Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 28.07.2017
ΑΘΗΝΑ
άδστωνος
(Πλατεία Ομονοίας)
596 FAX
6 +3 εισηγμένες έχουν «οαντεβού» με τους T0απεζίτες
Ανάσα Qευστότητας για τις μικρομεσαίες επιχε1Qήσεις
Δάνεια 670 εκατ. σε μιχρόμεσαίους από το ΕΤΕΑΝ
Συνολικά εγκρίθηκαν 7.367 δάνεια. Ανάσα! Νοβότνι: Καλό
ρευστότητας για τις μικρομεσαίες, επιχειρη-1 σημάδι η επισεις. Στην τελική ευθεία η προκήρυξη του! στρο
ΤΕΠΙΧ IL Σε ποιες δράσεις κατανεμήθηχαν Αθήνας στις
οι χοοηγησεις
φή της
αγορές αλλά δεν
Στα 670 εκατ. ευρώ ανήλθε το 2016 το ύψος
των εγκρί
Η é οδος στις αγο!ές δεν
σημαίνα ότι η Ελλάδα θα μποσεων δανείων προς τις μι
κρομεΠαοουσίαση του
σχεδίου ανάπλασης του
Ελληνικού στο ΤΕΕ
σαίες επιχειρήσεις μέσω των τριών προγραμ
μάτων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας του
Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματι
τείτ η σύντομα να χρηματοδο
τείται πλήρως, εχτίμησε το
μέλος τηςΕΚΤ
κότητας και
Ως «καλό σημάδι» εχτιμά την
Επιστροφή της Ελλάδας στις
Χρηματαγορές ο διαχητής της
Αυστριακής Κεντρικής ΤράπΕSas (AKT) Χαι μέλος του διοικητκού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Έβαλντ Νοβότνι, σε σημερινή
συνέντευξή του στην αυστυα
κή εφημερώα «Salzburger
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)
uhrichte ποςσημειώνοντα
Ανοιγει η Σχολή Ξεναγών
της Αθήνας μετά
απο 7 χρονια
νοιγει η LyoM
Ξεναγων
| Nachrichten», σημειώνοντας
ταυτόχρονα πως αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μποοel ή η σύντομα να χρηματοδοτείται πλήρως
Να τηοηθε( το χρονοδιάγραμμα, ώστε να ξεχινήσουν το
συντομότερο δυνατό oe0γασ ες στο Ελληνικό, ζήτησε ο
πρόεδροζ του Tenn:ού Επμελητηρίου Ελλάδος Tuieroc
Στασινός. Το σχεδιο παρουσιάστη) ε στο ΤΕΕ ατό την
ομάδα μελ tTTdV
Το Σγεδο Ολοκληρωμένης ΑνάπτυΕης (ΣΟΑ) για την
ανάπλαση του Ελληνοού παρουσιάστη%2 σήμερα από
την ομάδα των μελετητών του έργου στα μ€λη της ΔουΧΟυσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
ocu Eerpoon τους επιστημονικών συλλόγων Διτλαματούχων Μηχανικών. Η παοουσίαση έγινε στο πλαίσιο της
διαβούλευσης για το ΣΟΑ κου τη Στρατηγική Μελάτη
Περιβαλλονυκών Ετυττώσεων (ΣΜΠΕ) του έργου του
MmTQ°πολιτικού Πόλου Ελληνιχού-AyCu, Κοσμα
Σε σχέση με το υψηλό ΧΟέος
της Ελλάδας, ο θεω!εί
«πολύ τα,βληματική>> μια
απλή διαγουφή χρέους, 20αθώς,
όπως παρατηρεί, αυτό συνιστά
για τις νομισματικές τράπεζες
μια απαγοφευμΕνη κρατικη
Χρηματ
Ηδ€σμευση τηςνπουΟγού
Τουρισμού Νας Έλενας Κονντουρά για την επαναλειτοσημασίας την ειδικότητα του
ξεναγού xc. την eXTodoeuori
τους, ε ασφάλισε τους ατουτης Αθήνας €γινε πραγμα- επαναλειτουργία της Σχοτιχότητα, αναφέρεται σε λής, evd) ολοχώρύθηxexcu
αναοίνωση του Υπουο. το Εργο της διαμό!φωσης
γείου,
Η Σχολή ΞΕναρών της Αθή- που 0α διέπει τις Σχολές
νας είχε κλείσει το 2010, Ξεναγών από τη ΊνωνοδοτAvoiye1μετά από emixed- κή Επιστημονική Επιτροπή
νια, καθώς η κυβέρνηση, που είχε συσταθεί ειδικά για
Κατά την άποψή του, υπάρχει
μία σειρά άλλων δυνατοτήτων
όπως για παράδειγμα η παρταση της εξόφλησης ή η ελάφ.
Ουνση στην εξυπηρέτηση του
coeug, με τις οπο(ες, 0α μπορ.
ούσε να αν ηθεί η βιώσιμότητα
του χρέους
του Χανονισμού λειτουργίας
οντας ως ύψιστης τον σκοπό αυτό.
>>( Τελ