Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3561O • ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΤΗΝ ΠΑΡEΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ∆ΑΠ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ

«Αναίτια
καθυστέρηση»

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –
ΤΑΥΡΟΥ

Επίλυση της
ρύπανσης του
ποταµού Ιλισού
>> ΣΕΛ. 4

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΣ ΠΟΕ - ΟΤΑ

«Θέτει υπό
αµφισβήτηση το
κύρος και την
αξιοπιστία της»
>> ΣΕΛ. 6

Τρόφιµα αντί εισιτηρίου

530 πολίτες του Ταύρου, διαπιστώνοντας την προσπάθεια παρεµπόδισης της
έναρξης των εργασιών δηµιουργίας νέου Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ∆ΑΠ) στον Ταύρο, η οποία έχει
αποφασιστεί από τον ∆ήµο Μοσχάτου –
Ταύρου και την Μ.Κ.Ο. ΑΠΟΣΤΟΛΗ της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών από τον
Φεβρουάριο του 2016, απέστειλαν
υπόµνηµα µέσω της ∆ηµοτικής Αρχής
στους αρµόδιους Υπουργούς Παιδείας
και Εσωτερικών, µε το οποίο ζητούν

την παρέµβασή τους ώστε να ξεπεραστούν τα εµπόδια και να ξεκινήσουν
άµεσα οι εργασίες του νέου Κ∆ΑΠ, για
να λειτουργήσει από τον Σεπτέµβριο η
νέα δοµή.
Ο ∆ήµαρχος Μοσχάτου – Ταύρου, Ανδρέας Ευθυµίου, στις παραπάνω επιστολές ζητάει την προσωπική παρέµβαση των Υπουργών προκειµένου να
υλοποιηθεί η δηµιουργία του Κ∆ΑΠ
στον Ταύρο, προς όφελος της Τοπικής
Κοινωνίας, υπογραµµίζοντας πως «όλοι

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το
πρόγραµµα
του
Φεστιβάλ
∆ήµου
Γλυφάδας
2017

«1ο οικολογικό
φεστιβάλ
για παιδιά»

Αναδιάταξη
διοίκησης
Με απόφαση του ∆ηµάρχου Γλυφάδας, Γιώργου
Παπανικολάου, έγινε αναδιάταξη της δηµοτικής αρχής µε τον ορισµό νέων Αντιδηµάρχων.

>>ΣΕΛ. 8

>>ΣΕΛ. 10

>> ΣΕΛ. 11

µας οφείλουµε να ανταποκριθούµε
στις ανάγκες των πολιτών, που αξιώνουν από την Αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία, Ανθρωπιά και Αλληλεγγύη. Καλούµε, επίσης, όσους είχαν ή διατηρούν επιφυλάξεις για τη δηµιουργία
της δοµής αυτής να κατανοήσουν την
αναγκαιότητά της, αφού µόνο κοινωφελές αποτέλεσµα θα παράγει, όπως
συµβαίνει µε το αντίστοιχο Κ∆ΑΠ που
λειτουργεί από το 2013 στο Μοσχάτο.»

>>ΣΕΛI∆Α 5

Στα άκρα
Γ. Κωνσταντάτος - ΣΥΡΙΖΑ
για τους συµβασιούχους
∆ηµόσια κόντρα
ξέσπασε στο δήµο
Ελληνικού Αργυρούπολης µε
πρωταγωνιστές
τον δήµαρχο, κ.
Γιάννη
Κωνσταντάτο και
τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ.

>>ΣΕΛ. 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα