Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
«Καταφύγιο» και για κακοπληρωτές
εξωδικαστικός!
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέμπτη 21/09/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Ελληνική Παραγωγή:
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Να βάλουμε εθνικούς στόχους για τη βιομηχανία
Βορείου Ελλάδος
Νέο πλαίσιο πολιτικής της Ευρώπης
αναμένεται να ολοκληρωθούν δύο κρίσιμοι έλεγχοι
ΤΙ «Ψάχνει»
στις ελληνικές Τράπεζες
olopo
συνταξιοδότησηςγια
Οι δύο έλεγχοι για την ακρίβεια του σταθμισμένου σε κίνδυνο
ενεργητικού και Της περιμέτρου των «κόκκινων» δανείων και
εδιαδοχικ
ασφάλιση
όσο η δυναμική Προβολή των ευρ.
ως εξελίσσονται. Κατά
ημάτων θα παίξει ρόλο στο «παζάρι» Ευρώπης-ΔΝΤ για τη
διενεργεια η οχι AOR.
| Ευκαιρία για τον ασφαλιστικό
Υπό το μικροσκόπιο
Ενιαίου
Μηχανισμού βρίσκονται,
Eno τικούκο σκο no Τουσ νοου
ευρ ολες ο και μετο poprin
κλάδο το Cyber Risk
εγχώριες συστημικές τράπεζες
καθώς ως το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθούν δυο
κρίσιμοι ελεγχοι για το επικείμενο
stress test, ενω η δυναμική προβολή των ευρημάτων θα παίξει ρόλο
στον τρόπο με τον 0100 θα επιχειρηθούν να κατευναστούν οι
ανησυχίες του ΔΝΤ
Το Cyber Risk αποτελεί μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία για ολόκληρο τον ασφαλιστικό χρόνια. επικεφαλής του Σώματος Δίωξης
κλάδο (εταιρείες, αλλά και διαμεσολα. Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κ. Μανώλης Σφα
βούντες), καθώς ο Τελευταίος θα έχει τη κιανάκης, σε χθεσινή εκδήλωση που οργάνω
δυνατότητα να διεισδύσει σε ένα ευρύτατο σε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφπελατολόγιο -τους χρήστες των ηλεκτρικών αλίσεων (ΣΕΜΑ) με θέμα «Meeting the
υπολογιστών- που μέχρι σήμερα δεν Brokers of a Cyber Secure World».
καλύπτεται για τον συγκεκριμένο κίνδυνο
Αυτά δήλωσε ο μέχρι πρότινος-και επί πολλά
Συνάντηση
χρΣπίρτη
ε τον Πρεσ
των ΗΠΑ
Geoffrey Pyatt
ο ενδιαφέρον του Railway Design βουλίας "Belt and σήμερα 4.600 εργαΠεκίνου για τον Corporation (CRDC) Road". Στη συνάν- ζομένους και δρασχεδιασμό και τα Προωθεί αυτή την Τηση αναφέρθηκε στηριοποιείται στον
κινεξικόενδιαφέρονγια
την αναβάθμιση
|||||||0310
έργα αναβάθμισης περίοδο τον σχεδια- Πως οκινεακός όμι- σχεδιασμό και στη
ΥΠ. Τουρισμου:
ΕνεργοΠΟιούνται
οι δορυφόροι
λογαριασμοί
του σιδηροδρομικού σμό της γραμμής λος ενδιαφέρεται διαχείριση σιδηροδικτύου μετέφεραν Βελιγράδι. Βουδα- και για το έργο nou δρομικών έργων
στη διοίκηση της πέστη, nou αποτε- ανακοινώθηκε Προ- Μέχρι σήμερα έχει
ΕΡΓΟΣΕ στελέχη λεί Τμήμα Τουκινε- σφατα για Τη σιδηρ- σχεδιάσει και μελεTOU
ομίλου
Railway Design σης του Πειραιά με λιμένων μετρα
κινεζικού 4κού σχεδίου σιδ. οδρομική σύνδεση τήσει περί τα με
China ηροδρομικής σύνδε- τριών ελληνικών 40.000 χιλιόμετρα τερες από 30 χώρες
Κίνας ενώ έχει υλοrporatio
Ποιων και
σημερινή συνάν- Ευρώπη,
αρκετές γραμμές!
H Chin
πλαίσιο της Πρωτο- HCRDC anaσχολεί noinσει αντίστοιχες μετρό