Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ Ι 876
Ο εαυτός μας
στι αε εις τον
τής όμιλίας του αρχηγού της αξιωματικής a
Μεταοουθμίσεις ούσίας
με οινωνιχο πρόσημο
ύρημα στις δημοσκοπήσεις
ησε. Ενώ ο Πρόεδρος της ΝΔ προηγείτ
τοιμασία Μητσοτάκη για την Θεσσαλονίκη εστιά
ευθερη επανασταση» σε θεσμους και οικονομια
Νομίζω οτι ο κ. Μητσοτάκης τ
αθορισμό δύο συπε να παρατηρώ τις αντιδράσεις των μελών τ
κόμματος καί, ναι, μπορώ να έπαναλάβω οτι κέρλονίκη ό κ
γο για ευρείας μεταρρυθμίσεις, αύξη
του ρόλου τών ίδιωτών στήν οικονομια,
τη βάσει ένος νέου μοντέλου περισσότεστος. "Ο αρχηγός της μείζονος Άντιπολ ό φιλελεύθερο μήνυμ
φορά στον κ. Τσίπρα. Oi"Ελληνες το βράδυ
τεύσεως ύπεσχέ0η μείο)ση τον φορολοτου
1 ου εινυι στοχευμενες, νο
τών σε νομικά και φυσιτου στους αγρότες του Νέστου, στον
0.000 κη στηριστέρι, στόν
επεισαν
νθρώπινο προσω|
τήν διαπραγμάτευση με τους δανείστε
γέλλεται έχουν κοινωνικο οφελος. Εξίσου ένδιτων στο 2% από 3.5% που είνα σήμερα.
HELEXPO
σμων οφειλών του κ
δηγηθεί στη σύγκρουση των
ς, που ομως δεν θα είναι
στερεοτύπων του χ
C. Από την μία εμφανίζεται
Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε
στις επόμενες εκλοτης διοικήσεως. Το δεύτερο 0ά εισάγει
την φορολογικ
ν, στό 20από 29%, μείωση του ΕΝΦΙΑ
υπαρχει τεραστια καχυποψια α, ναντι
ή ιδιωτών ιατρών στην πρωτοβάθμια
τάσσεται υπέρ της εισόδου διωτών στην δημ
ου Ειναι
μοσίων λειτουργι
πληρυμήςτών
Όπως ειπ.ep,ησ ις μί..π
έας Δημοκρατιας οταν αναλάβει
συντελεστη 9% για εισοδηματα μέχρι
ΔΑΠ, η οποία οπως
πε, θα φύγει άπό
νος συστηματος με στοι
ραμα τ
« ατεοα των Βου ον»
κατεσκεύασε το ον
εε με μεταρρυθμιστικό λόγ ευ λες πλειοψηφ
Π ΝΝΕ
νοο gos érme paκοκκαλα του κόμματος στην κοινωνία έπι δ
ετίες. Μέ άφορμή την ύπόθεση της αντιγραφής
ΔΑΚΕ βρίσκεται σε ανοικτή σύγκρουση. Στο ποδόσφαιρο έπιδιώκειτή
ανάλογη τ
Αυτά σέ αυτή την φάση άρέσουν. 'Η ρήξις συναροπλοστάσιο τους τ
νοι χρησιμοποίησυν τέτοιες βό
ΕΚΜΚούν γιά
στράτευμα να τίς
ποστη ρίξει στους χώρους έργασίας και στα ΑΕΙ,
υτό οφείλει να τ
Μικαέλα Νεάτσε Σίλβα,
να στο μουσειο! Δέν προεδρος τής ΝΔ. Κατα
Αγκόλας και
νούσια
φιλελεύθερη πλειοψηφία, πολύ πέραν της ΝΔ.
«Πατέρα τών Βουβών» πού fra
πισω τους
χουν τον περιορισμό οτι δέν
τραπλάσια ίσχύ από αυτές, αποδί
Ο ΣΥΡΙΖΑ ό όποιος θεωρεί οτι μπορεί
u ůvúl.oyu
ήσει αντινεοφιλελεύθερο μπλοκ στην βάση
τής αμφισβητήσεως τής πολιτικής Μητσοτάκη,
εων. 'Ο κόσμος
Μένει να φανεί αν θα υπάρξει
που βάφεται ξανθιά γιά
γκρίσεις πού έκανε ό Ιρανός άςριακές έγκαταστάσεις και οχυροΡώσσων γιά τήν χρήση του τίτλου
μονας όσο διαφημίζεται
κεντρώνονται άκριβώς
στο ότι είναι μελαγχρογησε στήν Μπρατισλάβα
οτι ειναι και
Ένα θηλυκό κοάλα έπεΠαμε για μπανιο
κατοικία
μέ Τούς δανειστές είναι
B5 λαός βέβαια είμαστε τυΧροί! Σ α τό τό κομμάτι γής πού
/δωσε ό Θεός στήν έλληνική φυλή
γρανάζια πού βρέθηΚΕ στό ναυάγιο των Αντικ
πετρελαίου καί οί άκτες σκεπάζοντα άπο τ
Φαίνεται δμως ότι ύπάρχει καί
ων, e
pe pei
μαύρη π σσα. Τα Ψα
τρίτο θαυμα που e
και το καalfo0πον με την ηλικ α
ΣΕΛ 2
Αρχιμήδης
τα πού σέ καμμιά άλλη χώρα δέν
. Νά ξεκινήσουμε
άπό τόν"Ουηρο πού ήταν Tupos
καί «Εγραψε» voepa δύο Ολόκληρα
έπη, τών όποίων οι ήρωες έξοχοσινό, μ8s ένημέρωσαν έπιστμως &τι
δοπρέπει νά άλιαουτοημάρια led
νά κοτοναλώνονται στήν διατροφή
μα Τ ανα πραγματοποιηθει ο τό
rafos τών αύτιών! Πράγόχημα μπορούσε να μυδεν γίνοντοη πλέον θαύματα στην
Ελλάδα. Κοί όμως θάήταν μέγα λάBos! Πρίν μία έβδομάδα βυθίστηΚΕ στά καλά καθούμενα ένα καράβι πού ε χε ά
ράτήςΣαλου
-ρμα ειχε ξ0e στή χώρα μας γιά νά
τό βυθίσει, ούτε καιένα άλλο καράβι
συγκρούστηκε μαζί του. "Εγινε δηλαδή ένα θαυμα άπό τήν ά άποδη! Αμέσως δμα 5 κολου ησαν θαματα άπό τήν καλή omu Se&δο με
παρακάτο! Τό βυθισμένο καράβι,
λοιπόν, ήταν γεμάτο μέ πετρα ο
καί μα ούτ πού ΧύθηΚΕ στή θάλασΑύτά συμβαίνουν άλλού. Στή
δική μας χώρα όμως Τήν πετρελαοκηλίδα δέν τήν λέρε πετρελαιοκηλίδα έπειδή δέν άναγνωρίζεpo ολήσει στ ν -ται πισ u s ώς πετρελο οκηλίδα
s one ow e as άλλά μόνο ώς διασπασμένες ποσό
τητες πετρελαιοειδών. Αυτό εναι
τό πρατο θαύμα. 'Υπάρχει καί συνέχεια. Σέ άλλες χώρες όπου ή eλασσα χει μολυνδει άπό τά πε rpe
λαια, δέν κάνουν μπάνιο οί πολίτε
μ σα στά Χημικά καί τις πίσοες Στή
χουν υδοκιμήσε
ματι, καθώς Τά ΤΕντάνει
τά Τήνήλικια τών 30, με,
γαλωνουν κατα δυο πε
τού υφυπουργού Ναυτι- |
να μπορέσει όμως νά τό
απεγκλ σε, χριασ η
rverandi h na de
τόθεμαθάπρέ ανά Εχου λησ
er ou Χιλιοστά Ifngis
σέόλα τά μήκη καί τά πλάτη του
θεσμό τών Όλυμπιακών Ayovcov
που άναστήθηΚΕ μετά από 1.500
χρόνια, έπειδή δέν βρέθηκε ίερότερη
καί τελαότερη σύγχρονη ά λητική
bona ση άπό αύτήν πούαχε συλ
λάβει όνου5τώνάρχαίωνΈλλήνων
Οκτώ di νες πρό Χριστου; Νά πε
ράσουμε στόν al0υα του Περικλέτουλάχιστον κακαι να αφαιρεθεί. Ο Τροχός
mow amo Tov όποιο κου.
σει έπιστήμων, ό όποίος
μπουν σ τό Τδιο σημείο. Α ρα θα πρέέπμήθη από Τό Πανεπχάσβοντ τό
στήμιο το
βόταν το φοβισμένο ζώο.
δική μας χώρα δμως δέν ύπάρχ
κανένας λόγος γιά νά στερηθούν τό
κολύμπι τους οί πολίτες! ΤΟ δήλωους και στην
γάλου Αλεξάνδρου; Μέχρι καί τόν
πρώτο ήλεκτρονικό ολογιστή,
τόν μυστηριώδη μηχανισμό μέ τά
pa παρόμοια άτιχήματα δημιουρYeral ΤΕΤρελο οκηλίδα. Η θάλασσα
καλύπτΕτα άπό ένα παχύ στρώμα
Ναυτιλίας, δηλαδή ή πιό έπίσημη
και ύπεύθυνη άρχή. Από elval ΤΟ
δεύτερο θαύμα.
τού Ελευθερίου Γ. ΣΧΙαδα (σε)