Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 -ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26848 ΕΤΟΣ 88ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
Παράρών των 250
Εξαιρετικά μη βιώσιμο το
Ακυρωνονται τα
αιρετικα un ιωσιυο το
ανασφαηι στα
οχηματα
Σειρά ευνοϊκών ρυθμίσεων
Προωθεί το υπουρΥείο Οικο
νομικων
Την παραπάνω δήλωση κάνει το ΔΝΤ ξεκαθαρίζοντας ότι θα υποχωρήσει
για λίγο και αργότερα θα λάθει εκρηκτικές διαστάσεις
ευνοϊκών
αντοχη
ς στις ελλ
ων που αφορούν το τέλος επιτηδεύματος
ν ΕΝΦΙΑ, το ΦΠΑ χαι τον ακατάσχετο
την ολοκλήρωση του προγράμ
ματος του ESM
Μετά τη συζήτηση της ΕΧτε
α χαμηλότερα παράβολα για τα ανασφά
λιστα αυτοκίνητα στο νομοσχέδιο του υπου°γείου Οικονομικών που κατατέθηκε
σχεδίου εναQμο ίζεται η ελληνική νομο
ανταλλαγή
πληρο°pOQ1ων TEAM.
επιστρέψουν στη χρηματοδότη
Ανα 10111 στο
κατηΥΟρει το ΔΝΤ
ο νέο πρόγ!αμμα μεταξύ Ελλάδος
και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
για την εξυπηρέτησή του στο 17% του Α
ΕΠώς το 2030, ωστόσο
να θεωρουν Προς
τα κατω τις
προβλέψεις τους
Zeitung
έδωσε
προτεινει μειωση
Για το λόγο αυτό το ΔΝΤ καλεί τους
Ευρωπαίους εταίρους να προχωρήσουν σε
μειο, μετα την κατ αΟΧην εγκ!ιση απο
το διοικητικό του συμβούλιο της προλη
πτικης πιστοληπτικης γ!αμμης ύψους έτου εηηηνικου
πρόσθετες διευθετήσεις(επέχταση περι
χρέους
χωρις
Πληρώνει
ως χαι 1.6 δισ. ευρώ.
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι για την κάλυψη
των χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλά
δος μέχρι το τέλος του προγράμματος θα
χρειαστούν συνολικά 11 δισ. ευρώ.
ης τοκων), xvQ1ως αν συνυπο ογιστε
ότι ο μαχροχρόνιος ρυθμός ανάπτυξης της
και ανεργια στην
Ευρωζωνη 01
χωρήσε
κού Ταμείου (ΔΝΤ) προς τους EuQural
ους πιστωτές της Ελλάδας να προβο
σε απομείωση του ελληνικού χρέους μπορεί να είναι «καλή ιδέα», αλλά «το ΔΝΤ
ο ΔΝΤ υποστηρίζει όι στο πρόγραμμα θα πρέπει να παραμεί
δισ. ευρώ προκειμένου να χρησιμοποιηθε
από τις τράπεζες για να αντιμετωπίσο
σαρμογής έχει εγκριθεί καταρχήν, πραγ
οδικά αναθεώρησαν οι αναλυτές
Ουθμό ανά
εματικό
μα που σημαίνει οτι θα τεθεί σε ισχύ μόνο
α πληρω
οτα. Αυτό το
ς οικονομιας της
αξιόπιστες διαβεβαιώσεις από τους ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδας για να εξα
καθιστά κάπως αναξιόπιστο» γοίφει σε
πρόβλ
ο της η Suddeu
ρο ΛΕΨη Υια μικροτερο Πρωτογενές
και υπό τον όρο ότι η Ελλάδα ακολουθεί
πιστα το οικονομικο προγραμμα.
δείξει το ΔΝΤ τη δεκαετία 2-NA
του 1990 στις περιπτώσεις
ΠΑεονασμα το 2018
Η επικεφαλης του ΔΝΤ Υια την Ελλάδα τονίζει ότι η διατηρη
ση Πρωτοφανων ΠρωτοΥενων ΠΑεονασματων Υια μεναηο χρονι
κό διάστημα δεν είναι αξιόπιστη
Η πρώτη αξιολόγηση του προγράμμα
KT διάστημα δεν είναλάδ attovi ze
www.dimopraslon.σηΣτη qu,
XQ0τερο πρωτογενες πλεονασμα
στον προϋπολογισμό του 2018 προβλέπε
η επικεφαλής του ΔΝΤ για την Ελλάδα,
δε ότι μια στρατηγική μείωσης του χρέους
που βασίζεται στη διατήρηση πρωτοφανών
χρέαπό Το 1996 στο INTERNET
μοσίου
πιμένει ότι το
Ντέλια Βελκουλέσκου.
του ΑΕΠ για παρατετα
Στη διάρκεια τηλεδιάσχεψης τις πρώπρωινές ώρες της Παρασκευής, ερομένες χρονικές περιόδους δεν είναι αξι
πιστη, ακόμη και με πλήρη εφαρμογή των
ια το υ\ος του πρωτογενούς
rul τις διακηρύξεις σας
Email:
προγραμματισμ ενων πΟΛΛχων
χρέος θα υποχωρήσει στο
χη» στο 2,2% του ΑΕΠ, όταν ο στόχος του
προγράμματος είναι 3,5% του ΑΕΠ. δεί
Η ίδια εχτίμησε πως μια συμφωνία για
την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους θ
επιτευχθεί σύντομα και πως η πλήρης και
[email protected]
210 3215877
οντας πως το
χρέου
στηρίξει την εμπιστοσύνη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα