Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σελήνη 13 ήμερών ! Ανατολή ήλίου 6.31' . Δύσις 8.31 .
Μισούν τά σύμβολα
τητα κάθε όργαν ομοο κοί, idartéouc. κάθε noτης άνάιης όδήνησε την βάση Της Νέας Δημοκρατίας νά έκΜξει Tdv .lavouapo 2016 ώς vto
τατοο κόμματος καί, βοηθούσης της καθολοής
driotuXias της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, vd
'Η Αριστεία είναι τό προπέτασμα καπνού
μοοοοηϊκούς συσχετισμούς υπέρ της Νέας Δ7καί ή κυβέρνηση της Νόας Δημοκρατίας πού
σύ δημοσία δυβο α σηδιως pocost Σημαίας ben ό 0μβολο
κάθε nepertuon ειναι οκότυη ή διεύρυνση
χη άπό {Ομορ uc) ολιτικούς χώρους και ου
τικ νκα κονωνικ νυνάμεων σύμφωνα μέτήν
tezelot vesikso up ooi ς
Otig ho ληστες στις 1
βολο ήγεσίας tuu t σμένο μίτήν
τόερ καί βασικό κτύπημα το
ή d uyorurn Aveinoaresuoli &οucque
στην χώρα δε trtopia tdvab
νά βλέοοον Τ.jvZniaria ori..exanρους. Από μία dnown, ή ouyKL pla chout noon
Πολεμικές ά
τοξιμιώσεις
διεκδικεί ή Πολωνία EatRoa.
ντι της ηαλαιός, ούτως ώστε ν
συνυπάρχουν
Ζητεί άπό την Γερμανία 45,3 δισ. δολλάρια
γιά Τήν άνάρουση της χώρας.
Β Παγκοσμίου Πολέα ο τόθε
στης our th άντ στοτε ος,
ότ da co τα ra τόχρε
Ranbaom i ekxg.dlaenp i σειτήν
avertog w,bredtep
ao or1λά ποσά άλλά καί γι
vndmoth Ne ainal
totos
μισμένη στήν προσάθεια Ταχείας όλοποιησης
Της elvai pyo δύσκολο και έξαιρετίκά σημαντιamat koh titilsdnotnal.com
διεκδίκηση daonindotcov,btotoocarao oedgetpobiaypapet
tappaletin
Σήμερα |
Oi Χίοι «μέρμηγκες» τής Ναυτιλίας
ud δ.agmgund ord,
oeiprom, sraveyoup
187.000 δολλάρια άνοdadTd Aaldeas