Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πειστικές θέσει
από Κ. Μητσοτάκη
ασκευή 22 Σεπτεμβρίου 20
Η ΟΜΙΛΙΑ καί ή συνέντε
Η υνστική συνάντησις
Τσίπου-,Ελντοράντο
κθεση
αντιπολιτευτική τοεία της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ οτι για πρώσο
ει τις ευθύνες διακυβέρνησης της χώρας
λιών Μητσοτάκη που παερον, κατα την γνωΠαιγνιοια εκβιασμων, εις βάρος της χωρας
ολύ χαμηλών είσοδημάτων, αυτών π
ιολογημένα ασφαλώς τι ό
ΣΥΡΙΖΑ είναι έχ0ρός τής επι1Beθύνων σύμβουλος τής έταιρεί
ας κ. Μπέρνς μέ δήλωση το')οχι μπροστά στις κάμερες οπως
ε με αποχώρηση
γι' αύτό και επιλέγουν
ρα που ό διευ0υνον σύμβουλος
μπιάδος και συνεφώνησ
τους έκπροσώπους τής έταιρεας να οδηγηθούν σε οιαιτησία
o Gold άπείλησ
νου να αποδράσουν από αυτή
ανατζερ των πολυ
τικες δημογραφικές επιπτώεταιρείας προκύπτει
συντελεστή |
ημοσιεύμυτυ των συκό υαλογο» με την Κυβέρνηση
υς εργασιών για το έργοστάσιο
tiu» κρατησε ψύχραιμη στάση και απέδωσε τον θόρυβο σε παιγνίδια
λεπτομέρειες του
στον αρμοοι
συν κυι
νήθων υπόπτων Financial Times
και Bloomberg, για να πληγειή
εικόνα της χώρας στό έξωτεριδέν άναστέλλα τήνςτένδιοτη,
οπος ειχε άρχικώς απειλήσει!
μένου ομως
έσιοκομματι.
έπέλθει για την μέθοδο εξορξεως
επι πενταετια και
, απλο
σιών αδειοδότησης, μέτρα που ολα είνα
πειλές του διευθύνοντος
οτι ή δυζιτησί 16thi όλοκληρουργία νέων παραγωγικών θ
διατυπώσαμε τήν εκτίμηση οτι
δισ. δολλαρίσυνε
ορολογικά βάστρωμάτων,από
έες οικοδομικές δραστηριότητες
αφ0άσουμε στους
τήν διαδικασία αύτή, ή είδησ
μεγάλης άξιας
μενο από το ΔΝΤ
υγουμε απο
Εν παρουμε
:πεσκέφθη τους προηγουμφεύγε.dto tilv Έλλα0, teot
και ο Καναδός ΠρωΟυπουργός
ότι ύπαρχει και
μερος της τακτικης
όλοιπε
της χώρας. Προεκάλεσε δε άποΤσίπρα. Μυστική συνάντηπού δεν άνεκοινωσε ουτ
σημαντικές τίς έ
του τρίτου κόσμου. Δεν μπορεί
Ή στάσις μυς αυτή
σμια πλευρα ούτε ν
σε ο Σέ
θεϊκο το λαει
μφυπο
1) Εκδήλωση άλληλεγγύης προς τους ασθεοι
εντυπωση σε ενα τμήμα τών
Χθες, λου
ν πουΕΛηςε το
γινει σημερα,Bito βρεί μπρο
στερους με την σταδιακη επεκταση του
άναγνστών μας οι όποίοι για
γενικ οτερους λογους θεο po ν
χαρτινο πλην έκβιαστικο τελε
οιευθητοτε ήταν οτι οι Καναδοι βούνται την διαδικασια τής δι
στυ της και η κυβέρνησις τ
ΝΔ αύριο
ΕΚ υνη την συναντηση ορ
σιγα οτων πενδυτών,
θυπουργος έδωσε έντοληγια τις
ο σέ φοιτηο ψηφοδέλτι
Αποσυντίθεται
νος προτύπου σχολείου
JME TIIN ΕΣΤΙΑ
εση σε ίδιώτες
Άδύνατη ή διεξαγωγή έκλογών τον Νοέμβριο
οσίου συμφεροντος μ
MAXAl IPMMOY-Bma 1949
Πρόκειται για ένα συνεκτικό πρόγραμμα μεεσυ του νέου φορέας στην ΚΕ
μίες. Συμφώνως προς το πρόγραμκτο μέτοπο μέ τήν Φως,η Γεννηπήσεις διεκδικητών του χρίσμαρίως δέ για την συνεργασία με τον
οί κάλπες πρέπει ναστηθούν στις 5
ΟΕμβρίου."Ομως ή Vodafone καΛΑΟΣ Έζήτησε έ από τα στελέ«γάμο» μέ τόν Καρ
του περι
πορούν να γίνουν ένωρίτερα
απαντησεις που
στον Γ. Παπανδρέου. 'Η σύγκρουπρογράμματος
που επε
εφημεριδος «Αυ γη»αφηνει αιχμες
σια ορισμένων, υποψηφίων τής Κεγιατο ten10 χρονοδιαγραμμα
πιτυχία και
ν αντίστοιχη έκλονική διαδικαςηγαγε μέ
όβεβαιο είνυι οτι ή έπιμήκυνΟικονομολόγος
email: [email protected]
Σημεια και τέρατα η απλη καθημεοινοτης;
s εικόνες άπο καστανοτόν Γιώργο Δρόσο. Mé αθανότί δέν
τ p me K f δ μπ pe νά Y veron
πολίτευση γιά την άντιπολίτευση»
άλλά αφιτική κοί πάντα μέ σωστή
και κυρίως νά όκούω b είνα τά 47τικόm o που βγα νουν είτε άπό ά τογωνισμό e TE άπό κυτσομπολιε ΤΕ
&πό άλλα συναισθήματα τά όποια
λικρινά σας μιλώ
ούδέποτε
TI mό φυσικό άπό τον νά μάθω
ότι ό κ. Κου το pns πλήρωνε acash»
Τό πετρ λαο πού άγόρα επαρά τό
Ε Τ ν άνάλογη οικονομική
Υπουργειο Οίκονομικών
με νέους τίτλους. ΣΕΛ. 2
ύπήρ α επαπαγαλά l» ή έμπαθής
Edu s ύπρ α&mOTE τό μ οο στό
όποιο έργαζόμουν, βρισκόταν στον
δρομο στην Γαλλία! Η
ύφυπουργός 7σότητος
εφορια και
δτι δα
οι Βορειοηπειρώτες
νά γίνει, όταν κάνεις
σοϋ «λύνονται» τά χέρια, καδώς όλα
γίνοντη πό e ολα καί πό νόστιμα,
βάΕλεγα Ωστόσο, στά 45 χρόνια Τής
θητείας μου στό peToprάζ (Ελεύθερο,
Ναυτιλιακό, Πολιτικό) καί Τήν άρ0ρογραφία, ουδέποτε δέχθηκα κόμη καί
Τί πιό φυσικό άπό του νά μάθωση τό «Αγία ZAwn 2tTrapve τό
15% τών έφοδιασμών σέ πετρελαιο
στό λιμάνι, όταν ύπάρχουν άλλα 21
καί μάλιστα πολλά νότερα καί
γγέλθη,στον ΟΑΣΕ
βελούδινη έ
ντοτε eύκολο, κυρίως όταν κάποιες
ένέργειες πολιτικών «Βγάζουν μάτι»
Τί πιό φυσικό άπό του, νά Exco
δργώσει όλες TfS Tmmes, e ΤΕΙΤα άπό
τό gwaudono» του σαποκάραβου τον
TrapfU0χληση στόν δ00
μο. Μιλου Tas γιά «yxpiζαώνη μεταξύ duolan
ήγησε οτι
po-1ση νύχτα». A
συμβεί στις 26 Σεπτεμβρίou Σήμερα ίδια pupot Kar
οσοι είο, στόν
Οσέ βγά ουν άπό τά ρούχα σου».
κ. Κουντούρη;
Όταν δηλαδή βλέπεις σέ έναν χώρο
στόν άπο ο κνασο t K θημεριά tri 45
άσφαλή;
Τί πιό φυσικ ό άπό το νάάπορώ
μέ τόν ύπουργό Ναυτιλίας, ό όποιος
bruaEI νά «pyatiel» στά ΜΜΕ καί νά
χρόνια νά συμβαίνουν τέρατα κα{ σΤΙ Τπό φυσικό άπό τού νά μάθω
δη μόλις τέσσερα άπό τά 22 «μπον|
στο εξής σεξουαλική πα
Σημεία κοίτέρο τα τά ότοϊα, όμως, στό
λιμάνι dion κοθημερνότητα..
15mio
Τί πιό φυσικό άπό τού νά μάθω
ότι μέσα σέ ένα μήνα τό «Αγία Ζώνη
ρου καί δή στήν Έλένη Βλάχου, τόν
φυσικό άπό
ματα ή ol "πονηρές" κιvnong TodTIOTELTOElor
ότι η Σ
να μετατρέψουν τα χαρΤιά τουαλέττας σε ήλεκτρισμο, διότι πΕΡΕΧου
σταντίνο Καλλιγά, τόν ΝΤίνο Τσα.
λάγλου, τόν Αλέξανδρο Κοτί, τόν
Ανδρέα Φραγκ α. Τον Στάμο Ζούλα
τόν Βαγγελη Μπίστικα τόν Μηχα
λη Σταμ τελ mouno, τόν Νίκο Νικολάου, τον Γιωργο Άνοστασόπουλο,
ήμέρα μου άΡΧίζΕΙ μέ περίπο Το στήν
Ακτή Μιαούλη καί έπ10Rtyesot γραφεία κ i h χειρήσεις Μου άρέσε νά
γνωρίζω τόν παλμό καί τήν κατά
σταση τής άγοράς, νά μαθαίνω τά
μυστικά-πατα ύπαρχουν μυστη|
σα5-γιά τό πώς Ολα αυτά, πού τά
μα a ws ot 8-Tpas pes, δ τά μα
eu τόσα χρόνα οί «Αρμόδιο ;
τα δηλωσε Τ ος
Τί ό φυσικό άπό το νά μάθω
ότ μεγάλοι πασίγ οοστοι traders
συνεργάζονταν &ποκλειστικά μέ τόν
social media πολλές απειλές θοναΤου καί βιασμού,
ιά πουμε ΟΤΙ ή ιδέα άκουye101 ώοοία
φοπλιστή» της συμφ0p05;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