Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ο δυτικός κόσμος
και ό ΜαχΚα
την | | | Σελήνη
Σταλίδη.
διευθυντή έλλην ικής
Στόχος των διεθνιστών
ήέθνική ομοιογένεια
στημένο» τηςΑμερκής. Δύο λόγους emophea
μέτόκονόόΜακΚαίηνπλρε τό μικρόφωνο
χαλαρές συνειδήσεις, Σημαία, Οχογένεια καί ύπουλα σχέδια ΣΥΡΙΖΑ
noi τόοο.Αναο τοο 10% τον Ελήνυν βουλευτ ν
της προηγούμενης περιόδου (2012-15) δχι μόνο
φέροντα τών δανειστών μέ τά
iciww" δανείων ίΑλημ1mk
ομηχενικό τομα μέίξαίρεση
βολα.ai θεσμούς. Yipea ded
λυτική
συγκέντροση, καί δέν
ληλα μέτοέςσυμμάχοςξηοον
σε κάποοο ουΥΚΕχρυμένο κόμμα, άλλά σέ
δΠΙ ς καί τό
οί δη ίο ευνα. Kupl ςξέ
μεταπολίτευση ίας σήμερο
στοι πάντα θά βρ! c οντόν
πό χαλαρ, 01 άντιστάσεις
στήν άντ δραση τής φιλελε6ν ο στρατι oepam ovoa στου τερικό ηταν
Στις 25 ουλίου 2017 άνακοίνωσε δη δέν θά
άπό τήν τελευταία όμιλο
τον ρόλο τον ΗΝΑκα τοο
άλλο Ίθνος στην ποcH Σημαία στήν άριστη
χωρίς κλήρωση!
τό 1982 στόλίβανο έπί Ρήγκαν
του, ώστε να Yive
Αφιερωμένη έξιιρετιχώς σ
τόν ύπουργό Παιδείας
"Ka..bdhKE σ ο h
Exave ύπερήφανη
.oodu56bfoavbr-4
νη ιστορία Εμαστε τό μεγαλύτερο Παρόδεημα
κοί οι μεγαλύτελαον. Δέν κρυβόμαστε moudro τοχους. Τούς
στην κατάλληλη στιγΕλλάδα ένα τέτοιο άμερικαν κό-γεράκ,όταν
Της μέρας
Υπάρχουν άκόμη λάτρεις του στίβου"
«Τελευταίο αντίο»