Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική οκευβρη
Τετάρτη
Έτος 200
Αριθ. Φύλ. : 6275
Τιμή: 1.00€
ημερινη οικονομικη C1δικη
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Χωρη Παρα
αλληλεγγύη,
Στο στόχαστρο τns AAAE
οι επιχειρήσεις με εικονική έδρα
στην Βουλγαρία
κράτηση για
την εισφορά
επιδόματα και
υπερωρίεs
Προστάθεια να περιο- γεθος του φαινομένου
ρίσει τα φαινόμενα και διαβεβαίωσε ότι:
των εικονικών μετεγ- «Στόχος της ελληνικής
καταστάσεων ελληνι. φορολογικής διοίκηκών εruχειρήσεων σε σης είναι να αντιμετωγειτονικές χώρες με πισει το διασυνοριακό
προνομιακό φορολο- αυτό φορολογικό αρμ
γικό καθεστώς κατο- τατράζ, δηλαδή τις πεβάλλει η Ανεξάρτητη ρ ι π τ ώ σ ε ι ς
Αρχή Δημοσίων Εσό- κατάχρησης, όπου οι
δων, σύμφωνα με τα φορολογούμενοι
όσα επεσήμανε ο διοι- μέσω επίπλαστων κακητής της, Γ. Πιτσιλής, ταστάσεων, αποφεύμιλώντας σε ημερίδα γουν τεχνητά τη
Ελλάδα». Πρόσθεσε Πάντως ότι "ήδη έχουμε
εντοπίσει δεκάδες τέ.
τοιες περιπτώσεις,
όπου ορισμένοι φορολογούμενοι δημιουργ ο ύ ν ,
εκμεταλλευόμενοι
κατά τρόπο καταχρη.
στικό τις ελευθερίες
που παρέχει το δίκαιο
Δεν γίνεται mpapa
τηση έναντι της ειδι
εισφορας
αλληλεγγύης, αλλ η
ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται
σε αμοιβές από υπε
ρωρίες, επιδόματα κτλ
με την υποβολή της
ετήσιας δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος
του δικαιούχου των
φορολογία
στη Θεσσαλονίκη
Ο κ. Πιτσιλής ανέφερε οτι είναι κοινο
μυστικόότι πολλοί Έλ.
ληνες ιδιοκτήτες εταιρειών που εδρεύουν
σε γειτονικές χώρες
φαίνεται να εκδίδουν
τιμολόγια απευθείας
από τη Χώρα της καταστατικής έδρας για
υτηρεσίες, που παρέέχουνδοθεί οδηγίες
για τη διαχείρισή τους,
ώστε να εφαρμοστεί η
φορολογική νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει προβλέψεις
ακριβώς για την αντιμετώπιση τέτοιων κα.
τ α χ ρ η σ τ ι κ ώ ν
πρακτικών
ωστόσο, ο κ. Πιτσιλής
κησης, επισημαίνοντας
ότι «βρισκόμαστε σε
επικοινωνία με τις φορολογικές διοικήσεις
των υπολοίπων-κρα
τών μελών» κι ότι «στο
δεύτερο δεκαπενθή
μερο του μήνα, προΥραμματίζουμε να
επισκεφθούμε
Ολοκλήρωση
aSlonoYnons
ναντηθούμε με την
υν από την Ελλάδα
Πιάσαμε
ανα α επίλυσης τουδι
ναμία επίλυσης του ζητήματος
ομόλογό μου ώστε να
και αύ ηση
Διευκρίνισε δε ότι
Διευκρίνισε
δεκάδες!
διοικητής της
τόσο για τις περιπτώεπτελείο της,ώστε να
θέσουμε τις βάσεις για
ακόμα στενότερη συνεργασία στον τομέα
τουρισμού
βελτιώνουν
το οικονομικό κλίμα
Α.Α.Δ.Ε. δεν ανεφερε
συγκεκριμένα αριθμη.
τικά στοιχεία για το μέσειςαυτές,οόσο και
για όποιες άλλες υποπροκύψουν,
μονομερείςενέργειες
από πλευράς ελληνικής φορολογικής διοί
θέσεις
συνέχεια στην 10
Στο φυσικό
αέριο στέλνει
τα νοικοκυριά
Στο υψηλότερε2014 τοακριβά
πεδο από τον Δεκέμ.
βριο του
βρέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 ο Δείκτης Οικονομικού
κλίματος που καταρτίζει το Ίδρυμα Οικονομικών και
πετρέλαιο
θέρμανσns
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2