Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3573O • ΠΕΜΠΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΟΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
Α∆ΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ - ΠΟΙΑ Η ΒΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ∆ΙΑΠΝΕΕΙ

ΕΓΚΡIΘΗΚΕ ΑΠO
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Νέο αντιπληµµυρικό
έργο στον ∆ήµο Ιλίου
>> ΣΕΛ. 6

Υιοθεσία και όχι

ασυλοποίηση
Ο

∆ήµος Πετρούπολης, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέµατα που αφορούν στην
προστασία των ζώων αλλά και τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια έχει αναπτύξει µια σειρά
δράσεων προκειµένου να διαχειριστεί αποτελεσµατικά το ζήτηµα των αδέσποτων ζώων.
Συγκεκριµένα, όπως ενηµερώνει µε ανακοίνωσή του ο δήµος Πετρούπολης: «Σε εφαρµογή
του Νόµου 4039/2012 και σε συνέχεια προγραµµάτων που υλοποιούνταν
τα προηγούµενα χρόνια, έχουµε συνάψει σύµβαση µε την “Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία” για τη στείρωση, εµβολιασµό, αποπαρασιτισµό, ηλεκτρονική σήµανση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλοι και γάτες) καθώς και την
έκτακτη φροντίδα των τραυµατισµένων και άρρωστων αδέσποτων ζώων.
Έχουµε συστήσει πενταµελή επιτροπή και τριµελή επιστηµονική επιτροπή για
την προστασία και την προάσπιση των δικαιωµάτων των αδέσποτων ζώων
της πόλης.
Βρισκόµαστε σε συνεργασία µε τον «Σύλλογο φίλων ζώων και
περιβάλλοντος Πετρούπολης» στην προσπάθεια φιλοξενίας
και φροντίδας των αδέσποτων ζώων που συντηρεί στις εγκαταστάσεις του.»

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΧΑ ∆ΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
«ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»

«Μια φορά
ψεύτης, πάντα
ψεύτης»
>> ΣΕΛ. 7

«Καµία Κυριακή
τα µαγαζιά ανοιχτά»
Εµπορικός Σύλλογος Ιλίου

>>ΣΕΛI∆Α 9

ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

Τίµησαν
την µνήµη
του Αγίου
Σύλλα

>> ΣΕΛ. 11

Απόλυτος συντονισµός
>>ΣΕΛ. 3

Αντιδράσεις για το «άστεγο»
28ο δηµοτικό σχολείο
Νέα παρέµβαση για το πρόβληµα στέγασης του 28ου ∆ηµοτικού Σχολείου πραγµατοποίησε η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου.

>>ΣΕΛ. 4

Ταχύτατα και
αποτελεσµατικά, µε
εθελοντές,
εργαζοµένους και
πυροσβεστικά
οχήµατα που ήταν σε
κατάσταση
επιφυλακής για
άµεση επέµβαση, ο
ΣΠΑΠ συµµετείχε
στην κατάσβεση της
µεγάλης πυρκαγιάς
που εκδηλώθηκε στα
Καλύβια Θορικού.

>>ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα