Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3576O • ΤΡΙΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ο ∆HΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟY ΦΑΛHΡΟΥ EΧΕΙ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚEΣ ΕΠΙ∆OΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΚYΚΛΩΣΗ ΑΝAΜΕΣΑ ΣΤΟYΣ 66 ∆HΜΟΥΣ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤEΡ ΑΠO ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤEΣ ΤΟΥ ΣΤ’1
ΤΜHΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 9ου
∆ΗΜΟΤΙΚΟY ΣΧΟΛΕIΟΥ ΑΓIΟΥ
∆ΗΜΗΤΡIΟΥ

Η «διάSOSη»
του ρέµατος της
Πικροδάφνης
>> ΣΕΛ. 11

ΥΠΕΓΡAΦΗ Η ΣYΜΒΑΣΗ
ΑΠO ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚH ΑΡΧH
ΜΟΣΧAΤΟΥ – ΤΑYΡΟΥ

Κατασκευή ράµπας
πεζών και ΑΜΕΑ
στον Κηφισό ποταµό

Ο πρώτος

στην Αττική
Μετά την επιτυχηµένη διαχείριση των
απορριµµάτων κατά την µεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της ΠΟΕ ΟΤΑ, ένα
άλλο στοιχείο που ανακοινώθηκε πρόσφατα από την διαχειριστική αρχή
ανακύκλωσης, αποδεικνύει την σηµαντική πρόοδο που έχει επιτύχει ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου στον τοµέα της
καθαριότητας και της αποκοµιδής των
σκουπιδιών.
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία δια-

χείρισης σύµµεικτων αποβλήτων του
Ενιαίου ∆ιαβαθµικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ), ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου είναι πρώτος στην ανακύκλωση µε ποσοστό 12,74% µεταξύ
των συνολικά 66 ∆ήµων της Αττικής.
Σύµφωνα µε την ίδια ανακοίνωση το
ποσοστό ανακύκλωσης που πέτυχε ο
δήµος Παλαιού Φαλήρου είναι εντυπωσιακό (για τα ελληνικά δεδοµένα)
αν αναλογισθεί κανείς ότι το ανάλογο

>>ΣΕΛI∆Α 6

>> ΣΕΛ. 3

Η δέσµευση του
δηµάρχου Π.
Φαλήρου για την
επόµενη Γιορτή
Γυµναστικής

ΣΥΝAΝΤΗΣΗ ∆ΗΜAΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘEΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡEΣΒΗ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤAΝ

Συζητήθηκαν
θέµατα πολιτιστικής
συνεργασίας

>> ΣΕΛ. 7

Προχωράει η ελεγχόµενη
στάθµευση στο Ελληνικό
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελληνικού - Αργυρούπολης ενέκρινε την πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης, στο Ελληνικό και συγκεκριµένα στις γειτονιές γύρω από τον σταθµό του µετρό, όπου παρατηρείται αυξηµένο πρόβληµα µε το πάρκινγκ.

>>ΣΕΛ. 5

>>ΣΕΛ. 2

«Του χρόνου
σπίτι µας»

µέσο ποσοστό των ∆ήµων της Αττικής
ανέρχεται στο 4,16%.
Σε σχετικές δηλώσεις του o ∆ήµαρχος
Παλαιού Φαλήρου ∆ιονύσης Χατζηδάκης, τόνισε: «H δηµοσιοποίηση των
σχετικών στοιχείων για την ανακύκλωση στην Αττική έρχεται να πιστοποιήσει και να επιβεβαιώσει την πολύ
καλή δουλειά που γίνεται στον τοµέα
της καθαριότητας.»

«Να φέρουµε τον δήµο
στη θέση που του αξίζει»
Οµόφωνη
απόφαση του
δηµοτικού
συµβουλίου
Αλίµου πάνω στην
πρόταση του
Σωµατείου «Νότιον
Σήµα».

>>ΣΕΛ. 8-9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα