Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

27oC, 12.00

32oC, 8.00 μ.μ.

27oC - Υγρασία 38%-57% - Άνεμοι: ΒΔ 4 - Β 3 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:52 - Δύση ηλίου: 19:58

ÐåëÜçò: ÊñáôÞóôå
áðïóôÜóåéò áðü ôçí
áíôéäéêßá óôï Sandy Beach 6 >>

€0.60

×ñçìáôïäïôÞóåéò
ãéá áðï÷åõôéêü Åñãáôéêþí Êáôïéêéþí, Ìïí-Ñåðü & Ìðåíßôóåò, áðüøå
óôï äçìïôéêü óõìâïýëéï 4 >>

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4477

EDITORIAL ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ç çìÝñá ôçò ìáñìüôáò ãéá
ôç öñïíôßäá ôùí Öñïõñßùí
του. Πολιτικά η κίνηση κρίνεται ως αυθαίρετη, ουσιαστικά ίσως ...
απ’ την αναβροχιά, καλό και το χαλάζι.
ρέμονταν από τα χείλη του Χρ. Σαρλή οι υπόλοιποι περιφε- Εάν όμως υπήρχε συλλογική μνήμη στο νησί και τους θεσμούς του,
ρειακοί σύμβουλοι όταν ο πρ. δήμαρχος αναφερόταν στην υ- τότε πιθανότατα η συζήτηση θα ήταν άλλη, λιγότερο αποσπασμαπόθεση του Νέου Φρουρίου! Περίμεναν την αποκάλυψη του τική και αυθαίρετη... Η Κέρκυρα επί δημαρχίας Σ. Μικάλεφ, συνεγραφειοκρατικού μυστηρίου «σε ποιον ανήκει το Νέο Φρούριο» για πικουρούμενη από τις Υπηρεσίες του Υπ. Πο. συνέταξε και παρουνα ποτίσουν την άγονη συζήτηση, που ξεκίνησε φέτος με αφορμή
σίασε ενώπιον της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
τις δυο πυρκαγιές, που άναψαν εκεί, Ιούλιο κι Αύγουστο. Τελικώς
Unesco (σ.σ. Κράιστσερτς (Christchurch) της Ν. Ζηλανδίας, 23 Ιουνίτο περιφερειακό συμβούλιο ψήφισε με βάση τον διαμορφωμένο συ- ου - 1 Ιουλίου 2007) την πρόταση-αίτηση για την υπαγωγή της ισχετισμό του, αποδεχόμενο την κίνηση Γαλιατσάτου να χρηματοστορικής πόλης στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας κληδοτήσει (σ.σ. προφανώς εφάπαξ και στο πλαίσιο προγραμματικής συμ- ρονομιάς. Και έγινε δεκτή.
φωνίας με το υπ. Πολιτισμού) την αποψίλωση και τον ευπρεπισμό

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

Ê

Σελίδα 3 >>

Óõíå÷ßæåôáé
ç äéÝíåîç ÄÞìïõ NCH ãéá ôïí Åñçìßôç

ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι δικηγόροι του Δήμου επεξεργάζονται την αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, που θα καταθέσουν ώστε
να αποτραπεί η χρήση των δημοτικών
μονοπατιών στον Ερημίτη δίχως την έγκριση του Δήμου. Το θέμα ήλθε στη δημοσιότητα το Σαββατοκύριακο όταν συνεργείο μισθωμένο από την NCH θέλησε
να προχωρήσει σε μετρήσεις και δειγματοληψίες εδαφοτεχνικού χαρακτήρα, τόσο στην ξηρά όσο και στη θαλάσσια πε-

ριοχή εκεί, προκαλώντας την αντίδραση
του Δήμου. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας
εδώ, Θ. Παγκράτης, κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι παρεμποδίζεται ενώ έχει άδεια για τις μετρήσεις ενώ ο δήμαρχος σε
δηλώσεις του στην Ενημέρωση αντέτεινε
ότι κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα
δημοτικά μονοπάτια χωρίς την άδεια του
Δήμου και ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να
προσφύγει ώστε να ληφθούν ασφαλιστικά
μέτρα γι’ αυτό.

Óùñåßá ðáñáâÜóåùí Ñåêüñ óõììåôï÷Þò óôïí 4ï
ðõñáóöÜëåéáò óôïí äéÜðëïõ Ðáîþí-Áíôßðáîùí
×ÕÔÁ Ôåìðëïíßïõ
6020 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα στο λιμάνι
Aida Blu - ÅðéâÜôåò: 2.450,
¢öéîç: 12:00, Áíá÷þñçóç: 20:00
Costa Deliziosa - ÅðéâÜôåò: 3.570,
¢öéîç: 09:00, Áíá÷þñçóç: 14:00

8 >>

15 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα