Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
C1918-1950
Η ΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
πολιτική
τον 1100x00
Παρασει"1 11 Ayou'στου2017
| [email protected]μφύλ. 408271"Ενος 14101Tyri 1.50
Σελήνη 20 ήμερών 1 Ανατολή ηλίου 637-Δύος 823.
Τής Βουλής ποιον Έλλήνων
είστε 110εδ00ς, κ. Βούτση;
atoo σε εύφυεις καί άνόητους. πλούσιους καί
ροοντες, θά rpenta, λοηόν, οέ κάθε τομέα καί
m, βαθμολογίες, άξιολογήσεις κατά συνορη.Η
Γράμμα άπό τήν Μακεδονία τού Μανώλη Κοττάκη
χια και κονωνική καταξιοσηξεκά ηότάμαθητικό έρανα iai έξελίσσεται κατά τήν διαδρομή
πραΐαρακολούθησα μαζί μέ δεχάδος
τήνα, ο Ανατολή (Koptalanovia,
τελοΟν κίνητρα που έναχύουν τηνέμφυτη τάση
Συ γκανήθηκα δταν ειδα Αμέρικοφορες έκφόσες της
άθλητικά ρεκόρ, δημ ουργοονται πρότυπα πού
Καμάρυου δτυν &cooou &t ή Ελληνινεται τακτικά bnon
μετριοπαθής
πόσες κατοχές κέρασε ή τατρίδα μας
της άμιλλας καί τής δυνατότητος bnbeuinw
Ενιαία τιμολόγησις
πανα Οι βο νερό
κονωνία και την
τικό κίνδυνο n0ύ πρέπει νά άντιμετυποθει μέ
Οι χάτοχοι των νησιών θά τό πληρώνουν «χρυσό»
άφαμαξης στρέφο
νάπούν τό έπόμενο διάστημα ol
benporno. έργο ομένων στήν
καίάντίθετοςστήνΕύρυ udvoμεσαίας τάξης. Αντιθέτως, δλλες κατηγορίες
m σηεδιά(u vvadeasxv δι u'
zepuodis.ro tiv cwui peng ή
rep ούτερα νησί00AlyaiΣήμερα |
Παρά θίν' αλός
Τι λείπει, έν πλά, άπό τούς ναυτικούς μας
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.
Ο"Ομιλος της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.
της στόΠρακτορειο
-TA-pallom
κάαύτή τήν κομβική χρονική συγκυρία, θεωTime O' mmul
m,DMI.tAvModat
Amelin1 m. Emlm
um.lma
ond mmow
έργος μένων ndvoooάδηγήσει στήν βατοτη Ποιότητα καίστήν πλ -