Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

27oC, 12.00

32oC, 6.00 μ.μ.

27oC - Υγρασία 43%-49% - Άνεμοι: NΔ-B 2 μπ. - Ανατολή ηλίου: 06:26 π.μ. - Δύση ηλίου: 20:38

•

€1

•

www.enimerosi.com Óáââáôïêýñéáêï 29&30 Ioõëßïõ 2017 Áñ. Öýëëïõ 4463

ÊÝñêõñá êáé Éüíéï
óôïí íÝï äñüìï ôïõ ìåôáîéïý
7 >>

ÏñöáíÜ ëéìÜíéá!

Ç áðüöáóç ôçò äçìïôéêÞò áñ÷Þò íá ìéóèþóåé ôá ëéìÜíéá Ìðåíéôóþí êáé Áëýðáò, áêüìá êáé ÷ùñßò íá Ý÷ïõí Üäåéá, ðñïêåéìÝíïõ
íá ðñïëÜâåé ôïí ÅÏÔ ðïõ ôá æçôÜåé ðßóù, ðñïäßäåé ìéáí áðïãïÞôåõóç. Ôï Äçìüóéï óðáñáóóüìåíï áðü ôá åóùôåñéêÜ ôïõ ðñïâëÞìáôá, ðáñáäßäåé ôïí Ýíáí ìåôÜ ôïí Üëëïí ôïõò ðëïõôïðáñáãùãéêïýò ôïõ ðüñïõò, öñïíþíôáò ðùò ü, ôé êé áí
ðÜñåé áðü ôïí íïéêÜñç èÜíáé ðåñóóüôåñï êáé åõêïëüôåñï áðü ôï íÜ÷åé ôçí åõèýíç ëåéôïõñãßáò! Óôï
ìåôáîý áöÞíåôáé ç õðïäïìÞ íá áðáîéùèåß óå åðéâåâáßùóç ôçò äçìüóéáò áäõíáìßáò êáé áíáðüôñåðôá êáôåâÜæïíôáò ôéò ôéìÝò ãéá ôïí åðßäïîï åðåíäõôÞ, åíïéêéáóôÞ êëð. ¸ôóé Ýãéíå ìå ôá áåñïäñüìéá, Ýôóé ãßíåôáé ìå ôá ôñÝíá. Ôá ïñöáíÜ êáé ôá äçìïôéêÜ ëéìÜíéá èá îÝöåõãáí; 2&3 >>

Ôï çìåñïëüãéï åíüò ëáúêïý Ùäåßïõ • Γ

ΙΩΡΓΟΣ ΖΟΥΜΠΟΣ 15 >>

Ï ÏÖÁÌ öôéÜ÷íåôáé ãéá íá ðñùôáãùíéóôÞóåé • Σ

ΠΥΡΟΣ

ΠΙΚΟΥΛΑΣ 17 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα