Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 20.07.2017
δστωνος δ
Πλατεία Ομονοίας)
Ετος: 210-Αρ Φύλλου: 58267
Σύνδεσμος Ετα1Q1ών Κινητών ΕφωQu0γών Ελλάδος (ΣΕΚΒΕ)
Αναστολη του νέου«in ιακού» τέλους ζητούν 01 εταιοιες κινητών eUQuo ων
«Δαγκώνουν» τα πενι2ρά εισοδήματα τα τε><μήQ1α
Ρεκόρ καταγράφει φέτος ο αριθμός των φορο-Ι ΕΒΕΑ: Συνέρ
λογούμενων που πληρώνουν έξτρα φόρο. Στα γεια θα κατα1.346 ευρώ η μέση επιβάρυνση. «Δαγκώνουν» γράφουν άμεσα
τα πενιχρά εισοδήματα τα τεχμήρια. Δεν
έχουν υποβληθεί ακόμη 300.000 δηλώσεις
τις ζημιές στην
Επιμελητήριο Αθηνών αναμοιράζουν
«Εγκεφαλικά»
εκατομμύρια φορολογούμενους τα
εκκαθαριστικα σημειώματα των φοροΛΟγικών δηλώσεων τα οποία
μέρα που περνά αυΕάνονται και
πληθύνονται.
χονωσε ποις συγο οτεί συνερ.
γεία τα οποία 0α ποοχοοοήσουν
άμεσα στην καταγραφή, τον
ywuw που υπέστησαν οι εμποΟικές επιχεικήσεις στην οδό
Μονόδοομος η επένδυση
στην εξωστρέφεια
Mov000ου
κάθε ΙΕΟμοΟΧ0eg το Οάδο από τα
eπεισόδια που δια&quματίστηχαν:Οπως τονιςειο
πρόεδοος της ΚΕΕ χαι του
EBEA x. Κωνσταντίνος Μίχαλος, «η πολιτεία οφείλει να
παιχ0x2ήσει άμεσα στην εφαοΤΕΛ.
3775/21.7.2009 1000 20, το
οποίο
την 201
Foodlink: 11αράταση ενός
μηνα για την ολοκληQ0η
σε επιχει
| | υφίστανταχειρηματίεςατάπτη
ναι επιχειρηματίες που
υφίστανται ζημιές Νατά τη
διάοχεια επεισοδίων». Ο Χ.
Μίχαλος επισημαίνει ότι «ο
GREECE
δικάζει οποιαδήποτε μοαφή
βίας 2ου εοφράξει την αγανάχ
τησή του για τα επεισόδια που
Την ανάγκη χάραξης Εθνικής Στοατηγιχής, με επόΕντρο
την Ε ωοτρέφ€ια, υπογράμμισε η TQ6e00ος του Πανελληνίου Συνδεσμου EEceyuytov Χοιστίνα Σαχελλαρίδη
με την ευκαιρία της exδόσεως των συμποοκομάτων του
ΔιΕθνούς Συνεδ0ου του Πανελλήνιου Συνδ€σμου Εξαγυγέων (ΠΣΕ) με τίτλο «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: Εμπιστοσύνη. Επενδ συζ. Εξαγω
pes» που πραγματοποιήθηχε στις 21 Ιουνίου 2017 σε χεν
νεα ποοθεσμία για την ολοΧ- ne
λήρωση της αύξησης του οποία αποφασ(οθηχε την
μετοχικου
ορίστηκε η 22/08/2017
Η ετα«QEC:Foodlink ενημε- Μετόχων της Ετα49είας, για
ρώνει το επενδυτικό κοινό Εναν ακόμη μήνα, σύμφωνα
ότι το Δαχητικό Συμβούλιο με τις διατάξεις του ά0000U
της eTCLIQe(ς την Δευτέρα 11 του x.v.2190/1920.
17/07/2017, αποφάουσε την Συνεπώς ως νεα ποοθεσμία
παράταση της τετράμηνης για την ολοκλήρωση της
τοοθεσμίας για την ολο%-αύξησης του μετοχικού κεφ.
λήρωση της Χαταβολής της αλαίου ορίστηκε η
αυξήσεως του μετοχ 20ού 2208 2017
υα πολλοστή φορά το ιστ0QM6
εμπορικό κέντρο της A0ήνας
και μάλιστα τέτοιας μεγάλης
έντασης. Γνωρίζοντας πολύ
καλά τις ουχονομικές δυσκολίες
που βιώνουν όλες ανεξαιρέτως
ΧΕφαλαίου 23/03/2017 από την Ταχακή
Γενική Συνέλευση των
ξενοδοχείο της Αθήνας.
Η κα Σαχελλαοδη επεσήμανε πως η ανάκαμψη και ανά
m.ξη περνάει μεσα από την τόνωση χου στήριξη των
Εξαγιορών
είναι πολύ σημαντική για αυτές
τις πληγείσες επιχειρήσεις η
οποιαδήποτε βοήθεια χαι
Τυμπαράσταση της πολιτείας,
που θα ουμβάλει στην επιβίωσή
τους.