Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Website

Recognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3613O • ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ε

Συγκίνησαν
και ενθουσίασαν
>> ΣΕΛ. 3-6

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙ∆Α

Παραµένουν τα
προβλήµατα στο βυθό

>> ΣΕΛ. 16

Λα κό Φροντιστήριο
Λειτουργεί για πέµπτη χρονιά
στην Πετρούπολη

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΘΑ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 1.500 ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

>>ΣΕΛI∆Α 12

ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ∆Σ ΤΟΥ Ε∆ΣΝΑ

Χωριστή συλλογή
και διάθεση των
κλαδεµάτων
από τους ∆ήµους

>> ΣΕΛ. 12

Ευρωπα κή Ατζέντα για την
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Στις εργασίες της Ευρωπα κής Ατζέντας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, η
οποία πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, συµµετείχε ο ∆ήµος Βριλησσίων.

>>ΣΕΛ. 13

>>ΣΕΛ. 2

∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ Σ.Β.Α.Π. ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ
ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

γκαινιάστηκε το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Αιγάλεω,
από την Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κα Θεανώ Φωτίου.
Η κα Φωτίου στις δηλώσεις της, τόνισε
ότι παρατηρείται επιτάχυνση των διαδικασιών για την ίδρυση Κέντρων Κοινότητας. Εκτίµησε δε ότι τα 250 Κέντρα Κοινότητας θα έχουν λειτουργήσει, µέχρι το τέλος του χρόνου, εκφράζοντας την άποψη ότι θα αποτελέσουν ένα από τα νευραλγικά κύτταρα της προνοιακής πολιτικής του
κάθε δήµου. Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι, από τον Οκτώβριο και µετά
θα διατίθενται καθηµερινά στο δήµο
Αιγάλεω 1.500 σχολικά γεύµατα.
Ο ∆ήµαρχος Αιγάλεω, κος ∆ηµήτρης
Μπίρµπας, χάρισε στην κα Φωτίου το
αναµνηστικό µε το σήµα της πόλης
και χαρακτήρισε τα Κέντρα Κοινότητας ως µία σηµαντική πρωτοβουλία,
λέγοντας ότι είναι η πρώτη φορά που
το κράτος συνδέεται απευθείας µε
την τοπική αυτοδιοίκηση σε κοινές
βάσεις δεδοµένων και στο σχεδιασµό
και την εκπόνηση κοινών πολιτικών.
Αναφερόµενος στα Κέντρα Κοινότητας, υπογράµµισε ότι πρόκειται για
δοµές υποστήριξης των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα είναι και δοµές διασύνδεσης των δήµων µε τις τοπικές
κοινωνίες και δοµές.

Χρυσό βραβείο
για την Μεταµόρφωση
Για την
υλοποίηση
συστήµατος
τηλεπρόνοιας –
τηλεπαρακολού
θησης για την
υποστήριξη
ευπαθών
κοινωνικών
οµάδων
πολιτών.

>>ΣΕΛ. 7



Τελευταία νέα από την εφημερίδα