Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη Σεπ mplo,
Τρίτη
Σεπτεμβρίου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
αλοιοκτσοκ
Καλούνται εκτάκτωs από
αλλαγέsαπό το 2018 σε
όρια ηλ1Klas
εισφορέ
συντάξε!S
για τα "κόκκινα" δάνεια
"προφητεία. του ΔΝΤ, avaκόπτοντας τη Φορ εξελί.
ξεων που δρομολογούν τα
"αργά-και ανεπαρκή αποτελέσματα στο μέτωπο της
μείωσης των "κόκκινων"
δανείων
Τα μεγέθη από τα αποτελέσματα στη διαχείριση
των-κόκκινων" δανείων
βυθίζουν τους τραπεζίτες
σε Αθήνα και Φρανκφούρτη σε έντονη ανησυχία και προβληματισμό για
την περαιτέρω μεσοπρόθε.
σμη στρατηγική των τρα.
πεζών. Ο προβληματισμός
έχει χτυπήσει"κόκκινο", με
αποτέλεσμα νέα σύσκεψη
τη Δευτέρα στη Φρανκ.
Φούρτη μεταξύ των CEOs
των ελληνικών τραπεζών
και ανώτατων διοικητικών
στελεχών της ΕΚΤ και του
Σε κάθε περίπτωση και
ανεξάρτητα από τα επό.
μενα stress tests της ΕΚΤ
την άνοιξη του 2018, το
προσεχές 18μηνοείναι
κομβικό για τις Τράπεζες
και δεν αποκλείεται να
οδηγήσει στην ανασύνθεση του τραπεζικού
2018, σε όρια ηλικίας, elται ότι SSM έχει ήδη ξεκινήσει-με επίκεντρο τη
βιωσιμότητα των ρυθμίσεων-τους ελέγχους στα
χαρτοφυλάκια μη εξυπηρε
τούμενων δανείων της
Εθνικής Τράπεζας καιτης
Alpha
Οκτωβρίου-αρχές Νοεμ.
βρίου οι έλεγχοι θα συνεχιστούν στα χαρτοφυλάκια
της Eurobank και της Τρά.
νέο λογιστικό πρότυπο
IFRS 9, Το τελευταίο, επβάλλει στις τράπεζες εκ
των προτέρων σχηματισμό
προβλέψεων για Τυθανούς.
και όχι απλά πραγματ°nol
σφορές και συντάξεις
Σύμφωνα με τον Ελεύ.
θερο Τύπο, κλειδί για την
έξοδο είναι η ηλικία των 58
ετών με 35ετία οι νέες
συντάξεις κρύβουν μει
ώσεις ας και 30%, ενώ για
τις Παλιές χρόνος μετρά
αντίστροφα για το "ψαλίδιχάρτη.
Οι ανεπαρκείς επιδόσεις
στη δαχειριση των κοκα
νων" δανείων θέτουν,το
σύστημα σε συναγερμό, ο
οποίος όμως Παραμένει επ
του Ταρόντος-σιωτηρόςκαθώς επικαλύπτεται από
την ανοιχτή και θορυβώδη
Οι προβληματισμοί που
Υεννώνται γύρω από τα
κόκκινα δάνεια με προ
έκταση στην κερδοφορία
και στην κεφαλαιακή κατάσταση των ελληνικών τρα.
πεζών, αναμένεται να είναι
το κύριο αντικείμενο των
συναντήσεων που, σύμηθέντες, κυνδύνους.
ενώ τέλη
"Βαρόμετρο" ο Πωλήσεις
Το θέμα των προβλέψεων άρχισε να διαφαίνε
ται ως ευρυτερο δυνητικό
πρόβλημα για τις τράπεζες
συνέχεια στην 11
κόντρα ΕΚΤ καιτηνμάγια
θέση ανακεφαλαιον ησης
νέας ανακεφαλαιοποίησης
φων με οληροφορίέχουν
λης τω εε λληνικ επε aγια κΠειραιάς Πρόκειται
na ευρω οι ε vstress tests
με σηπρώτηματικής διά
χειρου Μαυτό ουλου
Σημαντική
αύξηση
OIS Πωλήσε1S
αυτοκινητων
των Αυνουστο
ομίλου
λής των ελληνικών τραπεζών με το μέλος του
Εκτελεστικού Συμβουλίου
της ΕΚΤ, Benoit Coeure
(Φωτογραφία) και την αντπρόεδρο του SSM, Σαμηνε
Λάουτεναλαγκερ, στη
Φρανκφούρτη. Σημειώνεmvupurancov stress tests
του 2018 nou στόχο έχουν
ναπρολάβουν κάθεηθανή
-κεφαλαιακή τρύπα". ει.
δικά από τη στιγμή mu από
1/1/2018 επ1βάλλεται πρό.
σθετη κεφαλαιακή θωρά.
κιση των τραπεζών από το
Μαρινόπουλου
Τότε, όηως έγραφε το"Κ"
an°καλυπτόταν ότι τη διάσωση θα πλήρωναν ακριβά
τράπεζες, αφού, κατά
τις πληροφορίες, οι προτων τραπεώ
Ολα τα στοιχεία δεί.
χνουν ότι τράπεζες και
εποπτικές αρχές βρίσκον.
ται σε εγρήγορση για το
Πώς Ba an°τρέψουν το ενδεχόμενο να εκπληρωθεί η
βλέψεις nou είχαν σχημα
συνέχεια στην 10
Apenmaan m
μείωσαν κινήτων στη
Προχωρά σε 3.600
κατασχέσε1s
Αύξηση 31,3% ση
οι πωλήσεις
των αυτοκινήτων στη
χώρα τον Αύγουστο
εφέτος, καθώς κυκλοφόρησαν 10.549 τραπεζικών
αυτοκίνητα εταχεδω λογαριασμών
πρώτη φορά
(καινούργια ή μεταχειρι
σμένα ξωτερικού)
έναντι 8.035 που κυτιστοιχο μηνα το
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2