Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Οι έτενδύσεις
80χονται
η Κ. Καραχάλιο
ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ στην Χαλκιδική και στο Ελληνι
ρμονα
το αξίας λμακατσκό διστικρατιε λη μιού
Τι θα έλεγε ο Θούχν
ιοσκλήρωσης ένος δασάρχη και του Κεντρικού
Αρχαιολογικού Συμβουλίου, υπό τους ένθουσι(δεις πανηγυρισμούς του πρωθυπουργικού συμστα μέλη του ΚΑΣ
διακίνηση ναρκωτικών
ακων χωρων προστα
ος των πανεπιστραμμένη αντίληψη του Γαβρόγλου, τον οποίο
Εγεννήθη στον Δήμο Άλιμουντος στην καοδιά του Έλληνυχου
και α α
ωση της έγκληματικότητας μέσα στα ΑΕΙ. . . Η Διτους L
κρινει υπολογη για υποπτε
αντιδραστική» νοοτροπία, έφοσον οι αποφάσεις της δεν είναι αρεστές στον κάθε Παππα και
ίδιος άλλά και οι κάτ
γιατην εύαισθησία σας
μαςουτερηφορυ, δώστε δουλεια σε αυτούς που παραλαμβάνοον την σκιτάλη από εμας, θα
σιος. Πατέρας
ους αναρρίχησης της συζύγου του σε ανώτα
η διευθυντική θέση
στεία της (!), την οποία ο ίδιος θεωρεί ώς
καλούμενος την
να απα
αριστερής αερολογίας, αποφαίνεται οτι το πακέ
έλει μπίζνες πλαν καί
τού Αλέξη μέσα ee στον
Ζχθεί ή έπ
Ενουσις αρχαιολοΤην συσκευή που ονομάζετε τηεγε στούς αρχαιολοKun Kutl υκόμη: «Αντί vu
νητικής άβελτηρίας
λοιμό, δεν "χουσκληρό νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό
o γιά άρχαια άμφιβόλου για
τήν ώρα ιστορικής σημασίας,
πού βρίσκετε, πώς να πιστέυω
ότι νοιάζεστε γι' αυτα που πιθαΌ Τόσκας φροντίζει έπιμελώς την υγεία κ
f;AS 1 συμβιβασμός
και βυζαντινών καιμερικανομαλιστα αν
νωριζυν οτι στον
ολοκλήρυσι τής άνασκ
τους πλήρωσα
ι να τσακωνεστε
δουλε
νους μας»
μοσίου, τους όποιους, ομως, ή «πρώτη φορά άριεκατομμύριο"Ελλη
Άδικο θα ε
Ο Πολάκης, ανυπέρβλητο σύμβολο του ΣΥΡΙΠοοτάσει Γιουνχεο
ς, ακαταπόνητος u
στιστής της λαϊκής έξουσίας και βροντερός κ
τήγορος της αποκρουστικής
ων συνεχίζεται ένας άκήΕάν δια0ETETE 470.000
εύρο, μπορείτε
ορατό ή άόρατο αντίπαλο και ψηφίζοντας πειθήpukTOS πόλεμος μεταξύ
ους μνημονιακους νομους
όσκηνικό που συμπληρώνεται μέ τις αμέτρη
υνυμειςη της Αγγελι Μέρκελ στυ
οινυ προετοίμασε ό
ρεζε την ανάγκη Ενός t ποι ργο
Οικονομικών, χωρίς όμως να χρειου
ρισσότερο μέ τό γερμανικό μοντέ
ότου κάποτε άνηΚΕ στον
ημερινά από κ
δραστικ
πίθανο απολογητή της κυβερνητική
ρούσε κάλλιστυ vu είνα
πος Οικονομικών, ο
βαθμισθείστον ρόλο του Αντιπρο
Επιτροσινή πολυαναμενομενη όμιλία του
Ενώσεως,
ερθη στην νάγκη
γεμόνος τής ΕΕ άπό τ
ν Κατάσταση της .
ιούνκερ ν
Άγγελα Μερκελ όταν όλοκληροείναι πολύ λογικο, άφονό
σεμιά φο ToypapiK μη
κάντην δικαστική μάχ
που χρόνια καί πού τόν
ισσιόν. .Επί πλέον
του στις ευρω
yoS τού 2019 ΟΓούνκερ ξεκαθα
ρισε οτι δεν 0α διεκδικήσει έκ νέδρου τής Κομμισσιόν μέ υντή το
έτάχθη ύπέρ τήςμετεξελίξεως to
οκτήτης της, έφοπλιστής
ων Πολ Παπανικολάπρο&Ορου του
ρώπη θυ ειναι πιό
ρότητος (ESM)ri: Evloomiko No
Αυγέα» (!!) μέ τήν Κομμούνα του Παρισιού, Τήν
ο για τις προθέ
να γινει
Tadeun τού πλοου. Πάένσυνείδητου μπολσεβικισμού του οραματίζεται
αγοράζονται. συλλογή
άπο μικρά κοκκάλ}νο μοεπανίδρυση της
τιθαόλοκληρώσει και την τεταρτη θητ
τις ευρωπαϊκές φιλοδοζιες της
νή και μιμουυεν0S Tous
άνθρώπους π
οπυθή στάση οσον αφορά
στα επόμενα βηματα τής ευρυοπυνυέλ Μακρόν για προϋπολογισμό
και κοινοβούλιο τής Εύρούωνης,
ντέλα πλοίων του Ωνόση,
φωτογραφή
Δικηγόρος
Ναυτικού Μουσείου στον
προσκεκλημέν°S τής ήγε
μένος σέ δικαστική διαμαΑές και ειναι Yesterda
ντού ΓΕΝ.
