Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26849 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Στην έκδοση 5ετους ομολόγου
Προχωρά το Ελληνικό Δημόσιο
στην «Guardian»:
Τα χειρότερα
σαφέστατα είναι
την ΕΧδοση νέου ομολόγου 5ετούς διάρ«Τα χερότερα είναι σαφέστατα πί.
σω μας»: η δήλαση αυτή του Ελ
θετιχή αντίδραση της αγοράς τονομολογων στην επιστροφη της χω!ας
π!ωθυποΟγού, Αλέξη Τσίπ!α, γίνεται
σιεύει η εφημερίδα «The Guardian». Ας
σημειωθεί επίσης ότι η εφημερίδα στον
πτλος που.γού, Aam Τσίπρα, γίνεται
γον στη δευτερογενή αγορά μετά την αστις αγορές. 1οΕΜηνιχο Δημοσιο αναστις αγορές ομολόγων για πρώτη φορά
χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσί.
χίορας
πρα ως τον μακροβιότερο Ελληνα πρωθυποργό από την αοχή της χρίσης.
σημείο των δηλώσεών του, «μπορούμε το
Η διαδιχασία έκδοσης που θα ακολου
θηθεί είναι αυτή του χοινοπρακτιχού δανείου μέσω βιβλίων προσφορών που θα
ρεί να συμβεί, ότι θα συμβεί».
τόσο το. πι πότε δανεισμοναχ αθώς
Αναθεώρησε
και το ύψος των προσφορών που θα συ
ανοδικά την
γκεντρώσειηΕυδοσης Υπενθυμοζεται ότι
ο επιτόκιο δανεισμού για το 5εανοοικα την
πρόβλεΨή
Προ ηευη του
τον για
τες ομολόγ επιτόυείχεεειοθείγια (από
το Ελληνικό Δημόσιο προσέλαβε τις
τράπεζες BNP, Bank of America Merrill
Lynch, Citi, Deutsche Bank, HSBC, ως α
ναδο ους ποκειμένου να προχωρήσουν
τον ρυθμό
ανάπτυξης της
δοση του ομολόγου) είχε διαμορφωθεί στο
Τ ο μεσημέρ της Δευτέρας, σύμφωνα
με ανακοίνωση που ε έδωσε το ντουργείο
Οικονομιχων και δημοσιενεται στο ΧΑΑ,
Την όλη διαδιχασία ανέλαβαν
πεζες BNPParibas, Citigroup Global MarΕυρώζωνη
kets Limited, Deutsche Bank AG, London
Branch, Goldman Sachs, International
Bank, HSBC Bank plc and Merrill Lynch
Με στόχο τα 431 εκατ. ευρώ
της Κίνας
Πλεόνασμα ο προϋπολογισμός
παρουσίασε 1,936 δισ. ευρώ
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Οι αγορές αντέδρασαν θετικά με τη
σχετική ανακοίνωση Είναι ενδεικτικόότι
(ΔΝΤ) διατή!ησε αμετάβλητες τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οιχονουα για φέτος και το επομενο ετος, ενω α
ναθεώ0ησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις
τρν από λίγο η α
πτώση χατά 0,013% χαι 2η,μαίνονταν στο
3,34%. Αντίθετα, σταθεροποιητικές τάσεις εμφάνιζε το 10ετές
ο διαπραγματευόταν με απόδοση 5,27%
ομώνπροού
α Φόρος εισοδήματος νομικών προσώ
) Φόροι στην περιουσία κατά 90 εκατ.
γ) Αμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 100 εκατ
δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 247 εκατ. ευρώ ή
Οιποί φόροι συναλλαγών κατά 21
110 οτογενές πλεόνασμα uyov, l,936
λόγου στη δευτερογενή αγορά σημείωνε
φωτογενές πλεόνασμα υψους 1,936
του για τον Qu0μ
δισ. ευρω παρα)υσιασε ο προυπολογισμος
το εξάμηνο Ιανουάριος-Ιούνιος 2017, έ.
ναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,632
ζώνης και της Κίνας
Suddeutsche Zeitung «Η ατέρμονη
διάσωση της Ελλάδας ως ένα πολιτικό
παιχνίδι βοσκεται στην αρχη του teγερμανική εφημερίδα Suddeutsche
Zeitung σε άρθρο με τίτλο «Η επιστροκαι στοχου για π!ωτογενες πλεονασμα
ΔΝΤ σημειώνει ότι το παγκόσμιο Αχαθά
ριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) θα αυξηθεί
3,5% το 2017 και3
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέ
8, όπως ε
εκατ.ευρώ ή 10,1
δύθηχαν στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τα
οποία το έλλειμμα της γενικής χυβέρνησης
στο διάστημα του εξαμήνου ανήλθε σε
νοι σχετικοί με την πρόβλε ηγια την πα
γκόσμια ανάπτυξη φαίνονται ισορροπημένοι βραχυπρόθεσμα, παραμένουν χαθοδιζ) ΕΦΚ ενεργει
φορά εδώ και χρόνια η Ελλά
δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του
2016 και στόχου για έλλειμμα 3,092 δι
υρώ. Τοννος των χαθαρών εσόδων του
κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε
22,175 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση
Χατά 52 εκατ ευeώ ή 0,2% έναντι του
Ξεπέρασαν τα 4,5 εκατομμύρια οι
τουρίστες στο πεντάμηνο
που δόθηκε
τεύουσα της Μαλαισίας, την Κουάλα Λου
Κατά 2,5% αυξήθηκε στο πεντάμηνο
Ιανουαριου Μαϊου η εισ εΟΧόμενη τον ι
Ευρωζώνη αναμένεται τώρα ελαφρά υψη
διωτική κίνηση από τις χώρες τη
πολογισμού ανήλθαν σε 21.338 δισ. ευρώ,
αυξημένα κατά 74 εχατ. ευρώ ή 0,3%
διαμορφώθηχε στις 3
παρουσιάζοντας αυτησ χατά 6 1% σε σύρια την αντίστοιχη περιοδο πέου
ανάπτυξης της Ευρωζωνης από 1,7% τον
ουμνοια την αντιστοιχη πέρ1000 περι'
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου
Ιουνίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου
παρατηρήθηκε χυρίως στις εξής κατηγορί
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Τράπεζας
της Ελλάδος, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω
χώρες εκτός της ΕΕ μει
ιαμορφώθηκε στις
μενόμενη υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευαυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε χα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα