Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Διαμαρτυρίες δικηγόρων για το κόστος των φωτοτυπιών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου
Ελλάδος.E11ΑΛΟΝΗ Η Tprm 220
Email:[email protected]
Τρίτη 22/08/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E- Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Μετά από έλεΥΧο από κλιμάκιο εφοριακών
χρονια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Πυροβολισμοί η απαντηση επιχειρηματία μετά από φοροέλένχο
ΠΙΤσιλής: Αυστηροποιείται ΤΟ Πλαίσιο
Alpha:
Τάσεις αναζωπυρώσεως μικρής κλίμακας
Ο Πληθωρισμός στο επτάμηνο
Οι πετρελαϊκές ημές η επίδραση από τους αυξημένους
συντελεστές έμμεσης φορολογίας αλλά και η τόνωση
της δραστηριότητας στο λιανικό εμπόριο και τη μετα
Ποίηση οδηγούν σε αύξηση των Πληθωριστικών ΠΕσεων, τονιςει η Τραπες.
3 ALPHA BANK
του ΟΑΣΘ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Πληθωρισμός στο πρώτο επτάμ
ηνο του 2017 παρουσιάζει τάσεις
αναζωπυρώσεως μικρής κλίμακας
ως το συνδυαστικό αΠΟΤέλεσμα
τριών παραγοντων, Πρωτον, της
Ληξιπρόθεσμα 1,1 δισ. ευρώ Πλήρωσε
το Δημόσιο στο 7μηνο
ανακάμπαος των ημών ενέργειας
διεθνώς, δεύτερον, της αυξήσεως
των συντελεστών έμμεσης φορολογιας, και τριτον, την ανακαμψη
ορισμένων δεικτών οικονομικής
δραστηριότητας και συγκυρίας επσημαίνει η Alpha Bank ΑΛΦΑ
2,31% στο εβδομαδιαιο της δελΤΙΟ
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017 το
ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής
διοικησης παρουσίασε έλλειμμα 1.378 εκατ.
ευρώ, έναντι ελλείμματος 1.807 εκατ. ευρώ
την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σύμφωνα
με στοιχεία της ΤτΕ ΕΛΛ +1,98%
24.945 εκατ. ευρώ, από 25.442 εκατ.ευρώ
πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες Του Τακ
κού Προϋπολογισμού, στις οποίες Περιλαμβά
νονται και δαπάνες ύΨους περίπου 1.105
εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή
ληξηρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκαν σε
29.143 εκατ. ευρώ, από 27.736 εκατ. ευρώ
την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2016
Ανοδικά η
ιομηχανια
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα Του τακτκού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε
συμφωνα με
την ΕΛΣΤΑΤ
μείωση ληρωθεί
όγω δήθεν επιη- που να είναι Πλαίσιο των ενιαίων
επιχειρεί για μία υμά της, ισχυρίζεται λέον περικοΠών αντίστοιχη του κανόνων ο επανακόμη φορά να δια- ΟΤΙ ano Την στην οικογενειακή ύψους Των napana- un°λογισμός των
στρεβλώσει την 1.1.2019 θα γίνουν Παροχή (επιδόματα νω οικογενειακών συντάξεων, τα
επιδόματα αυτά, ως
μέρος της καταβαλTOU TO 18% σε συντάξεις Εργασίας, Κοινων- κατ' επανάληψη έχει λόμενης σύνταξης,
ληφθεί
Ελεύθερος Τύπος» λανητικό δημοσίε
πραγματικότητα, η ε ρ κ ο Π έ ς συζύγου και ΤΕΚ- Παροχών
επισημαινει σε ανα
Politico:
Αναχρονιστικές
μεγαλύτερες Του νων).Το Υπουργείο Οπως αρμοδία)
εμφανίζουν κής Ασφάλισης και ενημερώσει η Γενι. θα έχ
Γραμματεία Κοι
ς Ασφάλισης
Αλληλεγγ
γραμμίζει
Οπως αναφέρει
υπέρ Grexit
υθαίρετη ερμ
νεια Του συνΤακ
σωπικής οιαφορ
εφημεριδα