Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

22oC, 12.00

27oC, 6.00 μ.μ.

•

22oC - Υγρασία 55%-96% - Άνεμοι: Δ 3 - ΒΔ 1 μπ. - Ανατολή ηλίου: 07:08 π.μ. - Δύση ηλίου: 19:33

€1

•

www.enimerosi.com Óáââáôïêýñéáêï 16&17 Óåðôåìâñßïõ 2017 Áñ. Öýëëïõ 4491

ÓõíÝíôåõîç Ã. ÑÝôóïõ åíüøåé ôçò
óõíÜíôçóçò ôïõ ÓÅÔÅ óôçí ÊÝñêõñá

ÅðáíÝñ÷ïíôáé
ôá Ýóïäá
óôï åðßðåäï
ôïõ ‘15!
ÓõíÝíôåõîç ìå ôïí Orlin Anastassov

Áðïôßìçóç ôïõ 1ïõ
Dionysia Opera Festival
Ï íÝïò
ðáãêüóìéïò
Üôëáò ôùí ïêôþ
éó÷õñüôåñùí
êñáôþí, G 8! >>
7

15

>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα