Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 07.10.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5885
FAZ για Ελληνικό:
Ενοήματα εκεί που πρόσγειώνονταν 60 χρόνια τα αεροπλάνα;
Νέα εγ ν λιος της ΑΑΑ
Ε προσδιορίζει την έννοια του υπο αταστήματος
Ποιοι γλιτώνουν το τέλος επιτηδεύματος
ΣτΕ: ΙΙοάσινο
Προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και πρόσκαιρες επαγγελμαια
έως 30 ημερών, αλλά και επαγγελματικές εγκαταστάσεις οι
οποίες στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος, δεν θα
0( λογίζονται από φέτος ως υποχαστήματα κατά τον υπολογιτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν για δι
κατασκευη
υπογειου γκαοας
στο Α' νεκοοταφείο
10,640
Αθηνών
Οι χάτοιηοι ζητούσαν να ακυο00εί υπουργική απόφαση του
3890 16 840
2.620 3,490 20
SAqe ,, JU0 του τέλου επιτηδεύματο
5,690
Αυτό προβλέπεται σε διατάξεις του νόμου 4484/17,ο οποίος
ψηφιστηχε πρόσφατα χαι ενεργοποιείται με εγκύχλι
οδηγιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Με τις νέες διατάξεις αυτές, δίνεται ο ορισμός της έννοιας
του υτοαταστήματος, για την ορθή επιβολή του τέλους επιτηδεύματος. Ως υποχατάστημα νοείται χάθε επαγγελματική
εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της
έδρας της επιχείρησης, στην οποια ενεργείται παραγωγικη η
συναλλακτική δραστηριότητα
Δεκεμβρίου του 2010 με την
οποία είχε εγχριθεί η00ιστικη
μελετη για την κατασκευη του
ΣΕΒ: Απελευθερώστε τη
μεταποιηση απο τα πλο α ια
της θεσμικής ανεπα0%ειας
σύμβαση παριχώρησης της
επίμαχης έχτασης μεταξύ του
Δημοσίου χαι της εται?είας
Metropolitan Athens Park.To
"πQασινο φω για την Ματασχευη του τετQ0LO)Q04ου υπογειου
γχαράζ στην πλατεία του Α
VEXQ0ταφείου Αθηνον ιδιοκέδωσε το Ε' τμήμα του ΣυμβουeT4o
Μειώθηκε κατά 1 δισ.
το 0010 ELA ια τις ελληνικέ
τουπεςες
2586/20 17), αποορίπτοντας
αιτήσεις 11 κατοίκον της πεοιοχής του Μετς
τοι οι ζητούσαν να ακυοτου
Ιστοοφή του παραγωγικού προτύπου προς τις εξαχώγες
Στα 32,6 δισ. ευρώ διαμορρώνετα το oQlo χρήσης του
μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας, με την ΕΚΤ να TQ0χυρά
σενέα μείωσή του κατά 1 δισ.
ευρώ, μετά από σχετικό
αίτημα της Τράπεζας της
ενίσχυσης σε ρευστότητα
(FIA) TQ0ς τις ελληνικές TOLπεζες στο ποσό των 32,6 δισ
ευρώ έως καί την Πέματτη 26
Οκτωβρίου 2017, μετά από
αίτημα της Τράπεζας της
Ελλάδος,
ηματοδοτεί την εμβάθυνση της εξαγογικής δοαστηρι
ητας της ελληνικής μεταποίησης, που δημιονογεί καλά
κεύσεις, τονίζει ο ΣΕΒ στην εβδομαδιαία ανάλυσή του
Οπως σημει
εδώ υποκαθιστώντας εισαγ(ογές. Η χρήση ελληνικών
έσεις έργασίας
Δημοσίου και της εται?είας
Metropolitan Athens Park.
εισάγει σήμερα πολλά τελικά
απέ00ιψαν ως απαράδεκτες τις
Οπως αναφέρει η ΤτΕ ΕΛΑ0.36%, στις 4 Οκτοβρίου 2017
το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΚΤ δεν διατυπιοσε ανηοηση στον χαθοοισμό του ανώτακατά 1,0 δισ. ευρώ αντανακλά
τη βελτίωση της ρευστότητας
των ελλ-ηνιχών τραπεζών, λαμ
βανομένων υπόψη των Qouv
καταθεσεων, του ιδιωτικού
διάμεσων προϊόντων στις εξαγωγές τρίτων χωρών
ενου επίσης περιορισμένη σε σχέση με άλλες χώρες.
ων κα τοιχων
της προσβαλλόμεν
χαι σύμβαση