Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26847 ΕΤΟΣ 88ον
92-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
yi.Πράσινταξωτης
«Φρένο» από ΕΚΤ για QE και
εςοοο στις ανορες
«Πρασινο
Υια την ένταξη της
«φρένο»
Ennaoas στην
ιραΠεζα των
BRICS
ιαφέρον νια έρνα καθα
ρων ετα
στο του 2018, και συ
Πόρων και αστικής ανάπτυξης
την αποδοχή νέων μελών στην Νέα Ανα
πτυξιακή Τράπεζα (New Develop me
βούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Α
11 E-M11 E. ΣυγκεΧΟιμένα, κατά την τρέ
χουσα περίοδο το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΝΑΤ βρίσκεται στη φάση της διαδι
κασίας ολοκλήρωσης της 1ης λίστας χω
ών που θα μπορούν να ξεκινήσουν προχει σημασια ειναι η
«ΤΑηρης εφαρμογη του
μπιστοσύνη των αγο
Κάθε χώρα που επιθυμεί τη συμμετοχή
ιατυπωσ
φέρθηχε, οι εν λόγω συζητήσεις με τ
αρμοδίους της NDB. Οπως είναι γνωστό,
βάσει πρόσφατης απόφασης του ΚΥΣΟΙΠ
το Υπουργ
παφίεται στην κυβέρνηση να απο
φασίσει αν θα προσφύγει για δανεισμό
στις αγο!ές ομολόγων. Η ελληνικη xvστις αγορές, ανέφερε οπρόεδρος τηςΕνροπαϊκής ΚεντQ1χής TQάπεζας, Μάριο
Ντράγκι κατά τη διάρ εια συνέντευξης
Τύπου. Πάντως χαQακτήQ1σε πρόωρη τη
συζήτηση για τ
δος στις αγ00ές και το ενδεχόμενο συμ
δεχόμενο άμεσης εξόδου της χώρας οτι
αγορές. Συμπλήρωσε δε ότι η ΕΚΤ εχτιμά
ότι «η διαδικασία έκόοσης ομολόγων θα
να προσφυ
α αποστ
ευει επίσημη
προκειμένου να
για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Νέα Α
ναπτυξιαχ
στρατηγικής η οποία θα οδηγεί στην ολο
κλήρωση του τρίτου Μνημονίου και την
προγ!αμμα ποσοτι κης χαλα!ωσης
διατηρήσιμο τρόπ
ι συντελε
των BRICS
στεί σημαντική πρόοδος στην οικονομία
Τη θέση αυτή της ΕΚΤ μετέφερε, σύμ
ρωση της 3ης αξΙΟΛΟγησης του εΛληνικου
προγράμματος το οποίο ως γνωστόν ο
Γενικό Σ-ALA
ΑΠΕ-ΜΠΕ,
ΕΠΙΠτωσεωνΥια
ΤτΕ: Η κρίση
εςανεμισε τον
11 ηουτο των
Ελληνικό
Eurostat: Στο 176,2% του ΑΕΠ το
Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από
δημόσιο χρέος της Ελλάδας το Πρώτο
νοικοκυριών
σήμε α (σ.σ. Πέμπτη) η Στρατηγική Με
(ΣΜΠΕ) της επένδυσης για την αξιοποί
ηση της εχτασης του πρα)ην αε00Q0μιο
τριμηνο
Μείωση κατά 2,9 μονάδες σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο
του 2016
Ειδικότερα, για
πτυξη των αχινήτων του πρώην αεροδρο
βάQuv ση των νοικοκυριών την περίοδο
Στο 176,2% του ΑΕΠ ανερχόταν το δηχώρησε στα 310,6 δισ. ευρώ, από 314,8
2009-2014. Η κρίση μπορεί να εξανέμισε
όμως την ίδια περίοδο η αξία του υπολοί
από 15.425 ευρώ το 2009 σε 12.097 ευρώ
μόσιο χρέος της Ελλάδας το π
ισ. ευρω το τέταρτο τριμη
ας Αγίου Κοσμά
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική
μηνο του 2017, σύμφωνα με στοιχεία που
σχέση με
τέτα!το τρίμηνο του 2016 το ελληνικό
χρεος μειωθηκε χατά 2,9 ποσοστιαιες μο
ναόες, σημειωνοντας τη μεγα υτέρη μει
ωση στο λόγω χρέους προς ΑΕΠ ανάμεσα
σταράτη-μέλη της ΕΕ.Σε σχέση με το
πρώτο τρίμηνο του 2016 ο λόγος χQέους
προς ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,3% ποσοδημοσιοποίησε η Eurostat. Σε
ντρου Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσμά
Αττικής, τα οποια συγχροτούν από χουνού
ο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγί
ου Κοσμά καταρτίζεται και εγκρίνεται
Σχέδιο Ολοκληρομένη ς Ανάπτυξης (20
A), σύμφωνα με το άρθρο 2 τ
2012/ΦΕΚ 70 Α'/30-3-2012.
Ελλάδα είχε το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ
και ακολούθησαν η ταλια με 1
ΑΕΠ και η Πορτογαλία με 130,5%, ενω τ
χαμηλότερο χρέος είχε η Εσθονία με
9,2%. Λουξεμβούργο με 23 % και η Βουλ
γαρα με
στο λόγω χρέους προς ΑΕΠ σε
Η μείωση του υπολοίπου των δανείων
σύμφωνα με την μελέτη του Ευάγγελου
Χαραλαμπάκη, που δημοσιεύεται στο
λευταίο Δελτίο της Τραπέζης της Ελλά
4062/
σχέση με
του 2016 παρατηρή
ταρατηρε
ιαίες μονάδε
θηκε στην Τσεχία (+3,1 ποσοστιαίες μοας έγκρισης του ΣΟΑ, οι εταιρείες «Ελλη
νικό Εταιρεία Διαχείρισης χαι Αξιοποίηπί τ
του ΑΕΠ
ρυνση των νοικοκυριών αυ
ε σημαντικα α
Σε σύγκριση με το πρ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα