Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26851 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Ευ. Ίσα κ α n ωτος: «Με αΥΥΑικους ορους ηταν μια
ικανοΠοιητική έξοδος, με ελληνικούς όρους ήταν κάτι
ικανοι οιητικη εςοοος, με εηηηνικους ορους ηταν κατι
Παραπανω all αυτο Που Περιμεναμε»
Μεστραλέ:
εητι ω νεται
ταχυτατα»
τους επενδυτές
Τις προσδοκίες της ελλην κής κνβέονησης ξεπέ!ασε το αποτέλεσμα της έηδοΑλέξη Τσίπρα, τον οποί
ρωσε για
ς διαδικασίας εξόδου
ο αριθμός των επενδυτών που έδειξαν
διαφέρον για αυτή την
δείχνει ότι υπάρχουν τα πρώτα σταθερά
βήματα εμπιστοσύνης προς την ελληνική
Πραγματική ευκαιρία Υια
την ολοκλήρωση τη
στις αγορές με την έχδοση του 5ετούς ομοέχδοση, που μα
λόγου, ο υπουργός Οιχονομικών επισήμαδη Τσακαλώτο να δηλώνει χαQακτηρι
στικα οτι «με αγγλ ικους ορους ηταν μια
ικανοποιητική έξοδος, με ελληνικούς ό
αυτό που
τελευταία φορά που βγήκαμε στις αγορές
τελευταια φ oatou p
χαμε στις αγορέ
ρους ηταν κάτι παραπάνω απ
όντες, παρουσιασε την Ελλαδα με δηλοσή του στις οικονομικές σελίδες της Φι
γκαρό, ο γνωστός επιχει!ηματίας Ζεράρ
Μεστράλε και πρόεδρος του o07ανισμού
PARIS EUROPLACE.
στην εξέλιξη, σημειώνοντας ότι διαψεύ
ονται. Σχολίασε σχωπτιχά
πως απ' ό,τι χατάλαβε, τα ΕΕ
ρη και στις δύο περιπτώσε
ότι το πιο σημαντικό είναι η ποιότητα χαι
εQa, σε δήλω
ση του μετά από
ΓΠτΒ: Πρόωρες εκλογές θα
καταστήσουν αδυνατη τη μόνιμη
εςοοο στις ανορες
Ο Γάλλος επιχειρηματίας, ο οποίος
Τσίπρα την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε
στη Φιγκαρό
κατάσταση της Ελλάδας
βελτιώνετα με τα
ξη που ξεπερναει τον ευρωπαιχο μεσο ο
FT: Η απόδοση
των υφισταμένων προς τη διαχε
υ εκφρά
πεντα ετων
ελληνικών
ομοηΟΥων εκανε
BEQνησης να εκπληρώ
Η Ελλάδα επέστρεψε στις αγορές ο
μολόγων για πρώτη φορά έπειτα από τογια την μόνιμη έξοδο
α χρίνια, αξιοποιώντας την αυξανόμενη
εμπιστοσύνη των επενδυτών στην οικο
της ανάκαμψη με μία συναλλαγ
μονιου
Αύγουστο
ομική
που σηματ
κατεύθυνση εξόδου
την επιτυχημένη έηδοση
της από το πρόγραμ.
μα βοήθειας», αναφέρει δημοσίευμα της
βρετανικής εφημερίδας Financial Time
Η Ελλάδα άντλησε 3 δισ. ευρώ με ένα
Moyo, απο τα οποια περιπου
χαν αγοράσει ομολογα της πο
2019 και οι οποίοι συμφώνησαν να τα α
κονοαλλάξουν
ς έκόοσης, προσθέτει η
κομματων στα ουσιαστικα στοιχεια του
προγράμματος προσαρμογής (παρά τις ε
πιμέρους διαφορές χαι τη διαφορετι χή ποόμως, για μόνιμη έξοδο στις αγο!ές, που
ταστεί αδύνατος αν επισπευσθούν οι ε
κλογές πριν από τη λήξη του προγράμμαΔεν Οινεται παραταση Υια τα PO
Εως 1.500 ευρώ ανέρχεται το πρόστιμο στους παραβάτες
ι σε μια πα!ατ
την πρόθεση της κυβέρνησης να εκπληρώ
τρέχουσες συμφωνίες («συμπληρώ
Με δεδομένο ότι δεν θα δοθεί παράτα
ση στις προθεσμιες που πQ°βλέπουν οι
Στην έχθεση που δόθηκε στη δημοσιο
τητα αναφερ
ατιχό μνημόνιο συνεννόησης» και
τους επισημάνει ότι μπορουν να κάνουν
τόσο χQήση τε!ματικών συσκευών όσο
και ηλεκτρονικών εφαρμογών για την α
ποδοχή καρτών, όπως πα!έχονται ήδη α
βλίου προσφορών για την έκδοση πενταε
τούς ομολόγου, στο βαθμό που η κίνηση
αυτή θα έχει συνέχεια χαι σε συνδυασμό
με τις ε%δηλούμενες τάσεις οικονομικής
μεγέθυνσης-έστω και ασθεν
μιουργήσει τις προϋποθέσεις για μόνιμη
έξοδο στις αγορές μετά το τέλος
μονίου» τον Αύγουστο του 2018, Αν συμ
βεί αυτό, θα έχουμε μια καμπή στη διαχεί
ριση της οικονομιας χαι στις ουχονομι
επιδόσεις. Αν όχι, τότε θα
υπάρξουν παλινδρόμηση σε
με πληροφορίες, η κυβέρνηση αναμένεται
να καλέσει επιχειρήσεις και ελευθέρους
επαγγελματίες να καταθέσουν τις αι
σεις τους για αποκτηση τε!ματικων συ
Ειδικότερα, αρμόδιες πηγές της κυβέρ
μογων για την απο οοχη καρτων και με
σων πληQωμής με κάρτα πQ1v τις 27 Ιουχείριση της οικονομικής χρίσης με δεδομένη την συμφωνια των μεγα ων πολιτιχων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα