Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 12-ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26863 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Σε νεα αΠονειωση
Ζτα σκαρια τροΠΟΛΟΥια Y1a
απαγορευση αποΠΛου παρανομων
νανηωμενων σκαφών απο
η αεροπορική
κινηση το
επτάμινο
ύξηση 9,8% παρουσίασε ο συνολι
κός αρίθμός των επιβατών (31.084.489 ε
μια το επτάμηνο του 2017, σε σχέση με
(28.301.561 επιβάτες)
102CL
διάστημα
Οπως προκύπτει από τα στατιστιχά
πορίας, οι διακινούμενοι επιβάτες, σε όλα
πτάμηνο περισσότεροι κατά 2,8 εκατομμύ
χεία της Υπηρεσίας 1
ναύλωση
τα αεροορομια της χώρας, ειναι αυτο τ
το αντίστοιχο διάστημα
ς οποίες 108.620 ε
πρώτα ή
ξωτεριχού), παρουσια
όστιμ
πτήσεις εξωτερικού) σε σχέση με το αν
ήρυγμέν
Ναυτιλίας χαι Νησιωτικής Πολιτ
λέγχει την αυστηρή και δίκαιη τήρηση των
σχετικων νομων και σε αυτο το πΛαισιο
συνεργάστηκε μ
νητική επιστο),η απο τον παΟα
βάτη ιδιοχτήτη του, διπλάσια του προστί
όνο τότε θα δίνεται η δυνατότητα
πραγματοποιηθεί 259.910 πτήσεις
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής ΠολιτιΝα
ηση 8,7%
ριστικών σκαφών ανανυχής
παγορευ
λωσεων του
φαινομενου που πληττει αφενος την
θνική οικονομία, αφετέρου τη φήμη και
την ασφάλεια του θαλάσσιου τουρισμού
ε την Ανεξάρτητη Αρχή
Σημειώνεται ότι έως τώρα πολλά από
σχεση με τον αντιστοιχο μη
να του περασμένου έτους. Σ2NA
στην Ελλάδα», τονίζει με δήλωσή του ο
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιοτικής Ποέω
διεξάγει το Λιμενικό Σώμα έχουν βρεθεί
ποιήσει παράνομες ναυλώσεις στη χώρα
XUQU)σεων απο τις
ααπο τ
λιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, με
περισσότερα από 40 παράνομα ναυλοσύμ
φωνα αξίας εχατοντάδων χιλιάδων, ακό
Προοπτικη Υια
αίξηση εως και
0% στις
ποιο λιμάνι εκτός Ελλάδας, με αποτέλε
αφορμή την αυστηροποίηση των ποινών
για τις πα αναιτη δημοσιευση του σε
τα εισπρα
Τη σχετική τροπολογία που αυστηρο
Μάλιστα, ο ουσα δια αλλεςουν
τικου νομου γι αν
φών αυτών μπορούσαν να αλλάξουν το 0κάποιον άλλον. Ετσι πολλά από τα σκάφη
στα ελληνικά χωρικά ύδατα, με διαφορε
ασουν
στη Βουλή ο υφυπουργός Ναυτιλίας χα
Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντοπαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού
«Βλέπουν»
διεθνείς
πΒΕπειναξέρουν ότι δε
τική σημα
ια χρατικών εσόδων, ούτε στον αθε
ορΥανισμοι
πρόβλη
υπήρχαν και πε
μιτο ανταγωνισμό από παράνομη δραστηπιβάλλουν απαγόρευση απόπλου σε ένα
Επίσης
τα στην
έχει διαπιστωθεί ότι
αφ0Qά στις ελληνικές εξαγωγές, που πα
ά τις αντιξοότητες παρουσιάζουν θε
κά πρόσημα, μίλησε στο Qαδιόφωνο τ
All E-ΜΠΕ, «Ποακτοοείο 104,9 FM », η
πρόεδας του Πανελληνίου Συνδέσμου Ε
Να Περιμένουμε αύξηση στην τιμη του πετρελαίου
οσο αν ανεται και η ζητηση
Ενώ ο Διεθνης Οργανισμός ΕνέρΥειας κάνει λόγο Υια εξισορρόπηση της αγοράς
ων (ΠΣΕ
παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου
βλενή του για τον ρυθμό αύξησης της ζή
τησης
μέρα, έναντ
ρα στην προηγούμενη μηνιαία έχθεσή του
θα αυξηθεί με ταχύτερους Qυθμούς από
το αναμενόμενο φέτος, συμβάλλοντας
στη μείωση της υπε!βάλλουσας προσφοQάς πα!α την αύξηση της παQαγωγής
αQyou από τη Βορεια Αμερική και το χα
μηλά ποσοστό συμμορφωσης των μελών
του ΟΠΕΚ με τις μειώσεις της πα!αγω
γής, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Ο07ανΕΛΛηνες να ηεΥεται οτι δεν εχει Υινει
τιΠοτα στην Ennaoa»
ότι αναμένει τη ζήτηση να επε
Επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι μια ειδική πεοπτωση ο Κλ. Ρέγκλινγκ εκτιμά
ότι η ελλην διάσωση μπορεί εντέλει να εξελιχθεί σε success story, αλλά μόνον εάν τη
ηθεί το συμπεφωνημένο πρόγQαμμα μετα00υθμίσεων
την ημέρα τον επομενο χρον
σουν ενθαρρυντική τη ζήτηση, που αυξά
εται σε ετήσια βάση με πιο ισχυρούς ρυθ
σμός Ενέ07ειας (ΙΕΑ)
Σε άρθρο του στην Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας ESM, εχτιμά ότι η ευρωκρίση έχει ξεπεραστεί, χα
Ο οργανισμός αναθεώρησε την προμους σε σχεση με τις αρχι-ΣΕΝΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα