Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ.OD
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
στην οιχογένεια
τέρα 17 Ιουλίου 201
Αριθμ 4
ΝΑων στο Ελλάδα (NATKo a noen ος ές Αίστα Λαγκάοντ και στατιστι
δυνατο ταα o a pou oomaa er ς μα «εοεσαν» στην επιτοοπεια
φλων τήν Ελλάδα (ΝΟΑ ΤΟ ό Πρόεδρος
δυνατότητα λαγής φύλου. Δύσκολα i5eooγικά θέματα, καθώς άγγίζουν τον πυρήνα τών
δικαιωμάτυν καί την έννοια της προΗ ήττα Παπανδρέου, το «προαπαιτούμενο Γεωργίου», οί έχθετοι δανειστές
γονεις τους είναι
τοο» και-της, ένοόταν Yi
πόντο
"invrlpulu opxcla μέτήν λίστα Λαγκάρντ
ςγίνεται κα ανοητή ή σ
υλί rte & h"Ελλάςταετ
-τοο» noi "τοο» . καί μέ δρους έθνικής προοματα συμβίοσης όδηγοον στήν δόλυση έθικά
ίοχυρού άνδρα τής ΕΛΣΤΑΤ
Πολιτείανά τόναοοζημι bott
μέ τήν τρόικα άπό τον Π
τόδιου ητικό συμβούλιο
eige Ζαρακτηρίσα τήνδι
taoνάάσκήσει πιέσεις στόν na
λογει αυτές τις μείζονος κο ωνικές άλλαγές ή
στήνουηκέκριμένη τράπια
δρο(..).H λίστα χρησιμοοοκάτά στατιστικά στοιχεία
,poo atto μενα γιάτήνδωτη
cave συστά νά eivai
σει κάποτε: «Ta naiba δέν είναι
εύρος της μεταβολής Που συντελ8ma στόνθο,
γές στή βάση της κοινωνίας. Γράου κάτι τολΔιαγραφές βουλευτών ΝΔ
ζητεί ή «gay οινότητα»
«Ναι» έπί τής αρχής για την άλλαγή φύλου
nou rp0έρχεται άπό τή γνώση
είνα. Ξέρω άΥόρα και κορίτσια πού
της ταραχώδους κατάστασης που έπκρο000 δέν ebcov n0τέ τή φροντίδα που ήθελαν
drότήν καριερίστα μητέρα τους. Ζοομε σέ μία
οκή ΝΑ μετά τήν
οότητα καί τόν ποa .mv da olabia purik.
τίς δ εκδικήσεις μας."Εκ μέρος
τήν έποχή,
μελέτηγιά τίς arios τής κρίσης
βίας Ktndtilv AQATKI άτομο.
χ ότή upto ό Μητ ο
Mia o volu
διαζυγίων τό 2016), nou ed περιελάμβανε
αύτή ή awimp τη θά bortuots
της ΝΔ σέ θέματα τής ΛΟΑΤΚΙ
καί τίς μειοψηφίες
Σήμερα |
Έξω οί τουρίστες!
Nea άνακε
burdeia 85 έ ός
-énomt doonli -mm-witpl omk le.wal ll alil Nn d 1
Timp e. Trin ew 1.
«Οί παλιές χαλέςήμέρες»