Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 21.07.2017
ΑΘΗΝΑ
άδστωνος
(Πλατεία Ομονοίας)
ΓΣΕΒΕΕ:
Επιστολή σε Τσακαλώτο Παπαδημητουυ για αποκατάσταση ζημιών στην Equou
Σύμφωνα με μελέτη του Ευάγγελου ΧαQαλαμπά η
Τανοικοκυριά έχασαν 40% του πλούτου τους στην ΧΟιση
Η κρίση είχε έντονη αρνητική επίδραση στον Κόλλιας: Να
καθαρό πλούτο, στα περιουσιακά στοιχεία, εξαοεθούν από
στο εισοοημα και στην καταναλωση των νοιKOXUQuov, συμφωνα με μελετη του Ευαγγε/ou συγκεκQ1μένες
Χαραλαμπάκη
τη χρήση POS
κατηγοοιες
επαγγελματιων
Το πόσο επήρεάστηκε από την κρίση η οικονομική
κατάσταση των ελληνιχών voxong)ιών αποτελεί το
θέμα μελέτης του Ευάγγελου Χαραλαμπάκη, που
δημοσιεύεται στο 45ο τεύχος του Οικονομικού Δελτίου
της Τράπεζας της Ελλάδος.
Σκοπός της μελετης είναι να διερευνησει κατά πόσον
η χρίση επήρέασε την οικονομική χατάσταση των
ελληνχών voxoxuQ1ών σε μυωοοικονομικό επίπεδο
την περίοδο 2009-2014
Σύμφωνα με το ΟΕΕ, πρόχειται
για ελεύθερους επαΥγελματίες,
οι οποίοι αποδεδειγμένα και
Goldman Sachs:
Γιατί μειώνονται οι πιθανόητες για ένταξη της Ελλάδας στο QE
εσίες σΕ εταιρείες και η αμοιβή
στους τραπεζικούς τους λογαρΤην εξαρεση συγκεκριμένων
τους κατατίθεται υποχρεωτι
ιασμούς.
δοχής naqmov πληρωμών και
μέσων πληφωμής με κάρτα
oldma
Παπαδιμητοου Χου την αν
υπουΟΥό %, Παπανάτσιου, ο
Εξαίρεση από τα POS για
ομυοες επαγγελματιων
1 Επόμελητηρώου Ελλάδος (ΟΕΕ)
Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Όπως αναφέρει το ΟΕΕ, Teo.
Στις 15 Ιουνίου επιτεύχθη%e συμφωνία μεταξ του ΔΝΤ
της Ελλάδας Ναι των eugωπαίχών θεσμών, που π00e
τουασε τον δρόμο για την ολοκλήρωση της δεύτερης
αξιολόγησης, επισημαίνει η Goldman Sachs.
Μετά από μήνες συζητήσεων μεταξύ των μερών, το
Eurogroup επανέλαβε τις προηγούμενες δεσμεύσεις για
Eipa2μογή μέτρων ελά4ου,ναης του Ελληνυχού χρέους στη
λήξη του προγράμματος το 2018, χωρίς όμως να υπάρχει
συμφωνία για τις λεπτομ,ELES των μέτρων.Επιπλέον, το
Eurogroup διατήρησε τον στόχο για το πλεόνασμα της
Ελλάδας στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 xcu στο 2% στη
συνΕΧεια, με το ΔΝΤ να αντιπίεται σε αυτούς τους
στόχους, τους οποίους θεοοεί ως μη ρεαλιστιους
ματίες, οι οποίοι αποδεδειηέ
τιών από την αγοοάτερματι- σικά παρέχουν υπηρεσίες
κού αποδοχής χαρτών πληρ- σε εταιρείες και η αμοιβή
υπι ρεσίες σε εταιρείες και, η
αμοιβή τους χοτατθεται υποχρευτικά στους τουτευοους τους
νομίας, ΔημήτΟη Παπαδημητρου χου την αναπληρωτή υπουογό, Κατερίνα
ριασμούς τους. Δεν
δηλαδή, EX φύσεως της δράσ0eLontac τους. Χαμία
απολύτως είσποαξη, που να
Δεν έχουν, δηλαδή, EX φύσεως
της δραστηριότητάς τους, καμία
απολυτως είσπρα η που να
ΧΟήματος και κατά συνεπειο,
την ποομήθεια POS, με ό,τι
κόστος μπο?εί να σημαίνει
αυτό για τους ίδιους, αναφέρε
του Ow ονομιχού Επιμελ- nou, χοήματος, χαι -κατά
ητηρίου Ελλάδ0S (ΟΕΕ), συνέπεια- την προμήθευα
Pos, με ότ. κόστος μπορεί
Οπως αναφέρει το ΟΕΕ, να σημαίνει αυτό για τους
τ'Q0ειται για ελεύθεQoVS ίδιου%του