Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
της ανεξάρτητης
Αριστεράς
ΚΥΡΙΑΚΗ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
EroE 28" . ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1.339
Το Κυπριακό «θύμα»
του γειοπολιπ κού
Προσοχή,
η αστική δικαιοσύνη
δεν είναι τυφλή!
Υπόθεση όλων
η απελευθέρωση
της Ηριάννας
Survivor
σελ 2
oel 13
Όλοι μαζί μπορούμε
να τους ανατρέψουμε!
λαννονται πλάνην οκτράν όσοι mort ουν ότι θα ema.
λουν «ανα μακτα» tn Υκιλοτίνα του μνημονίου διαρκείας
t ληνική Kon uv a. Είναι μακράν νυχτα μενα τα κυacmtt r anou vrn λογί ουν ηως
ατολμησε, να κουνηθεί κανείς απέναντι oto v otp aanKo avn, στέλνει μήνυμα on ta σκέδια ana
pun κού&mot λήματος της npoo agertixe pr σης δεν θα
οουν Ευκολα
comes at
onΗ απληρωσιά
αι στη ΘΕ00anov bcn-exato τ ος διαδη
κομματικά και ά
οι διοι που Πρωτα um που vomoc a ώνες κατά τον πειστη η
σκοτωνει
oop v. στο Σι otpl
Ride a apet utasa aoav tiv K
ακό Meoaiuwa και τη βαρβα.
νητική φιέστα βράβευ,σης του
δήμου, Γιούνκερ, Σειρά, triΚφηβες του λουμού και
του καρπού της (κομε η
42χρονη υπάλληλοςοε
κατάστημα Καρυπίδη στα nav,
ρότητα της αντέδρα0ης και ms
καταστολής Λογαριάζουν χω
ρίςΤον Ενοδόχο όοοι ano τους
cava,.aoeivov tai navtobe
η απεργια
μετρήσεις σε δύο κρίσμα μ
ναμοι και,δηλώνουν β4a101
Πως η εξουσία τους δεν aneltuna non,για δια'popetuoex;
λόγους, βρίσκονται στην exapΟΙΚΟνομίας στην Ελλάδα: Σήμερα
ouApum, όπως και άλλο. 1.400
αναμετρηση
"uusn
διά» της
της. φτώχεια, apeΒοιότητο απόγνοοση, η aioeror
λείο. Η πρόσφατη ΠΟλοή
on και αποφασιστική απεργία
την κατά inn. Me up opyi
maumal mn Μερικες οο ιστο
pn και an o ao on noa Εργα
ont και an φασιστικτο ex op m
σε εμπορ ο τουρ σμο
σε εμπορ ο τουρισμο
Πέμπτη 20 ουλίου ο ο του η
man 2010 opiou o oveum
τηνκατά8Arun Μερικές φορές η
απληροιά οδηνεί ακόμα και στο
θάνατο και ac έκρνε πρόοφατα
ΟΑρειος Πανος ότιδεν αποτελεί
ταν Epy00μένων στους ΟΤΑ
απέδειξε ότι οι «κάτο, έχουν τη
δύναμη να διεκδικούν και να
σημειώνουν μικρές αλλά σημα.
(σε μΕΥάλο βαθμό, μά.
θηκων εργο ας ωστε ο εργα ο
μενος va διεκδι κηοα anomio
ση. Η κυβέρνηση με την εργατοδραστικ σκέδια «αδο όησης, στο Δημόσιο, δείχνει ότι und pxoov mλλοί που δεν tptive
onnou tou)σαν στον Πρωθυ
χουν moAAoi mou δεν tpiwe
onrou έδωσαν στον
κουτόχορτο. Η δυναμική andvuπουργό epru όμενοι mc ΔΕΗ στην
on to μαύ popettono κ
oueos
ζ pmpo με va totKava pépoupd
EE. Διότι ναι, είμακοι txoopt to δίκιο με το μέρος μα. Και val, όλοι μα
σελ.3, 5, 13, 14
ση. Η κυβέρνηση με την Epsmoκτονο Πολιτικη της τα δικαστpia, η εργοδοτική συδοσία (nou
την ενθαρρύνουν κυβέρνησηκαι
δικαστήρια) δεν είναι αθυο. του
αίματος. Αντίθετα, αποτελούν
maron me ou menu
Ανταγωνισμοί και καταστολή στην G20
mou οκοπό έχει την καυπόταξη
της Epyaolac. Kal ας μην ξεχνά.
μεάτι χάρη στην κυβέρνηση, οι
παχυλοίμιοθοί των δικαστικών
όχι μόνο έμειναν άθικτα αλλά αε
πολλές περιπτυο ΕΚ αυξηθηκαν.
Ας μην τους κάνουμε τη χάρη.
Ας μείνουμε ζωντανοί ώστε να
ανονιστούμε για να τους ανα.
Η σύνοδος κορυφής
KILLS
από τις ντι έσεις
των συμμετεχόντων, τις
διαδηλωσεις και το
πρωτοφανές κυμα
tpt ψουμε.
στις Βρυξελλες
τον λόμπι
σελ. 6-7
ool 10-11