Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26875 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
10.000 ανέργων
0ημοσιος τομεας
Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019
ανω των 55 ετων
σεων για συμμετοχη στο νεο προγ!αμμα
u O!γανισμού Απασχόλησης EQγατι
κού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), για την απασχόός μηχανισμού ανάλυσης και α
του δημο
ιχει!ήσεις, φορείς και οργανισμούς του
Δημοσίου, χαθώ$ και επιχειρήσεων της
ιοίκησης. Ωφελούμενοι
του προγράμματος είναι άνεQyo, ηλικί
ας 55-67 ετών, εγγεγ!αμμένοι στο μη
ασίας χ
αναμόρφω.
μα ταξινόμησης των δημοσίων υ
τρώο ανέργων του ΟΑΕΔ
Το νέο κλαδολόγιο θα βασι
ζεται στις χατηγορίες θέσεων εργασίας που χρειάζονται και στις
οτητες που απαιτουνται για
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι
το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α' 101) Χαι
επιχειρησεις της τοπικής αυτοδιοικησης
πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων χαι
σχουν ταχτικά οικον
δραστηριότητα. Απαραίτηυ και όχι στην σύνδεση της θέ
ασίας με το εκπαιδευτικό
παλλήλων
επομενο μηνα αντι
επεξεργασίας θα αποτε
λέσει η διευθέτηση του ζητήματος των
ση στο Μουσείο Μπενάκη, από την ηγεσία
κείμενο
κομματικοποιημένη, αποτελεσματική και
λειτουργική δημόσια διοίκηση, που θα α
του υπουργείου και με κεντρικό ομιλητή
τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.
Σε ισχυ n avtannavn
φοροηογικων
Πηηροφοριων στην ΕΕ
καθορισμό ορθολογιχών κριτηρίων στις
ιας ε
ι η διοχητιχή ανασυγκρότηση και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση Μετην πρώτη
λόγω προσλήψεις, με γνώμονα το ισχύον
εθνικό χαι ενωσιακό δικαιο Βασική πα
νίας, για την παροχη υψηλού επιπεδου υ
ματα υποστελέχωσης χαι ανο
κλήρωση των διαδικασιών χαρτογράφηση
πληροφο
εργασιακων σχεσεων
τές σχέδιο για την μετα00ύθμιση της δημόσιας διοίκησης
ς χατανο
δεύτερη αναμένεται να αναβαθμιστο
παρεχόμενες υπηρεσίες, χάρη στην αξιο
τών-μελών της ΕΕ σχετικά
μεταξύ κρα
με τις διασυνοριακές φο00λογικές συμγια την «Εθνική Στρατηγική
ποίηση της τεχνολογίας.
Βασική προτεραιότητα της διοιχητικής
δεύτερο εξάμηνο του 2017, 00 τόσο, η ανταλλαγη
2019», η οποία παρουσιάστηκε σε εκδήλογροτ ροφ ελών δεν περιλαμίωνοΣτον τομέα προγραμματισμού προσλή
τριετίας αποτελεί η σταδιακή
ομισιόν, χαθώς οι
ακολουθούν να εμπίπτουν
ν ανεται η εμπιστοσύνη των κατα ετων με την
Χαηαρωση των capital controls
απαντωντας σε ερωτηση του αντιπροε
του Ευρωπαϊ
να ακόμη σημαντικό θετικό βήμα
ξη του στόχου επιστροφής των καταθέσε
ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ
ληψη διοι ητιχα στελεχη των συστημιχων
τραπεζών, η επιστροφή των καταθέσεων,
μαζι με την διαχείριση των μη εΕνπηρε
τούμενων δανείων χαι την χρηματοδότηση
της εΛΛηνιχης οιχονομιας, απο
εφαλης της ευο
στο δυσ ολο στοιχημα της επιστροφης
ων τόσο από το εξωτερικό όσο και από τα
σεντούχια- εχφράζουν την αισιοδοξία
αδημο
φοροαποφυγης χαι φοροδιαφυγης μεγα
λων ευρωπαϊκών τραπε
τους ότι με την σταδιακή αποκατάσταση
λέχη τις θετικές εισροές καταθέσεων χα
τα πε!ιπου 1 δισ. ευ!ω τον Ιούλιο του
2017,που ανακοίνωσε η ΤΟάπεζα της Ελ.
λάδος.
στις προοπτικές της ελληνικης οικονομια
και την οριστικη πλεον απομακρυνση του
it, οι εισροές χαταθέσε
τραπεζικου συστήματος.
Σε υψηλό 12μήνου ο δείκτης
οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα
τον Αννουστο
τραπεζικό σύστημα και την περαιτέρω ε
νίσχυση της ρευστότητάς του
επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, την πιστή εφαρμογή του προγράμ
ματος μεταρρυθμίσεων, καθώς και του
προ άμματο
σεων, σύμφωνα με τραπεζιχά στελέχη, έ
αλάρωση
trols
Αύξηση σημειωσε ο δεικτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Αύγουστο,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα έQευνας της Ενοωπαϊκής Επιτροπής
ζες για χρημα
σιμη αναπτυξιακη πορεια.
οδότηση της πραγματικής JEAWA
αυξήθηκε από 98,2 μονάδες τον Ιούλιο στις 99,0 μονάδες τον Αύγουστο, που
Ειδικότερα, αναφορικά με την επίτευ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα