Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
«Μπλοκάρει» η αξιολόγηση στο Δημόσιο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 12/07/2017
Email:[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64
τηλ.:23 10-232536 FAX:2310-243896 -T.Φ.: 1.00 E-Ετος: 25ο-Αρ Φύλλου:
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
IANEAAEN
«Βροχή» πέφτουν τα 48ωρα λουκέτα για φοροδιαφυγη
«Απόβαση >> Των ελεγιΤών στα νησιά
nou εχουν εντοπιστει τα προ ληματα και ποιες λυσεις προωθουνται
Ερχονται «στοχευμένες»
Αυξημένα κατασχεσεις λογαριασμών
ταδημόσιαέσοδααπό |
ενοιμάζουν ΑΑΑΕ και Ελληνική
Αλλαγές στο πλαίσιο ετοιμάζουν ΑΑΔΕ και Ελληνική
Ενωση Τραπεζών, για να μπει τέλος στις «τυφλές»
κατασχέσεις. Που έχουν Μηστεί τα Προβλήματα και
Ποιες λύσεις Προωθούνται. Ποιοι θα μπαίνουν σε Προτε
ραιοτητα στο στοχαστρο
Στοχευμένες ουτόματες και αΠΟΤΕΕ.
ζκούς λογαριασμούς 0φειλετών του
Δημοσών Εσόδων (ΑΜΕ) σε συνεργασία με την Ελινκή Ενωση Tpans(ov.
ΤΙ δημοπρασιες
Ενωση Τραπεπλν,
συ ioom
Δημ με ΕΕ
Altec: Μετατροπή ομολογιών
της Unisoft σε μετοχες
Evo ησε αους
Η εταιρία Altec Συμμετοχών ΑΒΕΕ ανακοίνωσε, ότι
σε συνέχεια της από 3/7/2017 Δήλωσης ΜετατροΠής Ομολογιών Της Attica Bank ATE, όσον αφορά ΤΟ
Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο των 10 εκ. €,
εκδόσεις της θυΥαΤΟκής srapeiaS UNISOFT AE,
από την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017, οι 172.414 ομολογίες nou κατέχε η ως άνω Tpan,, μετατρέηον
H Attica Bank ATE, καθίσταται μετοχος 175 νέων
ΚΟνών έΥΧαρτών με δικαίωμα Ψήφου ονομαστικών
μετοχών Της euyOTp1κής UNISOFT A-E. και ως ΕΚ
TOUTOU ΤΟ μεΤοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνετα κατα 10.500 € με ενου μάτωση των νέων
μετοχών και διαμορφώνεται σε 834.960 €, δια1pούμενο σε 13.916 μεαχές ονομαστικής αξίας 60 €
έκαστη.
εύοουν περισσότερα έσοδα στα Ταμεία
του Δημοσίου. Η αλήθο ία όπ το
ηλεκτρονικά κατοσχετήρια nou φεύγουν
ξεπεονουν Τις 5.000 (1.300 κατοοχετήρ.
σε κονές έγχαρτες με δικαίωμα Ψήφου ονομαστικές μετοχές με βάση τον όρο 12 Του Προγράμματος με τον λογο μετατροπής nou ορίζεται ΕΧεί
ήτοι 0,001015.
«επίλογος»των
μνημον ων
να κλείσειμεαριστερή
Η ΔΕΗ ΔΕΗ 0,00% H napoXupn0η αυτή ο.onoio διαβεβαίω. και 3ον για Την ava- στασεις Της ono.ας
με ανακονυσήτης με α ΤάλλαΥμα Την συνση μετην ολοκ. muEn ιος συγκεκρ. βρίσκονται εντός
εκφραζε την ικανο- απόθεση anoBhiruv ληρωμένη διαχείριση ιμένης Παραγωγικής Των χώρων Της υπό
Ποίησήτης γιατην Των Σταθμών της, των anopp|μμάτων δραστηριότητας στα Την Προφανή
ολοκλήρωση του ήταν καθοριστικός αναβαθμίζεται η an°καταστημένο Προϋπόθεση της
έργου και την ένα- Παράγοντας για Την neplon
ρξη λετουργος της πραγματοποίηση βεληώνετα η noor- στιθεμενη a5a σΤην Προβλέψεον Της
Μονάδας ΕΠεξερ- του έργου.
γασιας ΑΛορριμμα.
τών (ΜΕΑ), στα Η ΔΕΗ ΔΕΗ 0,00% κατάργηση τών 240
soon Tou OpUXciou Πήρε Την από p00ή χωματερών, 2ον για Η ΔΕΗ ΔΕΗ 0,00% καιεκπλήρωσης τον
Του Ν. Πεδίου, nou Της 1ον avranoKp- vaoE onoineei η θα napbei κάθε αναγκαίων unOXpπαραχώρησε στη ινόμενηστο αίτημα χρηματοδότηση από διευκόλυνση για Την ώσεων, καταλήγει
ΔΙΑΔ YMA
Anpino Του 2015. Δυτικής Μακεδονίας nda Enev5ύσεων της ΜΕΑ, ο' εγκατα
και εδαφη της με Προ- τήρησης όλων των
ητα ζωής τον περιοχή και νέες νομοθεσίας και στο
αμοιβαίου σεβασμού
Σε χρέος και Ποσοτική
χαλάρωση στρέφεται
η Προσοχη
κατοίκων με την θέσεις Εργασος.
Τον τών Δημάρχων Της Την Eupuna1κή Τρο- ευρυΒυηλαΤουργία η ανακοίνωση
στοΝ.Πεδίο