Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
Η ΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Χριστιανός χαί
πολιτικός. άσυμ
τολιτικός:ασύμβατο;
Teinl ii Ίουλίου 2017
|[email protected]μ φάλ
Αριθμ φύλ. 40000 ΓΕτος 14101 T
Έμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ
γιά τον ανασχηματισμό
τίστη στές διδαχές τοο Εύαγ.
το, Φλελεύθερων Δημοκρατών της Μεγάλης
ponte
Έπρεπε να διαλέξω μεταξύ τοΟΧριστιανομο0
ντρικό σημείο άνοφορος στήν δημόσια σφα pa
«Διώχνεν τούς άναπλ
ηρωτές ύπουργούς ό Τσίπρας
λελεύθερος», έφεξης, σημανει τον φλελεύθοΟΤίμ Φόρρον είναι 47 έτών καί βουλευτής.
άπό τό 2005 Έγινε
νήσεος καί πρίν συμπληροματίζετυ. για τήν"ivu56μη rip
νησις καταγράφει mA6dorr
ντρα μέ τήν ύπουργό"Βφη
ταης@eupeinuonepevipeαδημητρίου, σύζυγο τής bribriatpeyoov στις δρες
καΐαλλοιδάάναβαθμ deoOv
λαμβάνει μόνο τουργούς καί
φου σέ συγκεκριμένα νομοσχέδ . Έτο.
μες&ιδόσεις σέ δλες τίς zoi.
Περίοδο 2013-15), ένο άπεχε σέμα
άπό αύτές, και ψήφισε ύπέρ στη μοναδική, λιA'αύτά, κατηγορήθηκε άπόΕναν άκτιβιστήμέλος τοο κόμματος (και r ury έργα,όμενο στη
είναι άρκετά neonMt
των στάδ ola azei m λήξει
Bea ρείται πιό πιστός από ών
Τζάζ βίντεο κλιπ
μαοία Εχουν οί πράξεις και δχι τά λόγο
'Ηόνοκόστος dvpkol 100000
usoraa
σέ έ λ
ησία τής Β.Ηπείρου
τόποσοστό, καί βεβαίως τό κυρίως ζήτημα τον
Νέο κρούσμα βεβηλώσεως άπότόχαθεστώς Ράμα
θολικός μέν, άλλά ηολιτικά συντηρητικός στό
κονωνικό καί φιλελεύθερος στοοικονομιά,
τώνδρθοδόξυνέολησώντής ΒοBo
noteimit 6600 w, mapapaboνάμήνξαν detto ptetikyas
λή ork
der K auo,
"n» δ.giapr pi. Tije
τικών ner ουθήσεω. όφοο δλοι οί συνδυασμοί
οχετις 4ος τον χώρο καλλιτέbedr σία, τόραίχουμε τήνμαςδοοι
ίζουν τήν&κλησία τής
γιά νά δείχνουν στούς bri0κέπτες
Επιδημία χολέρα
Σήμερα
Μάθε, παιδί μου,κολύμπι
δρος προοκάλε0e τόν
ιστοριχά ντοκουμέντα