Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ËÞóôåõáí áíÞëéêïõò ðåæïýò
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔÅÔÁÑÔÇ 4 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2017 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.394 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Óôá ÷Ýñéá ôùí Áñ÷þí ç óðåßñá ðïõ åß÷å ãßíåé ï öüâïò êáé ï ôñüìïò ðáéäéþí óôçí åõñýôåñç
ðåñéï÷Þ ôïõ Äáóõëëßïõ ôçò ÐÜôñáò - Ðñüêåéôáé ãéá ôñåéò Åëëçíåò, 20, 25 êáé 27 åôþí
Εξαρθρώθηκε η συµµορία που λήστευε πεζούς στην Πάτρα, απειλώντας τους µε αεροβόλο. Οι δράστες, κάλυπταν
τα πρόσωπά τους και απειλούσαν τα θύµατά τους µε αεροβόλο, που έµοιαζε µε πυροβόλο.
Συγκεκριµένα, όπως ανακοίνωσε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών, «για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν,
προχθές αργά το βράδυ, στην αχαϊκή πρωτεύουσα, τρεις

Έλληνες, ηλικίας 20, 25 και 27 ετών, σε βάρος των οποίων
σχηµατίστηκε κακουργηµατικού χαρακτήρα δικογραφία,
για σύσταση και συµµετοχή σε συµµορία και διάπραξη ληστειών.
Από τις έρευνες που ενήργησαν οι αστυνοµικοί, προέκυψε ότι οι δράστες, ενεργώντας από κοινού, από τις 20-82017 µέχρι και τις 9-9-2017, στην Πάτρα, διέπραξαν τρεις

ληστείες και µια απόπειρα ληστείας σε βάρος πολιτών που
ήταν πεζοί. Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των
δραστών, στην Πάτρα, οι αστυνοµικοί βρήκαν και κατέσχεσαν τρία κινητά τηλέφωνα που είχαν αφαιρέσει από τους
παθόντες, ενώ επιπλέον στην οικία του 25χρονου βρέθηκε
και κατασχέθηκε το αεροβόλο όπλο, που χρησιµοποιούσαν στις ληστείες».
ÓÅË.3

AõîÞóåéò óôï
Äçìüóéï êáé
ðåñéêïðÝò óå
óõíôÜîåéò...

Μια ιδιαίτερη, ανθρωπιστικού χαρακτήρα δράση, αναπτύσσει η Κοινο_πία, µε
την υποστήριξη των Πολιτών εν Δράσει. Συγκεκριµένα, προχωρά στη συγκέντρωση ρουχισµού και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, για τους κρατούµενους των φυλακών του Αγίου Στεφάνου. Όπως τονίζεται, δε, σε σχετική ανακοίνωση, η κίνηση
αυτή αποτελεί «συµβολή της κοινωνίας των πολιτών στην ευθύνη της Πολιτείας για
στοιχειώσεις συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης στα σωφρονιστικά καταστήµατα».
Η προώθηση και διανοµή των προϊόντων, θα γίνει σε συνεργασία µε τον Ερυθρό
Σταυρό.
ÓÅË.4

Το “µείγµα” της πολιτικής
της σε ό,τι αφορά την κατανοµή των δηµοσίων δαπανών παρουσίασε λεπτοµερειακά η κυβέρνηση µέσα
από το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισµού, το
οποίο κατέθεσε στη Βουλή
το Υπουργείο Οικονοµικών
για το έτος 2018. Οι δαπάνες
για τις αµοιβές των δηµοσίων υπαλλήλων αυξάνονται,
ενώ, αντίθετα, οι δαπάνες για
τις συντάξεις αλλά και την
υγεία - κοινωνική προστασία εµφανίζονται µειωµένες.
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα
µε όσα προκύπτουν από το
προσχέδιο:
- Αυξάνονται οι δαπάνες

για αµοιβές στο Δηµόσιο,
λόγω αλλαγών στα ειδικά µισθολόγια, µείωσης των αποχωρήσεων και αύξησης των
εργοδοτικών εισφορών του
Δηµοσίου.
- Μειώνονται οι δαπάνες
για τις συντάξεις, λόγω µείωσης της επιχορήγησης για τις
συντάξεις του Δηµοσίου και
της αναθεώρησης του αριθµού των εκκρεµών αιτήσεων
για κύριες και επικουρικές
συντάξεις.
- Μειωµένες εµφανίζονται
οι δαπάνες για κοινωνική
προστασία, ενώ παραµένουν
ψηλά οι απλήρωτες υποχρεώσεις των ταµείων για τους
κλάδους υγείας.

ÁÉÃÉÁËÅÉÁ

ÅöéÜëôçò ãéá
çëéêéùìÝíç…
ÓÅË.3

ÌÏÕÓÉÊÏÓ ÄÑÏÌÏÕ

ÓÞìåñá ôï
óôåñíü áíôßï
ÓÅË.2