Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΟΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 05.09.2017
ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596
FAX:210-3304613
-T.φ. 1.00 E- Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 5861
Με απόφαση του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου
Ποωτοβουλία εξωστρέφειας από τον ΣΕΜΑ
Ενισχυμένη ζήτηση από Ελλάδα αι εξωτερικό
Υψηλό εννέα ετών για την ελληνική μεταποίηση
Καταγράφεται ο εντονότερος ρυθμός αύξησης
Δημοπρασία
των θέσεων εργασίας σε διάστημα μεγαλύτερο! τρίμηνων εντόετών. Ο κυριος δείκτης PMI βρέθηκε
κων απο τον
στην υψηλότερη τιμή που έχει χαταγράφει από τον
ΟΔΔΗΧ
Αύγουστο του 2008, σύμφωνα με τη Markit. Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου
Ενισχυμένη ζήτηση από Ε
λλάδα χαι εξωτερΜΟ.
| 2017 oEvoteve VMT0αμματίον
θα διενεQγηθεί Δημοποou10%ειας 13 εβ
Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη
μΌφή, ποσού 1.000 εκατομμυρίων ενο, λήξεως 8 Δεκεμ0
Με βάση τις οριακές αυξήσεις κατά τη διάρκεια των
δύο ποοηγούμενων μηνών, ο συνολιχος ουθμός ανάπτυξης του ελληνιχού μεταποιητικού τομέα επιταχύνθηκε καταγραροντας νψηλό εννέα ετών τον Ιβρών 2017
Αύγουστο, σύμφωνα με τη Markit.
Όπως τονίζει, την τελευταία βελτίωση υπογράμμισαν
οι αυξήσεις των νέων παραγγελιών, τόσο από την
εγχώρια αγορά όσο χαι από τους πελάτες του εξωτερRou
ρομηνία διακανονισμού
(settlement) θα είναι η 11 010Χευή 8 Σεπτεμβρίου 2017
η πρόταση Αντωνοπούλου για την ανέργια
νλιγίοι ται με χο νική
τοχοι των εντόχ(ον
υπολογίζονται με χρονιχή βάση
εφαλαιαγορά.
Πρώτο ολλο Συνεργασίας
ημοπρισία θα γίνει με ανταγωνιστικες προσφ00ες απο
τους Βασικούς Διαποαγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ.,
σύμφονα με τη διαδιχασία που
προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους
Ελλάδας-Κίνας
Επίσης, βάσει του Κανονισμού
των Βασικών Διαπραγματευτων, πα!έχεται η δυνατότητα
υποβολής μη ανταγωνιστι%ών
Αποδεκτή από την Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου έγινε η πρόταση της Ελληνίδας
αναπλη ούτρας υπουργού Εργασίας
πούλου για την εξευρεση των δαπανών καταπολέμησης
της ανεργίας από τον υπολογισμό του ελλείμματος και
του χρέους, με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας, καθώς
και για Τόσθετα μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης
ακόμη από πηγές εκτός ορίαν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της ελληνικής κυβέρν
ησης για την εξασφάλιση TQ0σθετών μέτρων για κράτη
Ράνιας ΑντονοΟ χαθηγητής Χαράλαμπος
Ίκότσης (φοπο), Πρόεδρος της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της
Ελλάδας, και ο κ. Λιου Σιου,
Πρόεδρος της ομόλογης εποπτιχης αρχης της Λαιχης Δημοοατίας της Κίνας (China
ημέρα διεξαγοηής της δημοποασίας, όσο και κατά το χρονι
διάστημα της μίας εQγάσιμης
Με το διμερές Πρωτόκολλο διευρύνεται η συνεργασία μεταξύ
των δύο αρχών για την ανταλλαγή εμπιστευτιχών πληροφοριων και γενιχοτοα την παροχη
αμοιβαίας συνδρομής σε θέματα
αγο οις, με στοχο την
και μέχρι (όράς 12.00 μ.μ. Οι μη
ανταγωνιστικές ποοσφορές θα
χανοποιηθούν στην τιμή της
curities
(SRC),
επιτε
επικοινωνιας
συνυπε
Αυγούστου 2017, στο Πεχίνο
διμερές Πρωτόκολλο Συνεργασίας τον δύο εποπτιχων, αρχών,
νογών Εργασίας τεσσάρων ακόμη χωρών της Ευρωζώνης
-του Λουξεμβούργου, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και
αφορά Ελληνες και Κινέζους
επενδυτές και επιχειρήσεις του
χρηματοπιστωτικού τομέα.
εται δεκτή στη δημοπρασία
ce) μεχρι συνομ ου
τούμενου ποσού για κάθε μία
από τις πα!απάνο δύο πε0πτώσεις.