Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3560O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΤΕΛΕΤH ΒΡAΒΕΥΣΗΣ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στα «χαρακώµατα»
ΚΚΕ - Γ. Πατούλης
>> ΣΕΛ. 5

ΕΚ∆HΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚHΣ
ΕΘΝΙΚHΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ UNESCO

Παρούσα
η Μ. Πατούλη

>> ΣΕΛ. 8

Σύντοµα θα είναι
σε άριστη κατάσταση
Ο Σ.Π.Α.Π.
επισκευάζει
το
Πυροφυλάκιο
στον Προφήτη
Ηλία
Ν. Πεντέλης
>> ΣΕΛ. 3

Φύτρωσε ο σπόρος!

Π

ραγµατοποιήθηκε η
απονοµή των βραβείων Επιχειρηµατικότητας, του Προγράµµατος για
την Υποστήριξη της Νεανικής
Επιχειρηµατικότητας του ∆ήµου Κηφισιάς, στην Βίλα Κώστα, µε την παρουσία του ∆ηµάρχου Κηφισιάς κ. Γιώργου
Θωµάκου και του προέδρου
του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου.
Επτά́ητ́ αν οι οµάδες οι οποίες
συµµετείχαν στην τελική́φάση των βραβείων. Την παρουσίαση και το συντονισµό της
εκδήλωσης έκανε η έµπειρη
́ ος Μαριάννα
δηµοσιογραφ
Πυργιωτ́ η.
́ ωση αν́ οιξε η οµιλία
Την εκδηλ
του ∆ηµάρχου Κηφισιας́ κ. Θώ µισε
µακ́ ου ο οποίος υπογραµ
́ ος της Επιχειρηµατικό«Ο σπορ

́ εσε εδώ στον
τητας που επ
́ ο µας µε πρωτοβουλίες και
∆ηµ
́ εις για την νεανικήκαι οχ́ ι
δρασ
µον́ ο επιχειρηµατικοτ́ ητα πριν
́ ιση χρον́ ο βλεπ
́ ουµε µε
εναµ
́ ιασε, οτ́ ι
ικανοποίηση οτ́ ι επ
́ ωση,
φυτ́ ρωσε. Αυτήη εκδηλ
́ ωση αισιόδοξη
είναι µια εκδηλ
́ ει την
που µπορεί να µας δωσ
ελπίδα προοπτικης́ και συνέχειας. Υλοποιήσαµε το Πρόγραµµα Επιχειρηµατικότητας
καταφέρνοντας να ακολού ουµε το συγκεκριµεν́ ο
θησ
χρονοδιάγραµµα και να επιτύχουµε τους στόχους µας, κατ́ ι
που είναι δύσκολο για την Αυτοδιοίκηση. Η προσπάθειά µας
́ εσµα χάρη
είχε θετικό αποτελ
στο µερακ́ ι και στο πείσµα των
συναδέλφων αιρετών αλλά
́ ιας ∆ιεύθυνσης
και της αρµοδ
του ∆ήµου.»

ΜΙΑ ΑΚΡΩΣ ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΒΡΑ∆ΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

«3 λαλούν
και 2
χορεύουν»

«Ένας χρόνος προσφοράς
και αλληλεγγύης σε
όσους έχουν ανάγκη»
Ένας και πλέον χρόνος έχει συµπληρωθεί από όταν άρχισε να λειτουργεί από τον Οργανισµό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
(ΟΚΠΑ) το Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρµακείο του ∆ήµου Βριλησσίων.

>>ΣΕΛI∆Α 6-7

Εντολές Σπίρτζη για
επίσπευση των διαδικασιών

>>ΣΕΛ. 5

>>ΣΕΛ. 4

Η ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΒ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ

Ευρεία σύσκεψη
για το 1ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Νέας
Ερυθραίας
πραγµατοποιήθηκε
στο Υπουργείο
Υποδοµών και
Μεταφορών, µετά
από αίτηµα του
δηµάρχου
Κηφισιάς, Γιώργου
Θωµάκου.

>>ΣΕΛ. 2



Τελευταία νέα από την εφημερίδα