Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 21.09.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5873
Ποια είναι τα 100 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα
Οι «πρωταθλητές» των ελληνικών εξαγωγών
Νέα ανακεφαλαιοποίηση των τQαπεζών, ζητά με άQθ00 του στο Bloomberg o J. Kyle Bass
Το ΑΝΤ να σταματήσει να βασανίζει την Ελλάδα
Παραμένοντας προσχολλημένο στην οιχονομι- Ανα οίνωσε 25
κή του ιδεολογία, «στειρώνει» την εχχολαπτόμενη οικονομική ανάπτυξη και καταπνίγει το Κοινωφελές
κάθε ελπίδα πραγματικής ευημερίας, γράφει ο | Ίδρυμα Ιωάννη
Kyle Bass στο Bloomberg.
| νέες υποτροφίες
Σ. Λάτση
1(1)άννη
Σ. Αάτση παχήρύσσει 25 νέες
υποτροφίες για προπτυχιακές
σπουδές το ακαδημαϊκό έτος
Οι Υποτ00φίες θα χο!ηγηθούν
Να σταματήσει το ΔΝΤ να βασανίζει την Ελλάδα,
ζητωντας νεα ανακεφαλαιο το ηση των τρο πεζων, ητα
με άρθρο του στο Bloomberg o J. Kyle Bass, chief
investment officer της Hayman Capital Management
που εχει
Ο αρθρογράφος χάνει αναφορά στην πρόοδο της
εΛΛηνυχης οικονομιας χ
βήματα έγιναν χαι στον τραπεζικό τομέα.
Εσοδα 341 εκατ. χάνει το
Δημόσιο από συμβάσεις
αποφοίτους ελληνικών
λυχειων του σχολικου ετους
2016-17, που ολοκλήρωσαν την
εγγραφή τους σε δημόσιο Πανεαι, οπως σημειώνει, μεγάλα
πιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. της Χήράς ως
πο'τοετεις φοιτητες για το
αχαδημαϊκό έτος 2017-18.
0001 και π0)ϋποθέσεις
Οι υπονήριοι μπαούν να υποβάλουν αίτηση εφόσον πληρών
τις π40ακάτω που,ποθέσεις.
-ΕγγQάφονται για πρώτη qo0ά
σε δημόσια Πανεπιστήμια ή
Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας μετά από τη
Υπ. Ε07ασίας. Η αδηλωτη
έργασία μειώθηκε στο 13,39%
τάσε οασίτουανελλαου-Ιουνίου
τάσεων του Μαΐου-Ιουνίου
Την ανάγκη φορολογικής ισότητας των ξενοδοχείων με
τα καταλύματα της οιχονομίας διαμοιρασμού (σ.σ. τύπου
Airbnb) και την προοπτική απομείωσης των 400040
γικών βαρών των ξενοδοχείων, ως παρακαταθήκη για
ικού δημοσίου, κατα
μελέτη της Grant Thornton που
Το τμήμα στο οποίο εγγράφων.
ται είναι σε άλλο τόπο από τον
τόπο του εκπαιδευτηρίου μέσης
εκπαιοευσης που αποφοιτησ
και του
επαύ ησητα άλλων
εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμε
Το 2014 ήταν στο 1
στοιχεια του συστηματος
1 αδήλωτη
48%. Για το 2016 τα
Σύμφωνα με τη μελέτη που φέρει τον τίτλο «Η 400000TL
κή δυνατότητα των ξενοδοχείων και δυνατότητα αξιοποίησης της οικονομίας του διαμοιρασμού για τη φορολογική εξομάλυνση του κλάδου», ο κοινός τρόπος φορ
ολόγησης των ξενοδοχείων χαι των χαταλυμάτον οικονομιας οιαμουρασμου
εσόδων για το δημόσιο κατ' ελάχιστον 341 εκατ. ευρώ
υψηλής παραβατικότητας αντίστοιχα
εκτινάχθηκε το 2013 επί ΝΔ δείχνουν ότι η αδήλιοτη
στο 31,61%, ως αποτέλεσμα εργασία μειώθηκε περαιτης διάλυσης των εργα- τέρω στο 13,39%. Παράλ
σιακών σχέσεων και της ληλα, για πρώτη φορά στο
υποβάθμισης των ελεγ- στόχαστρο των ελεγκτικών
χτιχών μηχανισμών, αναφ- μηχανισμών τεθηκε και η
έρει το Υπουργείο Εργασίας υποδηλωμένη εργασία.
στην αναχοίνωσή του
μαΟια (17.000) χους τα ειδικά
μαθήματα.
ιού δύναται να δημιουργήσει εισροή
-Το ετήσιο συνολικό δηλοΟέν
οικογενειακό εισ60η
qoQ(λογικό έτος 2016 δεν ξεπε(Να το ποσό των είκοσι χιλιά
δων Ευρώ (€20.000)