Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομικη 1nmodelo.
Σεπτεμβρίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΠερεΠοιετης
Ελλάδα,
Τέλ0s οι κατασχέσεις σε Προνοιακά
και κοινωνικά επιδόματα για χρέη
στην Εφορία
επεκτεινονται
τα δίκτυα φυσικού αερίου
Η εξαίρεση ισχύει καί λογαριασμοί στους
ακόμη κι αν τα ποσά οποίους τα ποσά αυτ
αυτά κατατίθενται σε κατατίθενται δεν
τραπεζικούς λογαρια- έχουν δηλωθεί ω
σμούς που δεν έχουν «ακατάσχετο
δηλωθεί ως "ακατα τους δικαιούχους
σχετο" από τους δι- σύμφωνα μ εγκύκλιο
καιούχους, αλλά και που κοινοποιήθηκε
υπό την προϋπόθεση πρόσφατα στις Δ.Ο.Υ
ότι οι νόμοι που προ- και τις λοιπές φοροειβλέπουν τη χορήγησή σπρακτικές υπηρεσίες
των συγκεκριμένων από τον Διοικητή της
κτύων φυσικού αε. επιδομάτων αναφ
Ανεξάρτητης Αρχής
ότερες ρουν ρητά ότι ε
ημους της ηπειρωτι"ακατάσχετα.
είναι τα επιδόματα που
Ποια Πιτσιλή. Συνεπας
βάσει των όσων ανα.
σε ποσά τέτοιων επιδομάτων κατατεθειμένα
ακόμη κι αν πιστώνονιασμούς
γλιτώνουν . Τι ακριβώς πρέπει να κάνουν
οι δικαιούχοι για να τα
φέρονται
κλιο, οι οφειλέτες του
Δημοσίου μπορούν με
μη δηλωμένους
ΑΑ.Δ.Ε. ως «ακα
τατέσουν από τις κα
αρμόδιες ousnah
νετος
ζοντα ολοκλήρωσης
τασχέσεις.
εισόδημα
υποβάλει αίτηση στην
συνέχεια στην 11
Προστασία από τις τούν τον περιορισμό αλληλεγγύης, το επί. αρμόδια Δ.Ο.Υ. για πε
κατασχέσεις για χρέη των κατασχέσεων δομα ανεργίας του ριορισμό της κατάσχε
προς το Δημόσιο ώστε τα ποσά αυτά
ισχύει και στις περι. παραμένουν άθικτα. μανσης, η διατροφή αυτά να εξαιρεθούν
ΟΑΕΔ, το επίδομα θέρσης
μειδικότερα σύμφω να ανηλίκολο είδου και να τα αταστούν και
τns Κομισ ν ακώσεις των προ
σε αθ μιτ
εμπορικ
των νοιώνη επδ των ταιστολήγκύκλιο του ρητώς χαρακτηριστεί κύκα του στην υ
του τεστ νονται στους
εξαιρεθούνα ρουν να
σχετου ano τη νομοθε
λο σημαίνονται τα ακό
«I. Στις ενδεικτικές
λουθα
τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών,
ακόμη κι αν οι τραπεζεξαιρεθούν από τις κατασχέσεις για χρέη
σία που το προβλέπει.
ΠρακτικέS
στα τροφιμα
Σε περίπτωση που έχει
συνέχεια στην 10
Kate υθυντήρι,
oua, οι οποίες ουςκο
Παγίδα με τον ΕΝΦΙΑ
και τ1s επιστροφες
φόρου για χιλιάδεs
φορολογούμενουs
γραμμές για τα τρόζουντήτων, αφετέρου
δίνουν αρμοδιότητες
Ποιοι
μπορεί να
βρεθούν
στις εθνικές Αρχές ες
με ληξιπρόθεσμη οφειλή
εφαρμόσουν την ενω