Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 -ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26853 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
«ιιρωτα ηητες» στην ΕυρωΠη τα εΛΛηνικα ομοηογα
μετα αση στη
της τιμής τους, τα ελληνικά ομολόγα συ
νεχίζουν να προσφέρουν στους επενδυτές
πολύ uul,ηλότερες αποδόσεις.
Ποωταθλητές» στις αποδόσεις ανα
σταθεροτητα
δεικνύονται τα ελληνικά ομολόγα. Τα ε
ηνικα οεκαετη ομολογα καταγ!αφο
την μεγαλύτε!η αύξηση στις τιμές τους
σε συγχριση με τα αντιστοιχα των αλλων
EuQ(ο παϊκών χωρών. 11α!α την αύξηση
ςηατό. Πρεπει να Υινει με
Πιο αναλυτικά σύμφωνα με στοιχεία
του Bloomberg, από την αρχή του έτους η
Ευρωπαι ων χταών. Παοα την αύξηση
η κατεύθυνση με την τι-ΣΜΑ
τιμη του ελληνικού 10ετους ο ολο γουέχει
Αμεση επιστροφη του ΦΠΑ
στρε σεις του
Παρελθόντος
χωρίς έλενχο, έως 10.000 ευρώ
Παρεη οντος»
Ομιλία του Πρωθυπουργού
στο Περιφερειακό Αναπτυξια
κό Συνέδριο
Χωρις έΛΕΥΧΟ, έως
ικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσί
ων Εσόδων
Επίσης, με
Ο Αλέξης Τσιπ Qας σημείωσε ότι η
πλέον σε έναν ασφαλή
δρόμο μετάβασης προς την σταθερότητα
και την ανάπτυξη, για να τονίσει πως το
ζητούμενο είναι να 0Qγανώσουμε την με
οι δικηγόροι να διαθέτουν POS και να δέ
ς πληρωμές από τους
χώρα βρίσκεται
χονται ηλεκτρονικε
Ειδικότερα, στις τροπο
προβλέπονται μετα
ξύ άλλων τα ακόλουθα:
120 και πα!αγωγικο τροπο, ετσι ωστε να
αποφύγουμε στρεβλώσεις και προβλήμα
τα του παρελθόντ
για το ΕΝΦΙΑ. Η πρώτη δό
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
ση του Ενιαίου
Ξεχινώντας την τοποθέτηση του στο 20
στη Λαμία, ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστη
σε όλους τους Δημάρχους που συμμε
31η Ιανουαρίου 2018.
προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλά
δας, Κώστα Μπακογιάννη
άθε είδους έπαθλα που θα προσφέρονται
όταν ξευνήσει το πρόγραμμα δημόσιων
κλήρωσε ων στους τυχερούς που πράγμα
τοποιούν συναλλαγές με τη χρήση μέσων
πληρωμής με κάρτα, ή με άλλο ηλεκτρονικο μεσο π
Ανέφερε, σε χιουμοριστικο πνευμα, οαι
αν λάβει υπόψη του και τον
Ζημαντικη
εητιωση του
οικονομικου
Αίματος στην
ΕΜαδα τον Ιονη10
ισταται ο ορος «καταναλύ)για
γους που οεν εμπιπτουν στην εμπο
του δραστηριότητα». Η συγκεκριμένη τροποποίηση ορίζει ότι οι δικαιούχοι πληρωχρηματικών επάθλων που θα μου!άζονται
στους τυχερούς φορολογούμενους στο
πλαίσιο της λοταρίας ηλεκτρονικών αποδείξεων, όπως και την εξόφληση του ΕΝ
ΦΙΑ σε 5 μηνιαίες δόσεις, αΟΧής γενομέ
μοθετικά η άμεση επιστροφή χαι -χωρίς
έλεγχο επιστροφών-φόρου εισοδήματος
και ΦΠΑ για ποσά έως 10.000 ευρώ, που
οποιοι ενεργουν για
που δεν εμπίπτουν
Κομισιόν
Αιτημα Υια Χρηματοοοτηση του εργου
ταξύ άλλων τροπολογίες που κατατέθη
ι ακόμη η
αθεώρηση των αντικειμενικών τιμών των
ζας Αξιών Ακινητων, Η επιτροπή θα ανακλίματο
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέ
σματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επιχει!ήσεις χαι καταναλωτές. Ο
δείκτης ο κονομ κου Χλίματος (Economic
κούς συντονιστιχ
ναδείχθηχαν κατά την ανασκαφή του στο
πρόσφατο παρελθόν. Το ΥΠΠΟΑυτέβανταξη στο ΕΣΠΑ έργων που αφορούν στο
10 της Αμφίπολης θα επα
νυποβάλει άμεσα η διεύθυνση Αναστηλωσης Αρχαίων Μνημείων του υπου!γείου
ωματι ώτεο τάδ10,r ανα sm A, έχο ν τελευτα νοντας τη απο 94,0 τ ινάχθη
που είναι χαι η συνήθης
οίηση της Τράπε
βλεπόμενες προδιαγραφές. Κατά τη διε
μονάδες από
καταγ!αφοντας την υψηλοτε!η τιμη του
τελευταίου 12μήνου (η επόμενη υψηλότε
Qη ήταν 95,1 μονάδες και σημειώθηκε
εια της
ςωνης και συντελεστων αντικειμε
σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και
λέγχου για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, έχουν
τη διαχυτική ευχέρεια να ζητήσουν σε 0
ού της
των ακίνητων, οι
ισημα
ε σχετική αναχο
ποίες θα αντανακλούν όσο το δυνατ
περισσοτερο τις αγοραιες τιμές. Σημειονεται ότι βάσει του προγράμματος οικον
μικής πολιτικής, η προσαρμογή αυτή θα
νωσή του το ΥΠΠΟΑ, «το πρόγραμμα στερέωσης, συντήρησης, αποκατάστασης
ανάδειξης του Τύμβου Καστά στην Αμφιπολη Σερρών είναι ένα πολυδιάστατο €eρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων,
γομεΣύο εν είναι ένα πολυάστατο έ
από τη βελτίωση της εμπfo
ποα είναι Η Π
ετα τεχνικά δεδο
στοσύνης σε όλους τους το-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα