Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΟΣ 1876
636-3ύος a241
Πομπη 10 Αυγούστου2017
| Αριθμ φύλ. 40826 ΙΈτος 141ονΙΤμή 1,50
«Απολογείται» για την διαφθορά
ποιες σκέψεις, nou άντικρούουν την έαχάτως
διακινούμενη dnom δη ή σταδιακή μεταλλαnoain σε n no
σαρμογής στά eupur δεδομένα. Συνεχίζω
οοφαλος θυματου,άπό τάχρόα του στην ΚΝΕ,
ΠΟιήσουμε κάθε λογής τεχνάσματα, κάθε πονηon00με νά κρύβουμε Τήν άλήθεια, μόνο καί
«ξεσπά»
ατά Λαλιώτη
όττ ΟλλΕης Τσίπρας
Απάντησις Σημίτη διά «παρενθέτων προσώπ
θεθυσία κομμουνιστική δουλεό. Εξου καίτό
ΕΥΒΕΕίπαντήσεις στήν
τη στίς αρχές
κήτης «πρωτη φοροάναστολή Τιά ξέπλι μα βρ6dm τόνΣΥΡΖΑ.bta&qnpu
brin λες τ ύκ. Σημίτη.Ακης
pl δοδόο toukratoveivtpα
βρέθηκε στην κηδεία τοο Φητέλ
ς btcevtp0τόν ΣΥΡΙπικός στον ΣΥΡΙΖΑ, στήν
ό.. Αβραάμ Λίνκολν σ), μόλις πρίνδωα ήμέρες
άπεριόριστο θαυμασμό τοο Αλ. Toinpa
κά Ποτέ νά έμφονιοθεΙ, σέ ένα ξενοδοχείο
στό«Βήμ»Εναάρθρο"pott
κό χαρακτήρα», & ετα μυορα
σημειώνει μέέρφαση δη
δομένου μάλιστα δη mapoτό ομηάλη ή άγονία νά μήν
μας, έκθεμελιώνει συστηματικά τίς βάσεις
Υπουργός Άμυνη
κατά Προέδρου Βουλής
enqua
ματα τριών δογματικό όδιόλλακτυν καί έθνά
χανσων στην Κυβέρνηση
καταστήματα &thouS
Naw, magana oweria
λεσουργείύπό τό κράτος ίακωβνικοο τύοομό μέ τήν προκλητική άναϊδεια της Χρυσής
Καμμένο, νά τον εικός δέν τόν
Aplerov σφφονο.
πουθενά στήν Elpin,ni Tel ο
μόκατονται δοοτίς epriel ή
στήν πραγματικότηmot&ilva
ΕΒόοης στήνΕΡΤ.
ΟθόδοωνΈλλήνυ
,ύπεγρά
μορφής κραϊκή κατά τον ένοχλητιών
Τσίπρα συνειδητά έντεταγμένο στήν
Σήμερα |
Δέκα στρατιώτες κι ένας λοχαγός
ι χρησιμοποίη°
«Πολιτικές διακοπές»