Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τη Δευτέρα η παύση διαπραγμάτευσης της Πειραιώς για το reverse split
>>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΝΕΛΛΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιγειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ.:1.00E A Φ. 5024 Παρασκευή 28.07.2017
ΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Αύξηση
Γερμανικός Το
>>> TEA.
ο στις
τωΛη σεις
Έξοδος στις αγορές
με μη βιώσιμο χρέος
Ανοιχτές σε €
οι λίστες μετά το 2006
Σέ τροχιά προσλήψεων πάνω
από το 40% τον εταιρειών
H Swedish Orphan Biovitrum
AB (publ) (Sobi) avarxolvuE
τα οκονομικά αποτελέσματα
της για το δεύτερο τριμηνο του
Οπως αναφερα η υταΕΕία, τα
συνολι°. éo00α ανήλθαν σε
ηδίας), σημειώνοντας αύξηση
κατά 12%. Η αύξηση των συνομυών εσόδων άΥΥιξε το 51%
εξαιρουμένων Ειράπαξ Χονδυλίων. Οι πωλήσεις προϊόντων
ανήλθαν σε SEK 1.443 ΕΧατ.
καταγράφοντας αύξηση χατά
12% (60 τοις εκατό σε αναποοαΟμοσμένη βάση).Οι πωλήσεις
του Παράγοντα Πήξης VIII
Efmoroctocog alfa ανήλθαν σε
SEK 351 exor0μμοοια και οι
lifmi
Πήξης D. Eftrenonacog alfa
ανήλθαν σε SEK 84 εκατομμύρ.
EK: Ενέχουνε το
Business unusual
Properties γιατηνBanca Romaneasca
COLLEd
HE9νική Τράπεζα της Ελλάδος Romaneasca Επιβεβαιώνει τη
ανακοίνωσε ότι υπεγοΐφη δέσμευση της Διοίκησης της
σύμβαση με την OTP Bank ΕΤΕ να εφαρμόσει μΕσυνέτΕυα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Romania για την πώληση του
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
το Σχεδιο Αναδιάρθ Οχης της
Τράτεζας 20ου ενισχύει ΤΕρυTEQCo τόσο το δεβετη ΧεφαλαιαAlba
99.28% της θυγατρχής της τράτεζας στη Ρουμανία, Banca
λακίου
δανείων
ετουρικίν
στότητα της ΤΟΛΕζας».
Το Διο κητικό Συμβούλιο της | πeλατόν που δραστηριοποιΕπιτροπής ΚΕφαλαία rcedc χατά ούνται στη Ρουμανία, eπιβε.
την 7937/26.7.2017 ouve?etori | βαυώνοντας το σχετικό QeToΗ ολοιλήρωση της συναλλαγής
υπ6xe ται στην eyeouom της
ΕΟνυχής Τράπεζας ΕΤΕ-3,49%
της Ουγγαρίας, της Εθνικής
Υψηλότερα ποσοστά προσλήψεων χαταγράφουν οι τομείς
τον Πωλήσεων, της Εξυπηρέτησης Πελατών, της Πληρ0qoqικής χαι τον Οινονο υχών. Σύμαονα με την έρευνα το 40%
των ετυρεών δεν θα ποοείσεαν ήσεις τους επόμενους 12
μηνες.
ETE-3.4%
δελτίου της Εταιρίας «BriQ
Properties Ανώνυμη Εταιρεία
Η συναλλαγή αναμένeται να Τράπεζας ΕΤΕ -3,49% της
αυξήσει το δείχτη xe4αλαίου Ρουμανίας και των αρμόδιων
llavo) onoro 40% tovedetgeov είναι σε οχιά προσλήψεων έως το τελος του
2017, σύμφωνα με έρευνα
της ALBA. Το 47.3% σνέφotovoustootpacototrv
ποοηγούμενη χρονιά η
αύξηση αυτή δεν απογευύθηκε ότος θα ήταν αναμενόμενο 2ου αντίθετα παρατήρείται μια μινοή πτάση
σ ην αισιοδοξία τον εταιρ.
ειών για το μέλλον τους
ποαΥμάτευση
Κατηγορία
| (CEI 1) της ΕΤΕ χατά περίπου 5
της «Κύος Ayoeds» του μονάδες βάσης Χαι να ev1οχύσει Η Credit Suisse Internat
Χρηματιστηρίου Αθηνών των
ional
τη ρευστότητα της κατά περίτου
€650 EXcrt., αφού ληφθεί υπό rl
και η αποπλήρωμή του ενδοουλικού δανεισμού τονίζεται στην
αναΧΟΕνοση της ΕΤΕ
ενεργεί ως αποκλεισαχός
χρηματοοικονομιχός σύμβουλος
της ΕΤΕ. Η Freshfields
Bruckhaus Der nger EVEgYE
διεθνής νομιχός σύμβουλος χαι
η PeliFilip ας τοπικός νομικός
σύμβουλος της ΕΤΕ, σημειώνεται στην ανακοί νοση της ΕΤΕ
οποίες προήλθαν από τη μείωση
τεται να δώσει αυ
σεις έως
του μετοχιχού xe4αλαίου της
«Quest Συμμετοχών Α.Ε-υεεπoreo4ή στους μετόχου; της εις
3% το επόμενο εξάμηνο.
Και ενώ οι προσλήψεις
houv ξεκινήσει δυναμυχά
«BriQ Properties Αιώνυμη Ετουρεία Επ€νδύσεων σε Ακίνητη
Εθνικής,
ΛΕωνίδας Φραγκιαδάχης δήλιοσε: «Η πώληση της Banca