που διετείνετο οτι
Πλέον τών δέκα έτών
μετα την Ίντα η τ S KU
Σάν χθές κυκλοφόρησε στ, ΗΠΑ
τό τραγούδι «Yesterday» τών
Beatles. Ήταν (α α τό μία σύνθεση
τοϋ Τζόν Λέννον κα{ το Πώλ Μακάγαπημένον μας «οκαθαρών
ήταν έκείνο πού επήδησε ό πό τό
Tom Ενό ήχο τής ραδιοφυονικ S συσκευής! Τί μελωδία, τί όμορφιά
ούτε «mM-υπόο». Γιά νά μάθουμε νά
πα ο εσωστάδιατρα ο δι μπορε
νά κάναμε κοί μαιβδομάδα πρόβες!
las της φωτονο», μας πετάει Την πα
πτου α του
YP otas T ETTEI 10 ETT
ens Democracy Forum
τά βιολιά! Πού νά βρει τότΕ βιολον
στα πούνά παίζει ρό dan
τοϋ Πολ κί ένα κουρτίο
ρισσότερες άπό 2.000 διασκευές σέ
όλον τον κόσμο και δλες τίς γλώσσες,
Στήν Ελλάδα πρέπει νά μο5 ήρθε
μπάσο ένα κου0ptrTO
έΥΧόρδων. ΤΙ όμοΡΡιά τά Ττεράσμααμπελοπουλιών παραμέ.
vil daaio
i πώς
άπό τήν ζώή, fyivEO καλός μας
δοτα για τις ζ
συνθήκες-90.000 από τ
γύρω στα τέλη τοϋ Αύγουστου.
προαναγγείλαό Nicos Μαστορό -Εχαμε, ουμαμα, eva μικρό μαstrings"», μου λέει καί, πράγματι,
γνητοφωνάκι καί ήχογραφήσαμε Τό
Τραγούδι Δεν μπορώ άθυμηθοπο
μου, παί(a καί βιολί. eeeTE νά του τό
πο ;», efmouror oras μα. Ο δάσκο
υλλόγου Αθηνών
ΕΤσι τό που
με στήν «
πουλιών μέ δίχτυα ή 165
Σίλικον Βάλλει, που EBa_
στά «Μουσικά
βΕργες απο
αποτέλεσμα να έξαφανιο
λο, δμως, θα πρέπει να ήταν καμμιά
πενηνταριά trwK έμείς δα ΟΕ άρηδς!
ολιά μ potiκο dTEO'O S ό Αρμένιος Kr piστας μας, άλλά hyb δέν &κουγα κουΒΑτα cope τόν δάσκαλο», dma στόν
πραινά» τού Kipcovos Αρέτα!
ms. Τό bene γιά νά την
έπόμενη μέρα, άρχίσαμε μέ τό συ
Υότημά μ S(Teexe KeyToνιά τό δικό της συγκρότημα νά τό
« προβάρουμε».
ema pow στα coopa
cdmor u ob rom ou &
λη παρόα «TTwenteps» γιά νά άοού.
Φοβάμουν νά τό τραγουδήσω
άλλά δάσκαλος μου Ε σε την μα
γική συμβουλή. «Τραγούδα το μέ
κλειστά μάτια και σκέψου τό κορίdk άν μετά
Διαφωνούν οι ΗΠΑ με τίς
με στό σ
τιμ s, μία μ y
ελιές.
ΣΕΛ. 5
προπαγάνδιζε
δαιμόνιος Νίκος έπί
μπασίστα και μας τόν gpepe!
eq ά μ0rrgopo, περνούσε σ
va, λά μείζονα, ρέαάσσονα, ντό μείμί αάσσο"Ηταν ή συνάτηση πού όνειραόταν κάθε veops, έροσ τέχνης, μουκ sa Είνης τής έποχή3"Evos κοθηγη
tis μονο κής πού 1TalendL, pCKKi
μέχρι σήμερα καί
τόκορίτσι μου τόΕΧω, άπό τότε,5ραδιόφωνο wega, μέ beivo τό μπλέ
ουάτι» στό é πάνο δεξί μέρο, γιά νά
καλά, πέρασαν τόσα χρόνια). Έτσι
«βγάζαμε, τότε τά κομμάτια. Ούτε
ηάζράκκοί πλα μου
τού Ελευθεοίου Γ. Σκιαδά (σελ