Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
Óõíôçñïýíôáé áðü ôïõò ãïíåßò
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔÑÉÔÇ 18 ÉÏÕËÉÏÕ 2017 - ÅÔÏÓ 42ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.351 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Ó÷åäüí ïé ìéóïß íÝïé 18-35 åôþí, óýìöùíá ìå Ýñåõíá ôçò «äéáÍÅÏóéò» ãéá ôçí áíåñãßá êáé ôéò äéáãåíåáêÝò
ó÷Ýóåéò - Áîéïóçìåßùôï åßíáé ôï åýñçìá ðùò ôï 41% äçëþíåé Ýôïéìï íá ìåôáíáóôåýóåé ãéá íá âñåé åñãáóßá
Περίπου το 50% των νέων στη χώρα, ηλικίας από 18
έως 35 ετών, συντηρούνται οικονοµικά από τους γονείς
ή έτερους συγγενείς, ενώ µόλις το 15% προσδοκά ότι θα
βρει δουλειά στους επόµενους έξι µήνες, σύµφωνα µε
έρευνα της εταιρείας «διαΝΕΟσις», για την ανεργία των
νέων και τις διαγενεακές σχέσεις στην Ελλάδα. Αξίζει, δε,

να σηµειωθεί, πως το 41% δηλώνει έτοιµο να µετακοµίσει σε άλλη χώρα για να δουλέψει, ενώ ο 46% σε άλλη
περιοχή της Ελλάδας. Στα πιο ενδιαφέροντα ευρήµατα
της έρευνας, συγκαταλέγεται και το ότι το 29% των νέων
πιστεύουν ότι το βιοτικό τους επίπεδο θα είναι χειρότερο
από αυτό των γονιών τους. Αλλά την ίδια γνώµη έχει το

55% των γονέων τους. Παράλληλα, οι Έλληνες νέοι δείχνουν λιγότερο πρόθυµοι να αναλάβουν ρίσκο σε σχέση µε τους γονείς τους, εµπιστεύονται λιγότερο τους θεσµούς, συµµετέχουν σε λιγότερες συλλογικές δράσεις
και υιοθετούν µια πιο παθητική στάση απέναντι στην
απασχόληση και το µέλλον τους.

Óôç öõëáêÞ
ðáñáìÝíåé
ç ÇñéÜííá…
Áðïññßöèçêå ÷èåò
ìå 3 - 2 ç áßôçóç ãéá
áíáóôïëÞ ôçò ðïéíÞò

Η “Μέδουσα” σάρωσε την περασµένη Κυριακή την Πάτρα και, κατά προέκταση,
τη λοιπή Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα. Αφησε πίσω της κι ένα νεκρό. Σύµφωνα µε το
ΑΠΕ- ΜΠΕ, νεκρός βρέθηκε χθες το πρωί στην περιοχή Μέγας Κάµπος της Αµφιλοχίας, ένας 48χρονος, ο οποίος αγνοείτο από το προηγούµενο βράδυ. Σύµφωνα µε
πληροφορίες, εκτιµάται ότι ο θάνατός του οφείλεται σε πτώση κεραυνού, ωστόσο
αναµένονται τα αποτελέσµατα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα διενεργηθεί
στη σορό του.

Το Πενταµελές Εφετείο
απέρριψε κατά πλειοψηφία
-ύστερα από σχετική πρόταση του εισαγγελέα- την
αίτηση αναστολής της ποινής της Ηριάννας Β.Λ. και η
29χρονη πρόκειται να επιστρέψει στη φυλακή.
Οι δύο δικαστές φέρεται
να ζήτησαν την αποφυλάκιση υπό όρους, ενώ οι
άλλοι τρεις επέµειναν στον
εγκλεισµό στη φυλακή. «Η
µισή µου ζωή είναι η ακαδηµαϊκή µου καριέρα και
η άλλη µισή η εργασία µου.
Διδάσκω και στο διδασκαλείο και στους πρόσφυγες.
Εργάζοµαι για το e-

learning, ενώ είµαι εκπαιδεύτρια σε ξένους φοιτητές
για εξ αποστάσεως εκµάθηση ελληνικών. Ήµουν έτοιµη να συνεχίσω να κατακτώ πράγµατα, ώσπου όλα
κόπηκαν. Λίγο πριν από την
καταδίκη µου ήµουν έτοιµη
να καταθέσω ένα πρόγραµµα για παιδιά. Ένα όνειρο
που είχα από 19 χρόνων»,
τόνισε µιλώντας στο δικαστήριο η Ηριάννα. Υπενθυµίζεται πως η Ηριάννα καταδικάστηκε πρωτόδικα σε
13 χρόνια κάθειρξη χωρίς
αναστολή, µε τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόµου
187Α για την τροµοκρατία.

Äçìïðïýëïõ: Ï äïýëïò, ôï æþï
êáé ôï Üøõ÷ï áíôéêåßìåíï…

ËÉÁÍÁ ÆÙÆÁ

ÓÅË.10

Ìïíá÷éêÜ
üíåéñá
êáëïêáéñéíïý
ìåóçìåñéïý...

ÔóÜêùíá: Ï èçóáõñüò ôçò…
óéùðÞò êé ï ðïëýôéìïò Þ÷ïò ôçò

ÓÅË.10

ÓÅË.8

ÃñáììÝíïò: ÎåêéíÜ ôï èåñìüôåñï
êáëïêáßñé ãéá ôç ÊõâÝñíçóç
ÓÅË.3

Á. ×ÑÉÓÔÏÐÏÕËÏÓ

ÅëëÜäá:
Ôï ðïëéôéêü
óýóôçìá óôï
ðåñéèþñéï
ÓÅË.16

ÓÔ. ÊÅÑÁÌÉÄÁÓ

Ïé äçìïôéêïß
óôáèìïß
êÜíïõí ôç
äéáöïñÜ!
ÓÅË.3

ÇÑ. ÑÏÕÐÁÓ

Ïé «ôóïý÷ôñåò»
ôçò ó÷åäüí
áíýðáñêôçò
áíÜðôõîçò ÓÅË.7
ÃÑÁÖÏÕÍ ÅÐÉÓÇÓ:

- Ê. Ëáðáâßôóáò
- Ã. ÊáñâÝëçò