Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νέες περικοπές στις συντάξεις των δικαστικών
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210 . ΤΦ.1.00E A.Φ. 5070 Σάββατο 30.09.2017
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
H Pillarstone
ξεδιπλώνει το
Αντιπροσωπεία
>>> Τελ.
Στις 4 Οκτωβρίου θα συζητηθεί η
αίτηση εξυγίανσης
Συνάντηση ΕΣΕΕ με αντιτροσωπεία της
για την Notos
Έτοιμη πρόταση προς τις
τράπεζες όσον αφορά την
αναδιάρθρωση δανεισμού
ια» με νεα
κεφάλαια της Notos Com
Holdings φέρεται να έχει
ηαταρτίσει ήδη η Pillarsto
συνοΛο των συστημιΧΙον τοα
πεζών αλλά και η Αττικής
έχουν λάβει γνώση του
συγκεκριμένου σχεδίου, το
οποίο προβλεπει "γενναίο"
χούρεμα υποχρεώσεων (σ.σ
ο συνολικός δανεισμός μαζί
με συμβάσεις leasing του
ευου) και ενεση ρευστοτητας, που κατά πληροφορίες
αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ
939.000 ευρώ μειάθη
καν οι ζημιές το α
εξάμηνο
αν τα κέρδη στο εΕάμηνο
Τα αποτελέσματα μετά από
φορους και δικαιώματα μειοψηφίας της Βογιατζόγλου εμφάνισαν κέρδη ύψους 618 χυ. ευρώ
έναντι κερδών 82 χυλ ευρώ την
αντίστοιχη περσινή περίο
έναντι κερδών ύψους 254 χιλ
Ευρώ το Α' Εξάμηνο 2016.
Τα αποτελέσματα TQo qOurv
εμφάνισαν κέρδη ύψους 749 χιλ
ευρώ έναντι κερδών ύψους 53
χιλ. ευρώ το 'Α Εξάμηνο 2016,
ενώ τα Αποτελέσματα μετά από
Βιοκα
Ο Κύκλος Εργασυυν του Ομίλου
Βογιατζόγλου ΒΟΣΥΣ +1,18%
έκλεισε στα 10.749 χιλ. ευρώ
παρουσιάζοντας σημαντική
αν ηση της τάξεως του 39,20%
Τα αποτελέσματα Α
μήνου ανακοίνυ
οτέτ ΒΙΟΚΑ 0,00% τα οποία
ηφίας εμαάνισαν κέρδη ύψους
618 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 82
ους χαι δικαιώματα μειο -Η αύξηση της απασχολησης στον δημοσιο τομεα, για να μειωθεί η ανεργία και οι ενεργές πολιτικές απασχόλησης παρά
ένουν συνταχθεί σύμφω1
τη χρησιμότητα τους, οεν μπορει να ειναι υποκαταστατο τουν
ιδιωτικά)ν επενδύσεων, ούτε μπορεί να συμπληρώσει τα
εισοοηματα χαι τις υεσεις εργασιας που ( α μπορουσαν να
χιλ. ευρώ το 'Α Εξάμηνο 2016)
να με τα Δι
ΟΤΙ 'Τα
Χρηματοοικονομικής. Πληρ.
σε σχέση με το αντίστοιχο Α'
E άμηνο του 2016 (7.722 χιλ
οφόρησης.
Ο Κυκλ ος Εργασιών της ΜητριΑ ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ευρώ), σύμαο να με σχετική κής εταιρείας χλεισε στα 8.588 δημιουργηθουν, τον ει ο ΣΕΒ στην ε δομαδιαια αναλυση
Οι χαθαρές πολσεις του Ιανακοίνοση
Ομίλου ανήλθαν κατά
Α εξάμηνο του 2017 σε | Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα με το αντίστοιχο 'Α Εξάμηνο
51.940 χιλ. € έναντι 42.576 | 3.744 χιλ ευρά) εμαανίζοντας 2016
χιλ € το αντίστοιχο ε άμηνο αύξηση ύψους 40,87% ev αντι ΜΧτά Κερδη é*λεισαν στα γίας, οι άνεργοι δηλαδή ως απ ότι σε μια οχονομία με
του 2016. Αν ηση κατά 22% της αντίστοιχης προηγούμενης 3132 χυ. ευού εμφαν οντας ποοοοπό του eveeyo, πληθυ αυ αν μενοεσαυοδυναμιχό
Οι εξαγωγες του ομίλου ανη περιοδου 2016 2.658 χιλ. ευρω αυ ηση υ ους 45,19% σε σχέση σμού, μευονεται τα τελευταία που περιλαμ άνει οσους δου
λθαν κατά το Α εξάμηνο |
του 2017 σε 33.298 χιλ € Χρηματοδοτιχων, Επενδι χων περίοδο του 2016 2.157 χιλ. τον σταθερό αριθμό του ενερ όσους δεν δουλεύουν αλλά
έναντι 25.656 χιλ € το Αποτελεσμάτων και Αποσβ6- ευρώ)
αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, σεων (EBITDA) εμφάνισαν
Αύξηση κατά 30%. Οι εξα- |κέρδη ripouK 941 χιλ Ευρώ)
αύξηση κατά 39,03% σε σχέση
χα ευρώ). Τα
Οπιος εξηγεί, το ποσοστό ανεαποκλιμακίνεται πολύ ταχύτε
Τα αποτελεσματα 1100 Φοουν,
με την προηγουμενη αντιστοιχη
χρόνια συνεπιχου ουμενο από
λεύουν απασχοκομενου και
γού πληθυσμού, δηλαδή του
εργατικού δυναμικού. Η ανεργία
ψάχνουν για δουλειά (άνεργοι)
γωγές αποτελούν το 64,11%
του συν