Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3612O • ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ∆ΗΜAΡΧΟΥ
ΙΛIΟΥ ΝIΚΟΥ ΖΕΝEΤΟΥ
ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑ 94FM

«Φοβήθηκαν
τη διαφορά και δεν
µας παραχώρησαν
το Πάρκο Τρίτση»
>> ΣΕΛ. 13

15η ΛΑΜΠΑ∆Η∆ΡΟΜIΑ
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ

Μικροί και
µεγάλοι
τίµησαν
τη Ζωή
και τον
Άνθρωπο!

>> ΣΕΛ. 15

«Στηρίζουµε την διεύρυνση
του ρόλου τους»

∆ρόµος Πολιτισµού
& Καινοτοµίας
Μ

ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η πρώτη
συνάντηση εργασίας για
το έργο της αναβάθµισης της Πειραιώς, µε πρωτοβουλία του ∆ηµάρχου
Μοσχάτου - Ταύρου, κ. Ανδρέα Ευθυµίου. Η συνάντηση έγινε στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, µε την παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής,
των ∆ήµων: Αθηναίων, Πειραιώς και
Νίκαιας - Ρέντη, εκπαιδευτικών και
πολιτιστικών ιδρυµάτων της περιοχής, ∆ηµοσίων Αρχών και επιχειρήσεων.
Αυτή η πρώτη συνάντηση εργασίας
σηµατοδοτεί την έναρξη µίας σειράς
ενεργειών από το ∆ήµο Μοσχάτου Ταύρου για την αναβάθµιση του ιστορικού δρόµου της οδού Πειραιώς σε

δρόµο πολιτισµού και καινοτοµίας.
Σκοπός του ∆ήµου είναι η δηµιουργία και υλοποίηση ενός συνεκτικού
αναπτυξιακού σχεδίου, του «Έργο
Πειραιώς», µε την ενεργή συµµετοχή
της κοινωνίας, µε στόχο την οικονοµική, κοινωνική και αισθητική αναβάθµιση του δρόµου και της ευρύτερης περιοχής.
Το «Έργο Πειραιώς» έχει σκοπό να
συνδιαµορφώσει µε την κοινωνία και
τους φορείς της περιοχής το σχέδιο
που θα αναβαθµίσει την οδό Πειραιώς και την ευρύτερη περιοχή για την
επόµενη δεκαετία σε οικονοµικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό άξονα,
αξιοποιώντας κεφάλαια από το ΕΣΠΑ,
Ευρωπα κούς πόρους και την ιδιωτική
οικονοµία για την υλοποίηση των έργων και των δράσεων.

Συνάντηση του Προέδρου της ΚΕ∆Ε
µε το Προεδρείο των Εργαζοµένων
στα Κέντρα Πρόληψης

ΦΩΤΟ-ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
>> ΣΕΛ. 14

Β' τουρνουά βόλε γυναικών
από τον ΑΟ∆Μ
>>ΣΕΛ. 9

Ξαναζούν
τα αρχοντικά
της Κηφισιάς
Αρχοντικά µοναδικής ιστορικής
και αρχιτεκτονικής αξίας ανοίγουν για το κοινό στην Κηφισιά,
την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017.

>>ΣΕΛ. 2

>>ΣΕΛI∆Α 12

«Κοινωνικό Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα
του ∆ήµου Μεταµόρφωσης»
Ο ∆ήµος Μεταµόρφωσης στην προσπάθεια
του να βρίσκεται δίπλα
στους δηµότες του
εξασφάλισε γι' αυτούς
την υλοποίηση ενός
νέου προγράµµατος µε
τίτλο «Κοινωνικό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ∆ήµου Μεταµόρφωσης».

>>ΣΕΛ. 3-8



Τελευταία νέα από την εφημερίδα