Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομικη 1cm mplo.
Τρίτη
Σεπτεμβρίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333) <
Ανοίγει το
TAXISnet
Έλεγχοι ακόμη και
σε φορολογικέsur0θέσε1s
των ετών 2001-2005!
γιστο Ε90n
Ποιοι θα ελεγχθούν
και ποιοι γλιτώνουν
τον έλεγχο για παρά.
νομο πλουτισμό-Ποιες
περιπτώσεις υποθέσεων φορολογίας εσοδήματος και Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων
θεωρούνται ακόμη
κρεμείς και μπορούν
φαση. Του εξέδωσε
στις 15 Σεπτεμβρίου
Στις υποθέσεις που θα
ελεγχθούν κατά προτεραιότητα περιλαμβάνονται και περιπτώσεις
φορολογουμένων που
θεωρούνται ύποπτοι
για παράνομο πλουτι
σμό καθώς βρίσκονται
νική ηοβ λή διορθωτι.
κών δηλώσεων Ε9 για το
17 θα έχουν, σύν0,01 φορολογουμενο,
ευκαιρία να αηφίγουν να ελεγχθούν σύμ- στις γνωστές λίστες
άδικες υπερχρεώσεις στα φωνα με απόφαση του μεγαλοκαταθετών του
εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ Διοικητή της Ανεξ p- εξωτερικού και του
τητης Αρχής Δημο- εσωτερικού, για τις τους λογαριασμών ότι ζονται στις ισχύουσες
στόσο, κατά την uro- σίων Εσόδων Γ
αυτών θα χρεωθούν με Εντολές για τη διε- λίες διενέργειας ε
πρόστιμο εκηόθεσμης
διατάξεις περίπαράτο
σης,της πενταετούς
ών θα χρεηλώσεων Εντολές για τη διε εισαγγελέρεια λέε φοροδιαφυγής. Ολες σης της Γραγραφής
ΟΠΟίες έχουν εκδοθεί
εισαγγελικές παραγγε.
υπάρχουν ενδείξεις
Φοροδιαφυγής. Όλες
οι υπόλοιπες υποθέ- περιόδου παραγραφής
Aea σεις Που περιλαμβά. στα 15χρόνο σεπερι
λίστες πτώσεις μη υποβολής
μεγαλ°καταθετών και δηλώσεων και στα 10
νέργεια φορολογικών
ελέΥΧων ακόμη και σε
υποθέσεις που χρονολογούνται από το 2001
έως και το 2005, καθώς
επίσης και σε υποθέ.
σεις των ετών 20062016 δίδει ο Δακητής
. Δεν
ελεγχθούν όμως όλες,
παρά μόνο αυτές της
πενταετίας 2001-2005
για τις οποίες δεν
είχαν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και σες της
συνέχεια στην 11
νονται
δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια θεαχρόνια σε περιπτώσεις
εντουσμού"συμπλη
Πιτσιλήπαραγεγραμ.
μένες και δεν πρόκειδιάπραξης φοροδιαφυγής τα οπία εν Σεπτεμβρίου η
θα μαζεύετε
Περισσότερο s
Ανεξάρτητης πενταετίας 2006-2010 ται να ελεγχθούν από χαν στη διάθεση των
δωνΓ. Πιτσιλής προς
τα Ελεγκτικά κέντρα πληρωματικά
υστέρων από τα «συμ.
στοι.
ων τις υπηρεσίες της αρμοδίων υπηρεσιών
κατά την διάρκεια της
ται Ελεγκτικα κεντρα
χερωματικαθετικών
Οι εντολές του Διοιπενταετούς προθε
πενταετονέχε α στην 1
κητή της ΑΑΔΕ
κυκλοφορίας 201 8:
την λοταρία των αποδείξεων θα γίνει τε
λικά τον Οκτώ ριοΕ
τα νέα σενάρια και
κτρονικές συναλλαγές
που θα έχουν πραγ
τοποιήσει οι φορολο-