Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26841 ΕΤΟΣ 88ον
210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
dy's : Θετική
η Προοπτικη του
ελλεί
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
Moody' s αναμένει ρυθμό αν
ελληνικής οικ
2% για το 2018, όπως αναφέρει σε σημε
ΦενΥει n A1τότητα και έρχεται ανα πτυζη
ανςηση επενουσεων και απασχο^^ σης
προφίλ της Ελλάδας βελτιώνεται, αλλά
το υψηλό δημόσιο χρέος και οι αβεβαιό
τητες αναφορικα με την αποτελεσματικη
εφα!μογή των μεταρυθμίσεων πα!αμέ
ην απόφασή της να συστή
ικασία υπε!βολιχού ελλε
ται σε μικρό διάστημα μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από τ
Moody's στη βαθμίδα Caa2 με θετική
προοπτική αι αποτελεί, όπως σημειώνει
ματος (ΔΥΕ) για την Ελλάδα α
της Επιτροπής, «η απόφαση αυτή
οίκος, επικαιροποίηση για τις αγ0Qές.
ίναι αποτέλεσμα των σημαντι
χών προσπαθειών που χατέβαλε
ναι πιθανόν οι επενδύσεις, με ώθηση από
τους χρηματοδοτ
της ΕΕ
να εξυγιάνει τα δημόσια οικονο
ημαντικηανςηση
που επιτεύχθηχε στην υλοποίηση
του προγράμματος στήριξης του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθε
ρότητας (ΕΜΣ) για την Ελλάδα
ο τζιρος του
ηηεκτρονικου
εμιι οριου στην
Ελλάδα
Συνεχίζοντας,
σημειώνει πως αν το Συμβούλιο
ακολουθήσει τη σύσταση της Επιτροπής
«Οι συστάσ
διαδικασίας υπερβολικού ελλειμματος για
την Ελλάδα είναι ένα άλλο θετικό σημάδι
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και οι
κονομικής ανάκαμψης στη χώρα. Καλω
μπιστοσύνη στην οικονομία της, σημαντικό
στοιχείο για την π
στροφης της στις χρηματοπιστωτικες αγο
ρές», δήλωσε σχετικά ο αντιπρόεδρος
Βάλντις Ντομπρόβσκις αρμόδιος για το
μόνο τρία κράτη μέλη θα παραμείνουν στο
ιμασια της
διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθε
ρότητας και Ανάπτυξης (Γαλλία, Ισπανία
ταθεQά ανοδική τάση εμφανίζει ο
και Ηνωμένο Βασίλειο σε σύγκριση με
24 χώρε ς κατά τη χρηματοπιστωτική χρίση
Ελλάδα να αξιοπο
Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ε
παϊκού φορέα E-commerce Europe, που
τα της και να συνεχίσει να ενισχυει την
α κριτηρια νια το υψος των δοσεων και τον
αριθμου των ασφαηιστι κων οφειηων
ότερα,
ου από τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ το
2015, αυξήθηκε στα 4,5 δισεχατομμύρια τ
2016, άνοδος, η οποία, σύμφωνα με τη ΓΓ
Εμπορίου και Προστασίας του ΚαταναλωΓια τη διαπίστωση της τήρησης των
και των XQ1τη!ιων για τη οιαμαρφωση
της ψήφου του Κέντρου ΕίσπQαξης Αφαση του υπονογείου ΕΟγασίας την ο
ποία υπογQάφει ο υφυπ0UQγός Κοινωνι
χης Ασφαλισης Τάσος Πετροπουλος, για
τον καθο!ισμό της μεθοδολογίας και των
χριτηQ1ων για τον προσουΟισμο του α
Οθμού και του ύψους των δόσεων καθως
κανόνων αυτών:
) Για την αξιολόγηση της
ρευστοποιησης» των περιουσιαχων στοι
χειων του οφειλετη των συνοφειλετων και
των βεβαρημένων υπερ τους περιουσια
χών στοιχείων τρίτων το ΚΕΑΟ ελέγχει
διαδικασια της εξωδικα στικης Qu μισης
οφειλών του ν.4469/2017
μπιστοσύνη των ελληνων καταναλωτων
ου Φορέα Κοινωνικης Ασφάλισης
Εαμβάνε
Ο ΕΦΚΑ, μέσω του ΚΕΑΟ, υπερ
ψηφίζει ορισμένη πρόταση οφειλέτη ή αντι πρόταση πιστωτή για αναδιάρθρωση οφειλών, κατά τις διατάξεις του Ν. 4469/
12,5 εκατ. ευρω ar1ο τριμηνα εντοκα
θεση εκτιμητή ακινήτων, σύμφωνα με την
περίπτωση (ιε)τηςπαραγράφου 2του άρθρου 1 του ν.4469/2017 χαι, σε περίπτωση
Υραμματια στα οημοσια ταμεια
ς προϋποθέ
Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ με σημαντικά μειωμένο επιτόκιο άντλησε σήμε!α(σ.σ.
Τετά!τη) το ελληνικό Δημόσιο, κατά τη διά0%εια δημοπ!ασίας εντόκων γ!αμματίων
τουμηνης διά0%ειας ενο, παράλληλα σημειο θηκε υπε0%άλυψη του αQX12 ως δημοπ α
ούμενου ποσού των 625 εκατ ειοω κατά 1,85 po ές. Δηλαδη υποβλήθηκαν προσφορές
πει να πληρούνται σωρευτικά:
A. Το συνολικό ποσό που θα αποπλη
ρω ειστον ΕΦΚΑ, στο πλαισιο τηςδιαδι
κασι ας εΕοδικαστικης ρύθμισης οφειλων
εν μπορει να ειναι μικροτερο απο αυτο
που προ Χύπτει από την εφαρμογη των υ
ποχρεωτιχων κανόνων της παραγράφου 2
του άρθρου 9 του Ν. 4469/2017 με όρους
φειλέτη ή πιστωτές, περισσότερες εχθέ
σεις εκτιμητών, την πιο πρόσφατη έκθεση
εται σε έχθεση εμπειρογνώμονα, σύμφω
να με την περίπτωση (δ) της παραγράφου
2 του άρθρου 1 του ν.4469/2017 λαμβάνε
αξίας αχινήτων που περιλαμ
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεια του υπουργειου Οικονομχων που δειχνουν σημα
ντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη συμμετοχη του ελληνικού Δημοσιου στη δημοπρασια,
ζεται σε ένθεση εκτιμητή α
το επιτόχιο διαμορφώθηκε σε 2,3%, σημαντικά χαμηλότερο από το επιτόχω
2,70% της προηγούμενης δημοπρασίας εντόχων γραμματίων αντίστοιχης
καθαρής παρούσας αξίας.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα