Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομικη
Τρίτη
Οκτωβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη ctUKn cenuepita Διακηρυ8cwv-Δημοπρασιών
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πρόωρη ΣΤΣ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
σύνταξη
Αριθ. Φύλ. : 6280
: 1.00
ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ
Πρατηριούχοι: Θα ξεπεράσει το
1 ευρώ ανά λίτρο το πετρέλαιο
750 ευρώ
Ποομπο ούν
θέρμανσns στην επαρχία
Την ερχόμενη Παρα- Θέμης Κιουρτζής μι.
σκευή 13 Οκτωβρίου λώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του
ΑΠΕ-ΜΠΕ σημείωσε
ότι «η τιμή του πετρεαρχίζει η διανομή του
πετρελαίου θέρμαν.
σης με τιμές από 0,92
λίτρο, περίπου στα ίδια
εηπεδα με πέρυσι.
Ωστόσο οι περισσότε.
ροι καταναλωτές θα
πληρώσουν παραπάνω
αφού οι τιμές αυτές
ισχύουν για τις μεγά.
λες ποσότητεςκαι όχι
για200 ή 300 λίτρα που
καταφέρνει να αγορά.
σει η πλειοψηφία των
Πρόωρη σύνταξη από
52 έως 57,5 ετών κλει.
δώνουν πόνω από
500.000 Παλαιοί ασφαλι.
σμένοι σε Δημόσιο, Elδικά Ταμεία και ΙΚΑ
λαίου
θέρμαν
έκλεισε στα 95 λεπτ
Η έξοδος μπορεί να
γίνει άμεσα ή αργό.
τερα, χωρίςνα αλλάξει
το όριο ηλικίας που
έχουν πιάσει με βάση
πέρυσι, τόσο περίπου
θα ανοίξει και φέτος.
Με τις υπάρχουσες
δ υλιστηριακές τιμές ή
τιμή θα είναι 92 έως 95
τις μεγάλες
λεπτά για τις μεγάλες
έχεια στη 11
λες ποσότητεςκαι όχι
ποσότητες
Ωστόσο, όπως είπε
«Πάντα υπάρχει μία
διαφοροποίησηστην
τιμή, όταν πρόκειται
για προμήθεια μικρών
Αφησαντις δεξαμε.
νές άδειες προσδοκώντας σε μείωση
φόρων
«Κάποιοι άφησαν
νομίζω ότι θα ξετερά.
σει το 1 ευρώ. Έτσι
εκτιμώ εγώ. Υπάρχει
μια ληστρική διάθεση
της Πολιτείας απέναντι
ΕΣΑΤΑ7:
Αυξήθηκαν νοικοκυριών
Ο αντιπρόεδρος τ
29,6%
ΟΙ Πωηησε1S
καινούργιων
Ενωσης. Πρατηριού- ποσοτήτων ή έχουμε άδειες , δεξαμενές στους καταναλωτές
χων Υγρών Καυσίμων
ψηλό όροφο, μια μικρή
ευελπιστώντας ότι η
τουτετρελαίου1ep.
των Σταθμών
κυβέρνηση θα μειώσει
μεση είναι αυτή η διά
κόστος μεταφοράει το
των Θεσσαλονίκης «Ο
κόστος μεταφοράς και
τους φόρους στο τε.
τρέλαιο. Στην επαρχία
θεση είναι διαχρονική
συνέχεια στην 10
αυτοκνήτων
τον Σεπτέμβριο
Αγιος
Χριστόφορος»,
λειτουργίας»
ΚΑΙ ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΙΣΠΡΑΕΙΜΟΤΗΤΑΣ
Σφίγγει κι άλλο
Ο Knolos για χρέη
στο Δημόσιο
Οι ελεγκτέs θα έχουν πρόσβαση
και στο Κτηματολόγιο
ιδιαίτερα μεγάλη αύ
ξηση κατά 30,1% ση
μείωσαν οι πωλήσεις
των αυτοκινήτων στη
χώρα τον Σεπτέμβριο
εφέτος, καθώς κυ
IEEEE
πρώτηρησαν 11.767
αυτοκίνητα (καινούρ
για ή μεταχειρισμένα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9