Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: alagi@hol.gr

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ËÁÊÙ
ÍÉÊÁ
ôïõ Ãéþñãïõ Áëåîüðïõëïõ

ÔÅÔÁÑÔÇ 13 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2017 - ÅÔÏÓ 43ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.386 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Ïé ãåíßôóáñïé ôïõ ÷èåò êáé ôïõ óÞìåñá
Οι γενίτσαροι τον καιρό της τουρκοκρατίας
έκαναν µεγαλύτερα κακά στους υπόδουλους
Έλληνες, δηλαδή στους γεννήτορές τους.
Γι’ αυτό και ήσαν οι πιο µισητοί. Οι γενίτσαροι είχαν πάει και πέρα από τα όρια της προδοσίας και εξαντλούσαν όλο το µένος τους πάνω
σε αυτούς που τους έδωσαν την ζωή, που τους
ανάθρεψαν, στις µάνες και στα στήθια που
τους βύζαξαν.
Αυτό φυσικά είναι Ιστορία, µια Ιστορία όµως
που επαναλαµβάνεται και σήµερα σε πολιτικό
επίπεδο γενικά αλλά και εδώ στην περιοχή µας.
Ανθρωποι που ανεδείχθησαν σε υψηλά πόστα έγιναν πολέµιοι σε όσους τους έδωσαν
βήµα πάνω στο οποίο πάτησαν για να διακριθούν και να ανέλθουν.

Αυτοί οι ίδιοι τα «βρήκαν» µε εκείνους, που
πριν πάρουν τα πόστα, τους πολέµησαν µε
χτυπήµατα κάτω από την ζώνη που τώρα τους
ευνοούν µε κάθε είδος παροχές.
Φυσικά δεν πέφτουµε από τα σύννεφα, µιας
και ξέρουµε γενικά, πόσο βρώµικη είναι η πολιτική.
Η πολιτική και οι πολιτικοί, αφού βασίζουν
την διατήρηση των αξιωµάτων τους, στην συναλλαγή και την διαπλοκή µε πρώτο µέληµα
των εκµαυλισµό και την φίµωση των παλιών
εχθρών τους και από εκεί και πέρα όλα µέλι
– γάλα.
Ποιες πολιτικές αρχές και ποιες ηθικές αξίες.
Αυτά για τους αµοραλιστές είναι ξεπερασµένα πια.

Ήσαν στο πρώιµο στάδιο το τυρί στη φάκα
για να «τσιµπάνε» οι ψηφοφόροι τους και τίποτα περισσότερο.
Όλα τα µεγάλα λόγια είναι όχηµα ανόδου
τους, αρκεί να µην τα πιστεύουν οι ίδιοι.
Μάλιστα, άνθρωποι που το έπαιζαν οµοϊδεάτες, τώρα που καβάλησαν το καλάµι, δεν σε ξέρουν πια και τακιµιάζουν µε τους ισχυρούς της
ηµέρας και ας είναι και φελλοί – και ας είναι και
φούσκες ή και διάτρητοι από όλες τις µεριές,
πολιτικά, ηθικά και νοµικά.
Ο αµοραλισµός στο απόγειό του.
Όµως είναι γνωστό το διαχρονικό ρητό: Ουδείς ασφαλέστερος εχθρός από τον ευεργετηθέντα.
Ο νοών νοείτω.

Ïëïó÷åñÞò êáôáóôñïöÞ
ÌåôñÜåé ôéò ðëçãÝò ôçò ç ÄõôéêÞ Á÷áÀá áðü ôç öùôéÜ - ÓôÜ÷ôç ç ðåñéïõóßá ðïëéôþí…

Α

νυπολόγιστη η καταστροφή στη Δυτική Αχαΐα από τη µεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε
το απόγευµα της Δευτέρας
στην περιοχή, η οποία αν και
οριοθετήθηκε, συνέχισε και
χθες να καίει µε συνεχείς αναζωπυρώσεις.
Εκατοντάδες στρέµµατα δάσους έγιναν στάχτη στην ευρύτερη περιοχή της Άνω Αχαΐας, µαζί µε την πανίδα της περιοχής. Η φωτιά κατέστρεψε
καλλιέργειες, αγροικίες, ζώα,
ποιµνιοστάσια, στάβλους, ζωοτροφές, χιλιάδες στρέµµατα
µε ελαιόδεντρα, αµπελώνες,
αφήνοντας πίσω της την απελ-

πισία. Οι κάτοικοι της περιοχής,
που είδαν την περιουσία τους
να γίνεται στάχτη, καλούνται
τώρα να ανακτήσουν δυνάµεις
και να ξεκινήσουν και πάλι τη
ζωή τους.
Ο Δήµος Δυτικής Αχαΐας ζήτησε να κηρυχτεί η περιοχή σε
Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης
αµέσως µετά την έκτακτη σύσκεψη του Σ.Τ.Ο. -παρουσία
του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδος- από το Γενικό Γραµµατέα
Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη
Καπάκη.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήµου: «Από θαύµα
δεν θρηνήσαµε ανθρώπινες
ζωές. Όλο το βουνό φλεγόταν

και είχε δηµιουργηθεί ένα τεράστιο και ανεξέλεγκτο πύρινο µέτωπο. Χάριν στις υπε-

ράνθρωπες προσπάθειες των
πυροσβεστών δεν κάηκαν τα
χωριά Άρλα, Ελαιοχώρι, Τζάιλο,

Πολύλοφος, Φώσταινα, Λογοθέτη, Πετροχώρι και Βυθούλκα,
ενώ αξίζει να ευχαριστήσουµε την Ελληνική Αστυνοµία,
το ΕΚΑΒ, όλα τα Εθελοντικά
Σώµατα, τους Προέδρους των
Τοπικών Κοινοτήτων και τους
κατοίκους για την σηµαντική
τους συµβολή. Από -χθες- το
πρωί µετράµε πληγές, πληγές
που αν δεν σπεύσει η Πολιτεία
να τις επουλώσει τόσο µε καταγραφή και αποζηµίωση του
ζωικού και φυτικού κεφαλαίου
όσο και µε Σχέδιο Ανασυγκρότησης πολύ φοβούµαι ότι τον
επερχόµενο χειµώνα θα θρηνήσουµε ανθρώπινες ζωές. Ο
Ε.Λ.Γ.Α. θα πρέπει να αποστεί-

λει άµεσα τα κλιµάκια ώστε να
καταγραφούν οι ζηµιές που
έχουν υποστεί οι κάτοικοι και
να ακολουθούσουν οι αποζηµιώσεις. Τα δίκτυα ύδρευσης,
τα αντλιοστάσια και οι ρευµατοπίνακες έχουν αλλοιωθεί από
την υψηλή θερµοκρασία και σε
πολλές περιπτώσεις έχουν καεί
και χρήζουν άµεσης αντικατάστασης. Η πληγείσα περιοχή
είναι ορεινή και αν δεν σπεύσουµε να την προστατεύσουµε και να την θωρακίσουµε µε
αντιπληµµυρικά & αποστραγγιστικά έργα θα προκληθούν
εκτεταµένες καταστροφές σε
ό,τι έχει αποµείνει στον υπόλοιπο Δήµο.