Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
«Οί καταστροφέ
τού Τύπου»
Έβαλαν στο «μάτι»
ΜΜΕ ή όηοία κάθε μέραλ
καί πό έκρηκτικές διαστάσεις
μόνο ήθκούς άλλά καί φυοκούς α τουργούς.
και τό Βυζάντιο!
καί Στοορος
Υπό κατάργηση οί Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
ιμόνον ή Ση.
μαία. Αέν τούς φταίει μόνον ή
άριστεία Δέν τούς φταίνε μόνο
σμο άρχισε νάουντάσσα τόννέο
τροοοποιημένο δργανισμό τοο,
δας πράττουν δλα τά .Υπουρρειών Βυζντινών Αρχαιοτήτων
οίδιοιες!Ζουν στήν
τέ τους τήν άνάδειξη mi
τος κάθε δους Μ.Μ.Ε. στον όηοιοάναμείχθη
ένος οίκονομικοο κλάδου nou Οχι μόνο anaκόπιλώνα κροτικής τοο noaTK00 συστήματος
μας ήροοσε rivi σημάνει συνολιτιομοδ κ Bla άκη πρ οίθησε
στό πλαίσιο της avravd σας
Δέν τούς φταίει μόνονή .loro.
Go; μας. Τό μόνο τό όηοιο ένδιαφέρθηκαν
ήτα' ήδοκηση ηολατικής καί κάθε είδους tmr
pons άλλά καί ή μεγέθυνση τ@v προουυετικων
νον ό,Exita4ως to
nepickou.
Μέσω της καταστροφυής έκρηξης τοο Χρημο|
λησαν νά
'Ettp0ίής το
ΣΥΡΙΖΑ. ούδεις
ένονοδιόβ'μι διαμαρτυρίας
τη μεγάλη κρίση νά καταρρεύσουν αχεδόν
τόνίδιο τόν Tuno το.
10ού Αλέξη Τσίπρα αλλά ral
τήν ύπουργό Πολιτισμο ,
aepo ή ν
τους καί νάίχυ.dvtbggai
λοβαίνουν τό Ιστορυόβάροςτής
Προς το τέλος
Η έπιχείρ σή μας άλλά καί ό ύπογρά.
φων Εχουν βιώσει πραγματικά τήν χυδαία καί
των δύο. Δέν ύποκύψαμε άλλά πληρώνουμε
οϊέελογές καί ή σύγκρουσις μέ τήν Μέρκελ
λίτη δύσκολα θά έπανέλθειδ σεβασμός καί ή
agomria ηρός τά Μ.Μ.Ε. Αύτή είναι ή μεγοερη ζημία που οι δύο Νέρωνες το Trou
ζουννά διαγράφονταιμέ
άροετή
λευθέρον Χόε ναιδΒβιος coραμένουν rporo a οςλίθοςτο
Διαβάστε τα άρθρα
plaoupuriej νίκη, αλλά τα τοφορά τής Deutsche Welle, δτι
καί Α. Παπαδάκης»
ήμερών τόσο στό Spiegel δαοκαΐ
κοινότητα-ού στηρίζεται στήν
Τύτερούτόδωμήνυζήmdata
Σήμερα
«Κύριε Πρύθυπουργε
Ζητείται θαύμα
στό τέλος του