Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3557O • ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛIΕΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚHΣ ΑΡΧHΣ ΛΥΚOΒΡΥΣΗΣ - ΠΕYΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΒAΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚHΣ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ

«Ακτινογραφία»
παρεµβάσεων σε
αθλητικούς χώρους
>> ΣΕΛ. 7

ΕΓΚΑIΝΙΑ EΚΘΕΣΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑΣ
ΣΤΟ ΜΑΡΟYΣΙ

Πλούσια συλλογή

>> ΣΕΛ. 8

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕIΟ
ΜΕΛΙΣΣIΩΝ

Συνεχίζει να
κυµατίζει η Πράσινη
Οικολογική Σηµαία

>> ΣΕΛ.5

Μ

ε τον αναπληρωτή υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη
Τσιρώνη συναντήθηκε ο ∆ήµαρχος Λυκόβρυσης Πεύκης Τάσος
Μαυρίδης µε στόχο τη διενέργεια µίας
εποικοδοµητικής συζήτησης για την
αξιοποίηση των χώρων του υπουργείου στα εδαφικά όρια ιδιοκτησίας του
∆ήµου.
Ο κ. Μαυρίδης έφερε στο τραπέζι του
διαλόγου µε τον κ. Τσιρώνη µία σειρά
από δοµηµένες προτάσεις συνεργασίας µε έναν και µόνο σκοπό: την περαιτέρω αναβάθµιση της ποιότητας
ζωής στον ∆ήµο µέσω λύσεων αξιοποίησης των χώρων του υπουργείου
για τη συλλογική ωφέλεια των δηµοτών και κατοίκων της Λυκόβρυσης
Πεύκης, αλλά και την προσφορά προς
τους πολίτες υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, µε τον κ. Τσιρώνη να διάκειται θετικά στις πρωτοβουλίες του
∆ηµάρχου Τάσου Μαυρίδη.
Η σχετική συνάντηση εργασίας του
∆ηµάρχου, στην οποία παρευρέθηκε
και ο τοπικός σύµβουλος Γιώργος
Τσόλας, µε τον αναπληρωτή υπουργό
Γιάννη Τσιρώνη βρίσκεται σε συνέχεια… και από τις δύο πλευρές.

Προτάσεις
αξιοποίησης

>>ΣΕΛI∆Α 11

Τροποποίηση Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας

Η Μ. ΠΑΤΟYΛΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤHΡΙΑ
ΓΙΟΡΤH ΤΟΥ ΑΟ ΠΕYΚΗΣ

«Είµαστε
υπερήφανοι
για αυτά
τα παιδιά»

«Με... προκάτ ευχές
δεν κτίζεται το µέλλον
των νέων κ. Στεργίου»
Τεράστιες ευθύνες καταλογίζει η παράταξη της αξιωµατικής αντιπολίτευσης «Συµπολιτεία» στην δηµοτική αρχή γιατί «επί επτά χρόνια δεν έχει προχωρήσει τις διαδικασίες ένταξης περιοχών του δήµου στο σχέδιο πόλης».

>>ΣΕΛ. 10

>>ΣΕΛ. 5

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ ΤΟΥ
ΠΑΟ∆ΑΠ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Σηµαντικά είναι τα
περισσότερα από
τα 23 θέµατα που
θα συζητηθούν
στην αποψινή
συνεδρίαση
(20:00) του
δηµοτικού
συµβουλίου
Μεταµόρφωσης.

>>ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα