Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομικη lemtumo.
Πέμπτη
Σεπτεμβρίου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
χαράτσια-σοκ, έωs 4.500 ευρώ,
σε χιλιάδες φορολογούμενουs με
εισοδήματα Πείνas!
Οι ελεύθεροι
η καμπύλη
λάφερ
λότερα των 3.000 ευρώ.
Φόρος 4.470.30 ευρώ
για ετήσιο εισόδημα
024 ευρώ από τόκους
καταθέσεων!" Φόρος
3.237 ευρώ για ετήσιο
εισόδημα 921 ευρώ!"
Φόρος 3.621 ευρώ για
έλαβαν φέτος από την
Ανεξάρτητη Αρχή Δη.
μοσίων
(Α.Α.Α.E.) εκκαθαρι
στικά σημειώματα με τα
onoia χρεώθηκαν ποσ
σιο εισόδημα 1.680
ευρώ! * Φόρος 2.284
ευρώ για ετήσιο εισό.
φόρων της τάξεως των
2.000-4.500 ευρώ! Σε
πολλές περιπτώσεις τα
«Δεν υπάρχει καμία δημα 2.750 ευρώ
ιβολία πως η
λίυβάρυν φοροΥπέρογκα mood φόρου οποία καταλογίστηκαν
λογα των πενιχρώνει- αυτών των περιπτώ. σε Φορολογούμ νους
συνεπών και έντιμων εισοδήματος, δυσανά
που σεων ήταν υπερδιπλά
δήλωσαν για το έτος
2016 εκλήθησαν Φέτος
να πληρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες φορολο.
γούμενοι άνεργοι
περιστασιακά απασχο
λούμενο, οι οποίοι na
ράλληλα απέκτησαν
Πολύ μικρά εισοδήματα
σια έως και τριπλάσια
τον εισοδημάτων που
δήλωσαν
Τα αίτια για τους απί.
στευτους αυτούς παρολογισμούς κατά τον
υπολογισμό του φόρου
εισοδήματος σ
δες φετινά εκκαθάρικάθε χρόνο Χλιά ες οκονομικά εξάθλ ώμεν
Φορολογούμενοι, με
ετήσια Τραγματικά ει.
οοδήματα κάτω από τα
όρια της φτώχειας να
καλούνται να πληροσουν ποσά Φόρου εισοδήματος μεγαλύτερα
τη τόξεωςτών-0.24
ευρώ από τόκο
θέσεων και ο οποίος
διέμενε κατά τη διάρ.
70 τετραγωνικών μέ
τρων, την οποία του
είχε παραχωρήσει δυρεάν η μητέρα του ίδεν
ήταν καν δικιά του) και
είχε στην κατοχή του κι
ένα!Χαυτοκίνητο 1.7
κυβικών
προέκυψε εκκαθαρι.
K UEy λη κα qum
εγκυμονεί κινδύνου η
Ενας κίνδυνος είναι η
εσιακή pom. Γνωρί:
ζοντάςτο έχουν ληφθεί
μέτρα δημοσιονομικής
συνέχεια στην 11
ου 2016σε
από τόκους καταθέτων 2.000 ευρώ!
Οι διαγραφ6s
των κοκκινων
στικά σημει Οματα, ήταν
σεων ή από ενοίκια ή
από αγροτικές δραστηριότητες ή εισέπραξαν
οικογενειακά επδ6χαρακτηριστικά είναι
τα ακόλουθα τέσσερα
παραδείγματα που πα.
ραθέτουμε:
βλώσεις που
προκάλεσαν οι διατά.
ξεις για την εφαρμογή
των τεκμηρίων διαβίωεκατοστών
εξαντλούν
ματα απότον ΟΓΑ.
σης. Οι στρεβλώσεις
αυτές δεν έχουν αντι1)Σε άνεργο φορολογούμενο ο οποίος για
στικό σημείωμα
ανέγραφε το εξωπραγ.
Αγαμοι ή οικογενειάρ.
χες με πραγματικά ετή,
anezes
μετώπιστεί στο σύνολό
το 2016 είχε να δηλματικό ποσό των
συνολικά tous από την κυβέρ- σει ως συνολικό ετή. 4.470,30 ευρώ!
εισοδήματα πολύ χαμηνηση με αποτέλεσμα
σιο εισόδημα ένα ποσό
Σημαντική μείωσηντου δικαιουχ0US
του ΚΕΑ Φέτ0s
το κοινωνικοχόμενη περίοδο Ημεί.
τονεκτοτα πραγματο ομα
μέρισμα
συνέχεια στην 2