Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
«Παγώνει» η κατασχευή 8 αιολικών πάρκων και 73 ανεμογεννητριών
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210-ΤΦ.:1.00E A.Φ. 5039 Παρασκευή 18.08.2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Γαλαξίδι
Interamerican:
Αίτημα από
Ανεμοκάμπι
για squeeze
χορηγία ασφάλισης για 99 οχήματα του
Χαμόγελου του Παιδιού
Στις 8 Σεπτεμβ
Γενική
υνέλευ
της έγγράφη
16 Αυγούστου 2017 από την
Ανεμοκάμπι, ότι η τελευταία
Επιτροπή Keqια
άσκηση του δικαιώματος
αγοράς (squeeze-out), των
ονο μαστιχών,
άυλων, μετά Ψή0pov μετοχών
της Εταιρείας ονομαστιχής
χοι νων
Ειδικότερα,
ται στην αιτηση, μετα την
τιστηοιαχής μεταβιβασης
Μετοχών στο πλαίσιο
ποοσ4E00 μενων
από 25 Μαϊου 2017 TIOouettica Group
Τωνα με επιστολή της
και συονα
«Ελληνικό ΚΕντρικό Αποθε
τήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ATHEXCSI)», στις
10.08.2017 η Ανεμοκάμπι και
Συμφωνια αποκτησης
πλειοψηφικού πακέτου
της Hellenic Seaways
U EvEgγούν συντονισμένα με αυτόν
13.265.189 Μετοχές οι
οποιες αντιστοιχουν σε
ποσοστό 94,24% του συνολι! Κατα
ρχήν συμαρωνία με την Γινεται επίσης γνωστό πως η
μετοχι, | Τράπεζα Πειραιώς και τους αγορά των 1.250.000
και άλλους μετόχους μειοι -μετοχών εκ του ανωτέρω
ηφίας για την απόκτηση από πλειοψηφικού πακέτου
την Attica Group συνολικά μετοχών της Hellenic
κού καταβεβλημένου
εταιρειας, ψήφου
Κατόπιν των ανοοτέρ», η 39.039.833 μετοχον της ετα- Seaways έχει ήδη ολοκληρΑνεμοκάμπι, με την αίτηση | ρίας Hellenic Seaways, που ωθεί, διά καταβολης τοις
δΙΧαιωμάτων
του Λας την Επιτροπή Κεφαντιστοιχούν σε ποσοστό
μετρητοίς, ενώ οι υπόλοιπες
Οι ευρείες ρυθμιστικές παρεμβάσεις μετά την οιχονομική
αιτείται την
του 2007 που ξεκίνησε στις ΗΠΑ δεν έλυσαν τα προβέγκριση του δικαιώματος 50,30%, ανακοίνωσε το 37.789.833 μετοχές θα αποη- ΧΟσητ
εξαγοράς των υπολοίπων Διοικητικό Συμβούλιο της τηθούν βάσει συμφωνίας, η Λημα
ών τηζ Εται
ς δεν χατέχει
λήματα του χρηματοπιστοτικού τομέα. Δέκα χρόνια μετά
είμαστε ασφαλείς έναντι νέων κρίσεων ή μήπως όχι; Αυτό
ανααοτιεται σε ά00οο της η Deutsche w
Attica Group
οποια τελει υπο την εγκριση
τον αρμόδυον κανονιστιχών
λιοα | συναλ
Στο πλαίσιο της ως άνω χαι λοιπών αρχών
χοινων ονομαLE
ίνο- Τέλος, στην αναχοίνωση της
Attica Group θα κατα- Attica Group επισημαίνεται
βάλει 30,61 εκατ. ευρώ τους ότι από πλευράς εταιρείας,
μετρητοίς και θα διαθέσει χρηματοοικονομικός
24.145.523 νέες κοινές ονο- σύμβουλος για τη συμφονία
στικών, άυλίον, μετά Ψη pou | σημειωνεται στην αναχο
κής Κεντρικής Τράπεζας μας». Ωστόσο πολλοί αναλFed) Τάνετ Γέλεν δήλωσε υτές θεωρούν ότι η πιθανότ
προσφατα οτι το 5εστασμα ητα μιας νεας οικονομικης
μια νεας χρηματοπιστωτικης καταστροφής τους προκρίσης ευρείας κλίμακας σεχείς μήνες είναι μεγαλύτε
οπως εκείνης του 2007-2008 en too,
Μετοχών που αντι
πευουν περιπου ποσοστο
5,76% επί του συνολιχού
ποοου)| ση, η
καταβεβλημένου μετοχικού |
ηεφαλαίου και των διχαιο)- |
μάτον Ψη4ου της Εταιρείας, μαστικές μετοχές της, οι διετέλεσε η UBS Limited
προσφέροντας τίμημα σομε οποίες θα προέλθουν από και νομικός σύμβουλος η
ναι απίθανο να συμβεί να χανια.
τοποοσφερόμενο αντάλλαγ- αύξηση του μετοχικού της δικηγορικη εταιρία Μπε
ητοι το ποσό τον 0,700 ευ